Lid Raad van Toezicht Muziekschool Amsterdam en Muziekschool Amsterdam Noord​​​​​​​

Reactietermijn gesloten

Inleiding

Muziekschool Amsterdam (MA) en Muziekschool Amsterdam Noord (MAN) verzorgen muziekeducatie voor Amsterdammers met een sterk accent op de jonge Amsterdammer. De activiteiten zijn gericht op muziekbeoefening in de vrije tijd en muziekeducatie in het onderwijs als één van de disciplines binnen het vak cultuureducatie. Wij zijn de grootste muziekeducatie aanbieder van Amsterdam. Wij verzorgen ons aanbod zowel binnenschools, naschools als buitenschools.

Het aanbod van MA/MAN biedt jeugdige Amsterdammers vanaf zeer prille leeftijd mogelijkheden met muziek in contact te komen, in de wereld van muziek te worden binnengeleid en hierin actief te worden en te blijven. Wij willen alle Amsterdamse kinderen en jongeren de kans geven om samen door middel van muziek hun eigen innerlijke rijkdom te ontdekken en te ontwikkelen. Ons beleid is erop gericht om muziekles voor alle doelgroepen betaalbaar te houden. Wij werken vanuit een groot aantal locaties die voor de leerlingen goed bereikbaar zijn. Wij willen daarbij vernieuwend zijn in ons muziekaanbod en in het bereiken en raken van onze doelgroepen. Met onze lessen en vele samenspeelmogelijkheden bereiken we tienduizenden leerlingen per jaar. Door de invoering van het Basispakket Cultuureducatie heeft muziek een volwaardige plaats in (bijna) het gehele basisonderwijs in Amsterdam gekregen. In totaal bereiken wij zo’n 165 scholen en bijna 46.000 leerlingen.

Organisatie

Muziekschool Amsterdam is in 1988 ontstaan door een fusie van drie reeds lang bestaande instellingen voor muziekonderwijs die hiervoor nauw met elkaar samenwerkten. Omdat de fusie plaatsvond tijdens de bestuurlijke verdeling van de stad in stadsdelen vielen twee locaties van deze instellingen buiten de fusie: Noord (MAN) en Zuidoost (MZO). Zij werden zelfstandige muziekscholen gesubsidieerd door de stadsdelen noord en zuidoost. In de tweede helft van de 90-er jaren kwam een proces op gang waarin MA en MAN naar elkaar toegroeiden. In december 2001 vond de bestuurlijke fusie plaats. Ma en MAN werken inhoudelijk, organisatorisch en bestuurlijk intensief samen. De twee stichtingen hebben dezelfde directeur-bestuurder en er is een Raad van Toezicht die toezicht houdt op beide organisaties. Wij hebben in totaal bijna 150 mensen in dienst en bijna 75 mensen zijn aan ons verbonden op basis van een tijdelijk dienstverband. Onze begroting bedraagt zo’n 5 miljoen euro op jaarbasis.

Raad van Toezicht

Binnen de Stichting Muziekschool Amsterdam/ Muziekschool Amsterdam Noord vormt de Raad van Toezicht (RvT) het interne onafhankelijk toezicht op de directie. De taak van de Raad van Toezicht behelst onder meer het houden van integraal toezicht, het zijn van een sparringpartner voor de directie, alsmede het werkgeverschap voor de directeur. Dit betekent dat de RvT geen begrenzingen kent ten aanzien van de aspecten en domeinen die zij in overweging neemt. De RvT staat de bestuurder met raad terzijde en fungeert als klankbord. De leden van de RvT signaleren via hun netwerk, trends in de maatschappij die voor het beleid van Muziekschool Amsterdam/Muziekschool Amsterdam Noord van belang zijn.

De RvT bestaat uit vijf tot zeven leden. De zittingstermijn is maximaal vier jaar. Herbenoeming voor één termijn van vier jaar is mogelijk. Leden treden af volgens een rooster van aftreden. De leden ontvangen een beloning voor hun werkzaamheden; daarbij werd met ingang van 2011 de adviesregeling ‘Honorering raden van toezicht van onderwijsinstellingen’ gevolgd. Het geschatte tijdsbeslag van de functie bedraagt bij een vergaderfrequentie van zes vergaderingen per jaar gemiddeld 1 dag per maand. Er is een aansprakelijkheidsverzekering voor de leden van de raad van toezicht

Profiel

De raad van toezicht moet qua samenstelling zijn afgestemd op het karakter van de stichtingen en de beoogde ontwikkeling daarvan. De RvT staat daarmee enerzijds voor het bewaken van de continuïteit en anderzijds voor het ondersteunen van de verdere ontwikkeling van de stichtingen. De leden van de raad dienen vanuit hun toezichthoudende en adviserende verantwoordelijkheid in staat te zijn tot een onafhankelijk oordeel te komen en dienen daadwerkelijk toegevoegde waarde te kunnen leveren.

De leden van de raad van toezicht worden geacht gezamenlijk in voldoende mate te beschikken over inzicht en beoordelingsvermogen op de volgende gebieden:

 • Liefde voor muziek (en muziekonderwijs)
 • Zicht op de kwaliteit van de uitvoering
 • Zicht heeft op het lokale politieke klimaat
 • Kennis heeft van de onderwijssector en onze doelgroepen
 • Kennis heeft van relevante regelgeving
 • Ervaring heeft met financiële besturing, beheersing en bedrijfsvoering
 • Ervaring met Governance en het functioneren bestuur en toezichthoudende aspecten
 • Kennis op het vlak van de kwaliteit van de organisatie, arbeidsverhoudingen en organisatieontwikkeling
 • Kennis van de algemeen maatschappelijke aspecten

In het persoonlijk functioneren worden leden van de RvT geacht te beschikken over:

 • Een goed gevoel voor verhoudingen met betrekking tot bestuur en toezicht
 • Kritisch vermogen maar wel in goede balans met empathie
 • Capaciteit om in team te werken
 • Inzicht in het functioneren van een organisatie met professionals
 • Relativeringsvermogen en humor

Op dit moment zoek we naar een aanvulling van de RvT met een lid dat beschikt over een goed netwerk in de culturele sector binnen Amsterdam en goed zicht heeft op en zo nodig toegang heeft tot relevante politieke en ambtelijke kringen in Amsterdam. De RVT streeft ernaar de diversiteit van Amsterdam in de raad recht te doen en is om die reden geïnteresseerd in kandidaten met een migratieachtergrond.

Reactie en procedure

Wij laten ons in deze procedure ondersteunen door Colourful People. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Melek Usta, directeur Colourful People. Haar mobiele nummer is 06-20424347. U kunt uw interesse in deze functie middels brief en curriculum vitae uiterlijk 7 april 2018 kenbaar maken via de onderstaande 'solliciteer' knop op onze website.

De selectiegesprekken bij de selectiecommissie van de RvT van MA/MAN zullen gevoerd worden op dinsdag 17 april, van 15.00 - 18.00 en woensdag 18 april.

Publicatie datum:

19 Mar 2018

Opdrachtgever:

Muziekschool Amsterdam

Contactpersoon

Melek Usta
T: (023) 5671 030
M: (06) 2042 4347

Melek  Usta
Vragen over deze vacature?
Contact Melek Usta
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2042 4347
Meer details
Match criteria

 

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement