Lid Raad van Toezicht (commissie onderzoek & onderwijs) | Hogeschool Utrecht

Nieuw

Meedenken over de toekomst van de Hogeschool Utrecht? Voor de Raad van Toezicht zoeken we een nieuw lid die tevens zitting neemt in de commissie onderzoek en onderwijs.

Over de Hogeschool Utrecht
De Hogeschool Utrecht (HU) ontstond in 1988 door een fusie van enkele hogescholen in de stad en provincie Utrecht en heeft een lange geschiedenis en verbintenis met stad en provincie. Bij de HU studeren ruim 36.500 studenten en werken ruim 3000 personeelsleden. De hogeschool biedt bacheloropleidingen, post-initieel onderwijs, masters, Associate degrees en cursussen in Utrecht en Amersfoort.

Visie en profilering
Tegen de achtergrond van de coronacrisis en het toekomstperspectief op de arbeidsmarkten ziet de HU haar opdracht met name in de sectoren educatie, zorg, techniek en digitalisering. Dat wordt vertaald in de zwaartepunten Samen Lerend, Samen Gezond, Samen Duurzaam en Samen Digitaal, waarmee de HU kiest voor een heldere strategische positionering en propositie.

Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werkt Hogeschool Utrecht aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en de ontwikkeling van talent, waarbij verschillende disciplines en invalshoeken samenkomen ten behoeve van kansen op duurzame vernieuwing. Dit gebeurt in toenemende mate met en in de beroepspraktijk.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van HU houdt integraal toezicht op de realisatie van het strategisch (meerjaren)beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de instelling. Daarnaast staat de Raad van Toezicht het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert hij als klankbord voor het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is tevens de werkgever van de leden van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit acht leden, waarvan een vacature.

Agenda
Het ambitieplan ‘HU in 2026’ geeft bij het werken aan haar missie de richting aan door vijf ambities centraal te stellen die inspiratie bieden:

 • Missie gedreven opgaven: bij de HU werken studenten, docenten, onderzoekers en partners uit de praktijk samen aan maatschappelijke vraagstukken.
 • Leven lang ontwikkelen: werkenden willen zich blijven ontwikkelen. Bij de HU vinden ze relevant onderwijs voor hun loopbaan.
 • Studentsucces en studentenwelzijn : de HU leidt professionals op met succes op de arbeidsmarkt en impact op de samenleving.
 • HU-gemeenschap: de hogeschool wil een inclusieve, toegankelijke hogeschool zijn waar iedere student en medewerker zich thuis voelt.
 • Digitalisering: de HU investeert in digitale ontwikkelingen en heeft daarbij voortdurend aandacht voor mens en cultuur.

Algemeen Profiel leden Raad van Toezicht HU
De Raad van Toezicht van de HU voert haar functie uit vanuit een sterke betrokkenheid bij de hogeschool.

Algemeen profiel van leden van de Raad van Toezicht

 • Heeft hart voor het specifieke karakter en de maatschappelijke opdracht van de HU en onderschrijft de strategische richting van de hogeschool zoals beschreven in het ambitieplan HU 2026.
 • Is in staat en bereid om actief de dialoog aan te gaan en een autonoom oordeel te vormen over (maatschappelijke) vraagstukken, teneinde hierop kritisch te bevragen en hierover te adviseren.
 • Weet als adviseur voor het bestuur de juiste balans te vinden tussen betrokkenheid en distantie.
 • Vind het juiste evenwicht tussen het bewaken van de continuïteit en het wendbaar zijn in het denken; is in staat bestaande gewoonten los te laten als de situatie daarom vraagt.
 • Focust bij het invullen van de toezichthoudende rol niet alleen op wat achter ons ligt, maar meer en meer op het lerende in de toekomst. Is daarbij proportioneel in het willen beschikken over informatie; maakt onderscheid tussen ‘need to know’ en ‘nice to know’.
 • Opereert vanuit waarden en is bereid hier open verantwoording over af te leggen.
 • Is een teamspeler, die samenwerking zoekt binnen de gemeenschap van de HU en open relaties met elkaar en met anderen aangaat. Is zich bewust van het belang van vertrouwen als basis voor deze samenwerking.
 • Is bereid opvattingen te toetsen aan die van anderen. Investeert in ontwikkeling en zelfreflectie.

Profiel lid van de Raad van Toezicht, lid Commissie Onderzoek & Onderwijs

 • Beschikt over ervaring met en een visie op het initieel en post-initieel opleiden voor een beroep in een verandering van tijdperk;
 • Geeft blijk van affiniteit met het ontwikkelen van mensen in diverse contexten (waaronder netwerken) en heeft inzicht in wat dit vereist van een hogeschool organisatie;
 • Heeft aantoonbaar inzicht in en ervaring met de connectie tussen strategisch personeelsbeleid en hoger onderwijs(kwaliteit) in de interne organisatie;
 • Heeft ervaring met en inzicht in transitieprocessen in grote organisaties;
 • Is in staat moderne, actuele, future proof afwegingen te maken met betrekking tot (cruciale) ontwikkelingen, uitdagingen en kansen;
 • Is een stevige professional die op basis van relevante, doorleefde ervaring in staat is het perspectief vanuit de nieuwe generaties in te brengen;
 • Heeft voldoende senioriteit om ook het ‘andere perspectief’ voor het voetlicht te brengen en blijft bij verschil van inzicht in verbinding;
 • Heeft aantoonbaar het vermogen zich in te leven in de verschillende stakeholders, waaronder studenten en het College van Bestuur.

Bij het selecteren van kandidaten voor deze positie streeft de RvT nadrukkelijk naar een vergroting van de diversiteit binnen de raad, met name voor wat betreft culturele achtergrond als connectie met jongere generaties.

Bezoldiging
Bij het bepalen van de hoogte van de bezoldiging van leden van de Raad van Toezicht worden de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector en de Branchecode in acht genomen. Voor leden RvT geldt een bezoldiging van € 12.818 per jaar. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Procedure
De Raad van Toezicht van de HU laat zich bij de werving en selectie van het lid Raad van Toezicht ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over de HU, de Raad van Toezicht en de RvT-positie kunt u contact opnemen met Sandra Lutchman, partner bij Colourful People (06 4074 4074). U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV uiterlijk 16 juni in te sturen via de sollicitatiebutton.

Locatie

Utrecht

Publicatie datum:

02 Jun 2022

Opdrachtgever:

Hogeschool Utrecht

Contactpersoon

S. Lutchman
M: (06) 4074 4074

Sandra Lutchman
Vragen over deze vacature?
Contact Sandra Lutchman
mobiel (06) 4074 4074
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People