Lid Raad van Commissarissen Woondiensten (Huurderscommissaris)

Reactietermijn gesloten

Lid Raad van Commissarissen Woondiensten Aarwoude (Huurderscommissaris)
met kwaliteitsprofiel Volkshuisvestelijk

Functieomschrijving

De Raad van Commissarissen (RvC) van Woondiensten Aarwoude zoekt een nieuw lid van de RvC op voordracht van de huurdersorganisatie (huurderscommissaris). Wij zoeken een commissaris die affiniteit heeft met huurdersbelangen en die zich bij voorkeur thuis voelt in de regio. Iemand met visie op het vlak van Volkshuisvesting en die beschikt over brede maatschappelijke belangstelling en in staat is om nieuwe ideeën van buiten naar binnen toe te voegen.

Over Woondiensten Aarwoude

Woondiensten Aarwoude (WDA) bezit en beheert zo’n 2.000 woningen in de gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem. WDA richt zich volledig op mensen met lage inkomens en op sociale huurwoningen. Het doel dat Woondiensten Aarwoude zich stelt, is dat ze er wil zijn voor mensen die niet zelfstandig aan een geschikte woning kunnen komen. Dit kan komen doordat mensen niet genoeg geld hebben om een huis te kunnen kopen, of omdat er simpelweg niet genoeg betaalbare woningen te huur zijn in Nieuwkoop en Kaag en Braassem. Om dit gat op te vullen bouwt Woondiensten Aarwoude nieuwbouwwoningen en investeert ze voortdurend in de kwaliteit van het bestaande bezit. Met een oplopende vraag naar sociale huurwoningen is het van belang om het aanbod mee te laten groeien. Om de voorraad sociale huurwoningen op peil te houden verkoopt WDA vrijwel geen sociale huurwoningen meer. Daarnaast breidt WDA haar voorraad sociale huurwoningen uit met nieuwe woningen, met name voor kleinere huishoudens. Ook wonen met zorg ziet WDA tot haar taak, zowel waar het gaat om individuele woningen als in samenwerking met zorgaanbieders.

De huurdersorganisatie Woondiensten Aarwoude (Stichting Bewonersbelangen Aarwoude)

De Stichting Bewonersbelangen Aarwoude (SBBA) is een onafhankelijke belangenorganisatie voor alle huurders van Woondiensten Aarwoude. De SBBA is gesprekspartner van het bestuur van Woondiensten Aarwoude. Er is regelmatig en constructief overleg tussen de SBBA en het bestuur van WDA over verschillende thema’s. In de Woningwet van 2015 is geregeld dat de huurders meer te zeggen hebben over en betrokken moeten zijn bij het overleg tussen gemeenten en woningcorporaties, in het bijzonder bij de zogenoemde prestatieafspraken. Bij de prestatieafspraken zitten drie partijen met elkaar om de tafel: de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersverenigingen. De SBBA praat dus mee over welke activiteiten WDA en de gemeente in het komend jaar gaan uitvoeren. Daarmee houdt de huurdersorganisatie de belangen van de huidige en toekomstige huurders in de gaten en kan ze deze belangen onder de aandacht brengen. Doordat het bestuur van de SBBA regelmatig spreekt met het bestuur en de RvC van WDA, kan zij het maatschappelijke beleid van de verhuurder toetsen en afspraken maken over de uitvoering van dat beleid. Meer informatie over de Stichting Bewonersbelangen Aarwoude vindt u hier

De Raad van Commissarissen van Woondiensten Aarwoude

De organisatie wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder. Deze legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De RvC benoemt het bestuur van de corporatie en houdt primair toezicht (interne controlefunctie) en let daarbij in het bijzonder op de procedurele zuiverheid van de besluitvormingen van de directie.

Daarnaast behoeft een aantal besluiten van het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de RvC. De RvC vervult ook een klankbordfunctie voor de directeur en staat hem met raad en daad bij. Tenslotte is de RvC tevens de werkgever van het bestuur.

De RvC bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven personen. Volgens het rooster van aftreden ontstaat in 2018 een vacature in de Raad van Commissarissen van Woondiensten Aarwoude. Het betreft een zetel die op voordracht van de SBBA vervuld wordt.

Profiel van de nieuwe huurderscommissaris met kwaliteitsprofiel Volkshuisvestelijk

Wij streven naar een goede verdeling van kennis binnen onze RvC op de specifieke kennisvelden zoals die vanuit de Autoriteit Woningcorporaties zijn gesteld:

 • Governance
 • Volkshuisvestelijk (inclusief relatie met stakeholders)
 • Vastgoedontwikkeling en -beheer (inclusief duurzaamheid)
 • Financiën en control
 • Juridische zaken
 • Overige relevante kennis en ervaring

Rekening houdend met de huidige kennisverdeling op de competentiematrix van onze RvC, zoeken wij een nieuw lid met kennis op het terrein van de Volkshuisvesting. Daarnaast beschikt ons nieuwe lid over een brede maatschappelijke belangstelling, met bij voorkeur een verankering in het werkgebied.

Specifieke eisen:

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste de Woningwet en BTIV 2015 (kerntaken, doelgroep, DAEB-niet-DAEB e.d.)
 • Ervaring met besturen van of toezicht houden op een woningcorporatie of een andere maatschappelijk werkzame instelling
 • Kennis over stakeholders van corporaties en wanneer/hoe deze te informeren en te betrekken
 • Kennis van en/of ervaring in het maatschappelijke en politieke speelveld, landelijk, regionaal en zo mogelijk ook lokaal;
 • Kennis van de (lokale) woningmarkt
 • Kennis van en/of ervaring met wonen en zorg en maatschappelijk vastgoed
 • Kennis van de (lokale) doelgroepen van beleid en de bijbehorende opgave voor de woningcorporatie
 • Beschikt over brede maatschappelijke belangstelling met bij voorkeur een verankering in het werkgebied.
 • Communicatief sterk

Competenties (conform Btiv):

In het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv, 2016) is een bijlage opgenomen met de competenties waaraan voldaan dient te zijn voor geschiktheid van het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen:

 • Authenticiteit

Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de bestuurders.

 • Besluitvaardigheid

Neemt op tijd noodzakelijke beslissingen. Onderneemt actie of legt zich vast door het uitspreken van zijn/haar mening en wacht niet onnodig met het maken van keuzes. Is in staat om oplossingen te bieden.

 • Integriteit en moreel besef

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

 • Leiderschap

Is in staat om op inspirerende wijze sturing te geven aan een organisatie. Stimuleert, motiveert en ontwikkelt medewerkers en borgt de vakbekwaamheid van medewerkers om en beoogd doel tot een goed einde te brengen. Organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan leveren. Staat open en biedt ruimte voor kritische discussie en feedback. Zorgt voor een goed draagvlak. Toont leiderschap met moed, ook in kritieke situaties.

 • Maatschappelijke omgevingssensitiviteit en verantwoordelijkheid

Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

 • Overtuigingskracht

Kan met overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact invloed uitoefenen op het standpunt van anderen om instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten. Houdt vast aan zijn/haar (professionele) principes, ondanks druk van anderen.

 • Resultaat- en klantgerichtheid

Weet op bedrijfsmatige en resultaatgerichte wijze sturing te geven aan de organisatie; heeft hoog kostenbewustzijn en weet medewerkers te stimuleren om op efficiënte wijze invulling te geven aan de organisatiedoelstellingen. Stelt op effectieve wijze kansen, doelen en prioriteiten vast. Is daarbij gericht op het leveren en waar nodig verbeteren van kwaliteit, die aansluit op de wensen en behoeften van huurders, woningzoekenden en andere belanghouders. Geeft benodigde acties, tijd en middelen aan om de gestelde doelen te kunnen bereiken.

 • Samenwerkingsvermogen

Brengt samenwerkingsverbanden tot stand (samenwerking met belanghouders) en handhaaft deze. Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen. Weet intern en extern mensen aan zich te binden en draagvlak te creëren voor zijn/haar handelen.

 • Visie

Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

 • Zelfreflectie

Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

Reactie en procedure

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer A.D.J. (Rick) Verhoeven, partner bij Colourful People. Zijn mobiele nummer is 06-26706757. U kunt uw interesse in deze functie middels brief en curriculum vitae uiterlijk 15 april 2018 kenbaar maken via de 'Solliciteer' knop onder aan deze pagina

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw) zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.ilent.nl

Selectiegesprekken:

De eerste gespreksronde met de selectiecommissie van Woondiensten Aarwoude staat gepland op 23 mei, tussen 18.30 - 21.30 en op 24 mei tussen 18.30 - 21.30

De selectiecommissie van Woondiensten Aarwoude bestaat uit:

 • E.J. van Maarseveen (lid RvC);
 • A.W. Debets (lid RvC)
 • A.H. Zwart (lid RvC, onafhankelijk voorzitter)
 • B. Krus (lid huurdersorganisatie)
 • P. Veenhuis (lid huurdersorganisatie)
 • D. Visser (directeur-bestuurder, als adviseur)

De vergoeding voor een RvC-lid bedraagt € 7.000,- per jaar.

Publicatie datum:

30 Mar 2018

Opdrachtgever:

Woondiensten Aarwoude

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria

 

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement