Lid Raad van Commissarissen, woonstichting SSW

Reactietermijn gesloten

Op voordracht van de huurdersvereniging (Woonspraak)

Woonstichting SSW zoekt een commissaris die affiniteit heeft met huurdersbelangen en daarin verbindend kan acteren. Daarnaast beschikt onze nieuwe commissaris over strategische kennis van- en visie op de vastgoedmarkt en het vastgoedbeheer, is maatschappelijk betrokken en heeft affiniteit met de volkshuisvesting.


Over Woonstichting SSW

Woonstichting SSW verhuurt 5.000 woningen in de zes kernen van de gemeente De Bilt. Onze kerntaak is het goed, betaalbaar en veilig huisvesten van mensen met een lager- en middeninkomen. Met bijzondere aandacht voor kwetsbare mensen. Dat doen we duurzaam: voor onze huidige en toekomstige huurders. Wij zetten ons als verbinder in om voor onze huurders het positieve verschil te maken. Samen met onze huurders en sociale partners werken wij aan prettig wonen in vitale wijken. Door onze rollen als huisvester en verbinder zijn wij een belangrijke kennisdeler. Andere partijen sluiten zich graag aan bij ons om advies of informatie te kunnen halen en brengen. Samenwerking en samenhang vormen daarbij de belangrijkste uitgangspunten. Als netwerkorganisatie richt Woonstichting SSW zich op het leggen van verbindingen met de samenleving. Meer informatie over SSW kunt u vinden op de website.

Strategie

SSW is in de afrondende fase van de uitvoering van de strategienota voor de periode 2014 – 2019. In deze nota zijn de landelijke en lokale ontwikkelingen geschetst en de speerpunten van SSW beschreven. De uitvoering van die nota heeft vanzelfsprekend ook effect gehad op de organisatie. Er is een transitie geweest om de organisatie en processen zo goed mogelijk af te stemmen op de realisatie van de speerpunten en doelstellingen. Op dit moment is er een wisseling op bestuurlijk niveau. Het opstellen van de nieuwe strategienota 2020 – 2024 is opgeschort tot na de komst van de nieuwe bestuurder. Belangrijk speerpunten uit de huidige strategienota zijn:

Schaarste eerlijk verdelen; Er is in de Utrechtse regio een structureel tekort aan goedkope woningen, terwijl SSW om bedrijfseconomische redenen, waar het kan en moet, de huren verhoogt. De betaalbaarheid van het wonen staat daarmee onder druk. We sturen daarom bij het verdelen van woningen nog nadrukkelijker op ‘eerlijk verdelen’.

Kwaliteit en duurzaamheid woningen koesteren en verbeteren; Goedkope woningen zijn schaars. Als we ze moeten slopen, kunnen we een nieuwe woning niet meer voor zo’n lage huur aanbieden. We zijn dus zuinig op de woningen die we hebben en willen in hun kwaliteit, de levensduur en de verduurzaming investeren.

Klantgericht en efficiënt organiseren; We sluiten aan bij de wensen van onze klanten om op momenten dat zij dat zelf willen hun zaken met ons te regelen. We maken onze belangrijkste klantprocessen via internet toegankelijk. Alles wat onze huurders daar zelf doen, bespaart ons tijd en geld. We organiseren zo goedkoop mogelijk om het geld aan investeringen en het laag houden van huren te kunnen besteden. We zoeken met partners naar een doelmatige verdeling van taken. We wegen meer dan vroeger welke taken we zelf doen en welke op het bord van anderen horen.

Samenwerken in De Bilt; We moeten antwoorden vinden op grote maatschappelijke uitdagingen als vergrijzing, decentralisatie van zorg en welzijn en groei van het aantal huishoudens met lage inkomens. We gaan daartoe in gesprek met belangenhouders als onze huurders, de gemeente, onze collega corporaties en maatschappelijke ondernemers uit zorg en welzijn.

De Raad van Commissarissen

Woonstichting SSW wordt geleid door een directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het functioneren van de gehele organisatie, zoals de continuïteit van de bedrijfsvoering, de strategische doelstellingen en de maatschappelijke prestaties van Woonstichting SSW en de met haar verbonden ondernemingen. Daarnaast is de RvC een strategische sparringpartner van het bestuur en treedt zij op als werkgever van de bestuurder.

De huurdersbelangenvereniging Woonspraak

De Huurdersbelangenvereniging Woonspraak is een onafhankelijke belangenorganisatie voor alle huurders van woonstichting SSW. In dat kader is het bestuur van Woonspraak de gesprekspartner van de directeur-bestuurder van SSW. Daarnaast is in de woningwet van 2015 geregeld dat de huurders meer te zeggen hebben over en betrokken moeten zijn bij het overleg tussen gemeenten en woningcorporaties, in het bijzonder bij de zogenoemde prestatieafspraken. Bij de prestatieafspraken zitten voortaan drie partijen met elkaar om de tafel: de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersbelangenverenigingen. Woonspraak praat dus mee over welke activiteiten SSW en de gemeente in het komend jaar gaan uitvoeren. Door mee te praten en al dan niet in te stemmen, houdt Woonspraak de belangen van de huurders in de gaten en kan ze deze belangen onder de aandacht brengen. Binnen de RvC van SSW zijn twee commissarissen benoemd op voordracht van de huurdersbelangenvereniging.

Vanwege het vertrek van een lid van de RvC per 1 januari 2020 is de RvC op zoek naar een nieuw lid. Het gaat om een huurderscommissaris, op voordracht van de huurdersvereniging (Woonspraak). Voor deze functie geldt specifiek dat gezocht wordt naar een lid met expertise op het gebied van vastgoedontwikkeling en -beheer (zie hierna). Daarnaast zal het beoogde lid de rol van vicevoorzitter en voorzitter van de remuneratiecommissie op zich nemen.

Specifieke profielkenmerken huurderscommissaris met profiel Vastgoed

Huurderscommissaris

Het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen wordt op voordracht van de huurdervereniging (Woonspraak) benoemd. Wij zoeken daarom een nieuwe commissaris die communicatief sterk is en die zich kan verdiepen in de belangen van onze huurders. Onze nieuwe commissaris zorgt samen met de collega-huurderscommissaris voor de verbinding met de huurdervereniging en weet hun belangen in te brengen en mee te wegen in de eigen onafhankelijke oordeelsvorming binnen de RvC. Hij/zij doet dit binnen de governance-kaders. Kennis van- en binding met de gemeenschap en het werkgebied van SSW (de gemeente De Bilt) is een pré.

Vastgoed

Onze nieuwe commissaris heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder ten minste regels met betrekking tot aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid (inclusief veiligheid en duurzaamheid). Daarnaast heeft hij/zij kennis van of ervaring met de exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en inzicht in het algemene functioneren van de woning- en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen. Ten slotte heeft onze nieuwe commissaris goede en actuele kennis van de vastgoedmarkt (ook commercieel vastgoed) en de ontwikkelingen rond aanbesteding en opdrachtgeverschap en kennis van of ervaring met strategische voorraadbeleid/-beheer, asset/portfoliomanagement, vastgoedontwikkeling, vastgoed-management, duurzaamheid en de onderhoudssystematiek bij woningcorporaties. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met ervaring in het bedrijfsleven.

Overig

De nieuwe commissaris is beoogd voorzitter van de remuneratiecommissie. Kennis en ervaring met HR-processen is daarbij gewenst. Daarnaast is het een pré als de nieuwe commissaris visie heeft op digitalisering in relatie tot de hoofdprocessen van een woningcorporatie. De nieuwe commissaris is teven beoogd vicevoorzitter van de RvC. Dat betekent dat governance-ervaring gewenst is.

Belangrijk voor het goed functioneren van de RvC is:

 • De RvC en de individuele leden kunnen de kwaliteit van het bestuur beoordelen op basis van een toetsing van het beleid en de besluiten van het bestuur tegen de achtergrond van het verwachtingspatroon van de belanghouders van de corporatie, waaronder de huurders, de gemeenten en andere maatschappelijke organisaties.
 • Toezicht vindt mede plaats door het goedkeuren van bestuursbesluiten. De besluiten die de RvC inhoudelijk moet goedkeuren zijn benoemd in de statuten.
 • De RvC dient uit generalisten te bestaan die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen om op deze wijze hun collectieve verantwoordelijkheid in te kunnen vullen. Hiervoor is kennis en ervaring vereist op een aantal beleidsterreinen, die hierna worden beschreven.
 • Omdat het maatschappelijk verwachtingspatroon een grote complexiteit kent, dient in de samenstelling van de RvC naast de inhoudelijke beleidsterreinen ook diversiteit een rol te spelen.
 • De RvC functioneert als team, waarin eensgezindheid over een gedeelde koers gecombineerd wordt met een kritische individuele instelling. Men bespreekt met een open instelling de koers van de organisatie met de bestuurder en met elkaar. De RvC hanteert hierbij een eigen toezichtskader.
 • Gezien de positie waarin de RvC functioneert, is een vereiste dat de leden van de RvC op afstand (helicopterview) de besluiten kunnen analyseren en daartoe hoofden bijzaken kunnen scheiden, hetgeen een opleidings- en ervaringsniveau op minimaal HBO/academisch niveau vraagt.
 • De leden van de RvC dienen analytisch vermogen te combineren met empathie en intuïtie en moeten dit beide onder woorden kunnen brengen.
 • Het hebben van ervaring in toezichthoudende functies.
 • Het met raad terzijde staan (adviserende rol) veronderstelt dat de RvC niet alleen inhoudelijk een klankbord voor het bestuur is, maar ook ten aanzien van de ontwikkelingen in de sector en in de gemeenschap waar de stichting voor werkt in het bijzonder. Zij zullen signalen uit de samenleving op moeten kunnen vangen en kunnen beoordelen op het belang hiervan voor het beleid. Een brede maatschappelijke belangstelling is daarvoor belangrijk.
 • Gezien de maatschappelijke/politieke omgeving waarin de corporatie opereert, is hiertoe tevens inzicht nodig in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische afwegingsprocessen.
 • Mede gezien de gewenste kennis van- en binding met de gemeenschap heeft het de voorkeur dat minimaal 2 leden van de RvC bekendheid te hebben met het werkgebied (en bij voorkeur uit de gemeente De Bilt) van SSW of daaruit afkomstig te zijn.
 • Er wordt naar gestreefd zowel leden uit het bedrijfsleven als uit de non-profit sfeer in de RvC te benoemen.
 • Binnen de RvC fungeert een remuneratiecommissie ten behoeve van bestuurder en toezichthouders.
 • Het stellen van de juiste vragen is belangrijker dan het geven van de juiste antwoorden.

Reactie en procedure

Wij laten ons in deze procedure ondersteunen door Colourful People. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer A.D.J. (Rick) Verhoeven, partner bij Colourful People. Zijn mobiele nummer is 06-267 067 57. U kunt uw interesse in deze functie middels brief en curriculum vitae uiterlijk 6 september kenbaar maken via de website van Colourful People (www.colourfulpeople.nl/vacatures). Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw) zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Aw.

De eerste gespreksronde met de selectiecommissie van SSW staat gepland op maandag 7 oktober, tussen 18.00 uur en 22.00 uur. Een eventueel vervolggesprek met de voltallige Raad van Commissarissen volgt in de week daarop. Het is het streven om de nieuwe commissaris per 1 januari 2020 aan te stellen.

Bijlage 1 Competenties

De eigenschappen waarover een RvC-lid moet beschikken, hebben in de herziene Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen (zie de bijlage 1 bij deze profielschets). De profielschets van de RvC van SSW voldoet aan dit wettelijk kader en aan de beginselen van de Governancecode 2015.

Achtergrond

De Raad van Commissarissen als geheel heeft de volgende achtergrond

 • Bestuurlijke ervaring;
 • Breed netwerk;
 • Maatschappelijke betrokkenheid;
 • Zicht op maatschappelijke ontwikkelingen.

Conform de nieuwe Woningwet en de toetsingskaders van de Autoriteit Woningcorporaties moeten de volgende expertise gebieden in de Raad belegd zijn:

Governance

Bijvoorbeeld:

 • Heeft een visie op toezicht, compliance en governance;
 • Heeft ervaring als bestuurder of toezichthouder;
 • Is actief in of heeft zich verdiept in vernieuwing van het toezicht;
 • Heeft kennis van en ervaring met sturings-, inrichtings- en
 • Verantwoordingsvraagstukken van organisaties;
 • Heeft ervaring met opzet en uitvoering van integriteitsbeleid en risicobeheersing.

Volkshuisvestelijk

Bijvoorbeeld:

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder ten minste de Woningwet en BTIV 2015 (kerntaken, doelgroep, Daeb-niet-daeb e.d.);
 • Ervaring met besturen van of toezicht houden op woningcorporatie of andere maatschappelijk werkzame instelling;
 • Kennis over stakeholders (zoals huurders, gemeenten, toezichthouders) en wanneer/hoe deze te informeren en betrekken;
 • Kennis van en/of ervaring in het maatschappelijke en politieke speelveld, landelijk, regionaal en zo mogelijk ook lokaal;
 • Kennis van de (lokale) woningmarkt;
 • Kennis van en/of ervaring met wonen en zorg en maatschappelijk vastgoed;
 • Kennis van de (lokale) doelgroepen van beleid en de bijbehorende opgave voor de woningcorporatie.

Vastgoedontwikkeling en -beheer

Bijvoorbeeld:

 • Heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder ten minste regels met betrekking tot aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid (inclusief veiligheid en duurzaamheid);
 • Heeft kennis van of ervaring met gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling, de exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en inzicht in het algemene functioneren van de woning- en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen;
 • Heeft kennis van of ervaring met strategische voorraadbeleid/-beheer, asset/portfoliomanagement, vastgoedontwikkeling, vastgoedmanagement, duurzaamheid en de onderhoudssystematiek bij woningcorporaties.

Financiën en control

Bijvoorbeeld:

 • Kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van de instelling;
 • Kennis van en inzicht in financiële risico’s voor de instelling en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury en beleggingen;
 • In staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico’s;
 • Kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement);
 • Kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
 • Kennis van waarderingsmethoden vastgoed.

Juridische zaken

Bijvoorbeeld:

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld: rechtspersonenrecht, verbintenissenrecht/contractenrecht, bouwrecht, fiscaalrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht en huurrecht;
 • Kennis van/inzicht in juridische consequenties van besluiten en de daaruit mogelijke procedures;
 • Kennis van statuten/reglementen.

Conform de nieuwe herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting is een lijst met onverenigbaarheden vastgesteld. In bijlage 1 is dit overzicht opgenomen.

Bijlage 2: Onverenigbaarheden

Conform de nieuwe herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting.

Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen is onverenigbaar met:

 1. Het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling;
 2. Het eerdere lidmaatschap van het bestuur van de toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger;
 3. Het eerdere lidmaatschap van de raad van toezicht van een toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat lidmaatschap in verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering aan die toegelaten instelling een aanwijzing is opgelegd;
 4. Het lidmaatschap van enige raad van toezicht, raad van commissarissen of dienovereenkomstige andere toezichthoudende instantie, indien een ander lid van de raad van toezicht van de betrokken toegelaten instelling zitting heeft in die zodanige raad of instantie;
 5. Het lidmaatschap van een orgaan van, en een functie bij, een andere rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht, indien een bestuurder van de toegelaten instelling bestuurder is van die rechtspersoon of vennootschap;
 6. Het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders van een gemeente waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen;
 7. Het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten van een provincie waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen;
 8. Het lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een waterschap waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen, en
 9. Een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de toegelaten instelling of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting.

Bijlage 3 Competenties (Conform Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015)

In het “Besluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015” is een bijlage 1 behorende bij Artikel 18 opgenomen met de competenties, in alfabetische volgorde, waar de toekomstige commissaris aan moet voldoen. Deze bijlage is in samenspraak met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties opgesteld.

Authenticiteit

Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de bestuurder.

Bestuurlijk inzicht

Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.

Helikopterview

Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.

Integriteit en moreel besef

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

Maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid

Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

Onafhankelijke oordeelsvorming

Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

Teamspeler

Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

Vakinhoudelijke kennis en visie

Beschikt over de voor de bestuurlijke functie vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld kennis van financiën bij toegelaten instellingen, van de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en kennis op het gebied van volkshuisvestelijke vraagstukken. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

Voorzittersvaardigheid (van toepassing bij het vervullen van de rol van vicevoorzitter)

Bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de Raad van Commissarissen op een professionele wijze te leiden. Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.

Zelfreflectie

Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces

Locatie

De Bilt

Publicatie datum:

16 Aug 2019

Opdrachtgever:

Woonstichting SSW

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement