Lid Raad van Commissarissen | Woonwaarts

Reactietermijn gesloten

Het doel van Woonwaarts? “Samen werken aan de wijken en buurten waar iedereen zich thuis voelt. Buurten waar jij je actief voor inzet, Nu en in de toekomst.” Daarom zoeken wij een maatschappelijk betrokken en onafhankelijke kandidaat die een ander geluid inbrengt.

Woonwaarts is een sociaal ondernemende woningcorporatie die bijna 11000 woningen beheert in de gemeenten Beuningen, Druten en Nijmegen. Woonwaarts werkt samen met bewoners en partners aan sociaal duurzame buurten, waar mensen zich thuis voelen en prettig met elkaar samenleven.
De pijlers van Woonwaarts zijn:

 • Herkenbaar en nabij; gericht op wat nodig is in de buurt,
 • Sociaal duurzame buurten; het realiseren van toekomstbestendige betaalbare woningen kijkend naar wat bewoners nodig hebben,
 • Eigen kracht en maatwerk; het faciliteren van de eigen kracht van de huurder en zijn netwerk, maar ook het bieden van maatwerk.

Het eerder genoemde doel is uitgewerkt in het ondernemingsplan 2021-2024, waarbij intensief wordt samengewerkt met bewoners en maatschappelijke partners aan duurzame wijken en buurten.
Speerpunten:

 1. Vergroten van betrokkenheid bij buurt en wijk
 2. Verbeteren diensten en werkzaamheden in samenkracht
 3. Een solide basis voor een thuis
 4. Duurzaam investeren in maatschappelijke waarde

Zie de website voor meer informatie over onze koers.

Uitdagingen voor de komende periode
De woningcorporaties bevinden zich net zoals vele maatschappelijke organisaties op een keerpunt waarbij de ontwikkelingen in de maatschappij en de wereld een grote impact hebben op het bedrijf.
Deze ontwikkelingen hebben te maken met:

 • De gecompliceerde opgaven om middelen, mensen en de dienstverlening op een lijn te krijgen.
 • Veranderende wetgeving waarbij de milieumaatregelen een grote impact hebben op het kapitaal en de bewoners (zoals de energietransitie, duurzaam bouwen)
 • Steeds nijpender wordende schaarste aan mensen en middelen (krappe arbeidsmarkt, de juiste mensen binden aan de organisatie)

De Raad van Commissarissen
De RvC bestaat uit 5 leden, waaronder de voorzitter. De benoeming vindt plaats conform de statuten. Daarbij streeft de raad naar diversiteit en een evenwichtige verdeling van haar zetels over mannen en vrouwen.

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door het bestuur en op de algemene gang van zaken van Woonwaarts en de gelieerde rechtspersonen en staat het bestuur met raad terzijde. In dit kader bewaakt de RvC casu quo houdt deze toezicht op ten minste:

 • de realisatie van de doelstellingen van Woonwaarts en de gelieerde rechtspersonen;
 • de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van Woonwaarts en de gelieerde rechtspersonen;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • het kwaliteitsbeleid ten aanzien van de producten en diensten;
 • de financiële verslaglegging;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • het op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een stichting met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De RvC vervult ook de werkgeversrol ten aanzien van het bestuur.
Binnen de RvC bestaat een tweetal commissies: de remuneratiecommissie en de auditcommissie.

Algemeen profiel lid Raad van Commissarissen
De leden van de RvC hebben de volgende competenties en vaardigheden in huis om de toezichthoudende rol met succes te kunnen vervullen.

 • affiniteit met de aard, doelstelling en functie van Woonwaarts;
 • strategisch denkvermogen;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om het bestuur met raad en als klankbord bij te staan;
 • het vermogen om het beleid van Woonwaarts en het functioneren van het bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Woonwaarts stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de het bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende beschikbaarheid

Persoonlijk profiel Lid Raad van Commissarissen met maatschappelijk/volkshuisvestelijk profiel

Per 1 juli 2022 komt de positie vrij voor een lid RvC met een maatschappelijk/ volkshuisvestelijk profiel. Naast de algemene competenties die hierboven zijn genoemd, zoeken wij voor deze positie kandidaten die een eigen kijk hebben op de ontwikkelingen in de maatschappij en in het bijzonder in de corporatiewereld. Zoals gezegd zijn er veel uitdagingen, waarbij iemand met een eigen visie op deze ontwikkelingen een ander geluid kan laten horen ter aanvulling op de huidige RvC.

Je bent iemand met creatieve ideeën en kan met jouw helicopterview een goede bijdrage leveren aan discussies binnen de RvC. Bij voorkeur heb je ervaring in het sociale domein en/of in de volkshuisvesting. Daarbij ben je een echte teamspeler en ondanks jouw onafhankelijke kijk, streef je naar een goede samenwerking binnen het team. Kandidaten met verschillende achtergronden zijn welkom. Toezichthoudende ervaring is geen must als je de juiste competenties in huis hebt. Kandidaten met een bi-culturele achtergrond en in de leeftijd tussen 35-45 jaar worden uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Gevraagde competenties:

 • authenticiteit
 • onafhankelijke oordeelsvorming
 • verbindend vermogen
 • mensgerichtheid en inlevingsvermogen
 • teamspeler
 • zelfreflectie

Vergoeding en beschikbaarheid
Deze functie is bezoldigd met een jaarlijkse vergoeding (volgens de richtlijnen van de VTW). De RvC komt 8 à 10 keer per jaar bijeen voor de reguliere RvC vergaderingen op de vrijdagmiddag. Daarnaast zullen er een aantal andere bijeenkomsten en of activiteiten zijn waarbij de aanwezigheid verlangd wordt.

Interesse?
Woonwaarts laat zich bij deze procedure begeleiden door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je contact opnemen met Hatice Türkmen, partner bij Colourful People (06-46081232)
Heb je interesse reageer dan via onze website met een motivatiebrief en CV voor 25 maart 2022.
De voorselectiegesprekken zijn gepland op 30 en 31 maart 2022.

Locatie

Nijmegen

Publicatie datum:

02 Mar 2022

Opdrachtgever:

Woonwaarts

Contactpersoon

H. Türkmen
T: (023) 5671 030
M: (06) 4608 1232

Hatice Türkmen
Vragen over deze vacature?
Contact Hatice Türkmen
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4608 1232
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People