Lid Raad van Toezicht bij SLO

Reactietermijn gesloten

Tevens lid van de commissie Kwaliteit

De organisatie

SLO is een nationaal expertisecentrum met een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. Nergens in Nederland is zoveel kennis over curriculum en curriculumontwikkeling beschikbaar binnen één organisatie. SLO verbindt ontwikkelingen in onderwijspraktijk, beleid, maatschappij en wetenschap.

In opdracht van de samenleving ontwikkelt SLO samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. SLO creëert inzicht en overzicht in curriculumvraagstukken en biedt onderwijs en overheid ruimte en ruggensteun. Zo draagt SLO bij aan de ontwikkeling van relevant en samenhangend onderwijs – voor nu en in de toekomst. SLO is nauw betrokken bij de herziening van het nationale curriculum voor het funderend onderwijs en zal de komende jaren intensief betrokken blijven bij de realisatie van deze curriculumherziening.

SLO is gevestigd in Amersfoort. De succesvolle, compacte organisatie heeft ongeveer 90 fte en wordt geleid door twee bestuurders.

Taken SLO

De taken van SLO laten zich als volgt omschrijven:

 1. SLO stelt samen met diverse stakeholders en in opdracht van de overheid ontwikkelagenda’s op voor het curriculum, en voert deze uit in nauwe samenwerking met leraren, schoolleiders, onderwijsorganisaties en beleidsmakers.
 2. SLO is betrokken bij het opstellen en valideren van landelijke leerplankaders. Dit zijn bijvoorbeeld kerndoelen, eindtermen, examenprogramma’s en referentieniveaus.
 3. SLO maakt samen met scholen voorbeelduitwerkingen en probeert deze uit in de praktijk. Dit kunnen lesmaterialen zijn, doorlopende leerlijnen of andere uitwerkingen van leerplannen.
 4. SLO bevordert kennis en deskundigheid op curriculumgebied op scholen en bij instellingen rondom de scholen, en draagt deze actief over zodat zij zelf hiermee aan de slag kunnen.
 5. SLO zorgt voor wetenschappelijke onderbouwing van haar werk en volgt als internationale uitkijkpost ontwikkelingen in andere landen op de voet. SLO doet onderzoek en brengt publicaties en adviezen uit.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van SLO bestaat per 1 januari 2021 (na vervulling van de vacature) uit vijf leden en vergadert tenminste zes maal per jaar. De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. De werkrelatie tussen Raad van Toezicht en de bestuurders is transparant en constructief. De Raad van Toezicht kent een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een commissie kwaliteit. Voorzitter en leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende leden zijn ten hoogste eenmaal herbenoembaar (voor een periode van maximaal vier jaar). De statuten en het reglement bestuur en toezicht dienen als leidraad voor de toezichthoudende taak. De Raad van Toezicht heeft onder meer als verantwoordelijkheden: sparringpartner zijn voor het bestuur, toezicht en controle houden op het bestuur vanuit de maatschappelijke doelstellingen van SLO en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen en het vervullen van de formele werkgeversrol voor het bestuur. Leden van de RvT ontvangen een bezoldiging.

Lid Raad van Toezicht

Per 1 januari 2021 ontstaat er een vacature in de RvT. De RvT zoekt ter vervulling van deze vacature een kandidaat met het volgende profiel.

De kandidaat:

 • heeft strategisch en beleidsmatig inzicht;
 • heeft actuele significante bestuurlijke en/of andere relevante (werk)ervaring en expertise binnen en/of bij het primair onderwijs (PO) en beschikt over een relevant netwerk binnen dat funderend onderwijs;
 • heeft, bij voorkeur, bijvoorbeeld als (bestuurlijk) portefeuillehouder, significante kennis van en ervaring met primair onderwijs, kwaliteits- en onderwijsontwikkeling (curriculum);
 • expertise op het gebied van veranderingsprocessen van publieke organisaties strekt tot aanbeveling;
 • heeft het vermogen om een adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat;
 • beschikt over een helikopterview;
 • kan authentiek en onafhankelijk opereren in een complex politiek-bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld;
 • is onafhankelijk en heeft geen belangen bij de organisatie. Kandidaat-leden die in een belangenconflict kunnen komen worden uitgesloten.De RvT streeft qua leeftijd, gender en culturele afkomst naar een diverse samenstelling. De huidige RvT bestaat per 1 januari 2021 (vóór vervulling van de vacature) uit evenveel vrouwen als mannen. De gemiddelde leeftijd is begin vijftig. Het is de wens dat de nieuwe toezichthouder lid wordt van de commissie kwaliteit.

Procedure

SLO laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij Melek Usta. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-20424347 of via m.usta@colourfulpeople.nl. Reacties op de vacature ontvangen wij graag uiterlijk 20 juni 2020 via de solliciteerbutton. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in week 40.

Locatie

Amersfoort

Publicatie datum:

27 May 2020

Opdrachtgever:

Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO)

Contactpersoon

Melek Usta
T: (023) 5671 030
M: (06) 2042 4347

Melek  Usta
Vragen over deze vacature?
Contact Melek Usta
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2042 4347
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement