Lid raad van commissarissen | Tablis Wonen

Reactietermijn gesloten

Voor Tablis Wonen zoeken wij een lid raad van commissarissen met profiel: kennis van maatschappelijke ontwikkeling, wonen & zorg en bij voorkeur met regionale binding. Je wordt benoemd op voordracht van de huurdersvertegenwoordiging SliM Wonen.

Op 31 december 2023 verloopt de zittingstermijn van een van onze leden van de raad van commissarissen. Het betreft een lid dat op voordracht van onze huurdersvertegenwoordiging SliM Wonen is benoemd (huurderscommissaris). Daarom ontstaat er per 1 januari 2024 een vacature binnen de RvC van Tablis Wonen. Wij zoeken een nieuw lid met kennis en ervaring op de aandachtsgebieden ‘maatschappelijke ontwikkeling, wonen & zorg’. Je bent daarnaast bij voorkeur verbonden met ons werkgebied. En je bent in staat om je te verplaatsen in de belangen van onze huurders en weet verbinding te maken met onze huurdersvertegenwoordiging.

Over Tablis Wonen

Tablis Wonen is een woningcorporatie in Sliedrecht. Wij verhuren zo’n 4600 woningen in de gemeente Sliedrecht en Molenlanden. Voor ons is het belangrijk dat onze huurders plezierig wonen in een betaalbaar huis. Onze huurders (huidige en toekomstige) staan centraal in alles wat wij doen. Wij versterken waar mogelijk onze betrokkenheid en samenwerking. Ook zorgen wij voor goede dienstverlening. Verder dragen wij zorg voor leefbare complexen, wijken en buurten en werken aan voldoende geschikte, betaalbare en beschikbare woningen. Dit doen wij in goede samenwerking met bewoners, onze huurdersorganisatie SliM Wonen, gemeenten en overige belanghouders en wij trekken veel op met de andere corporaties in de Drechtsteden. Voor 2030 willen wij 400 nieuwbouwwoningen realiseren in Sliedrecht. Daarnaast werken wij hard aan de aansluiting van onze woningen op een duurzaam warmtenet. Wij zijn koploper als het gaat om aardgasvrije wijken. De omvang van de organisatie bestaat uit ruim 40 fte.

Rol en werkwijze raad van commissarissen

Tablis Wonen wordt bestuurd door een eenhoofdig bestuur. De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht en adviseert vanuit de maatschappelijke legitimiteit. Ook vervult de RvC de werkgeversrol voor de bestuurder. De RvC kan de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies geven. In zijn toezichthoudende functie maakt de RvC afwegingen van verschillende belangen die aan de orde zijn: het huurdersbelang, het maatschappelijk volkshuisvestelijk belang en de financiële continuïteit van de corporatie. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van zijn eigen functioneren en voert jaarlijks een zelfevaluatie uit. De RvC houdt proactief toezicht met gepaste distantie en acteert binnen de wettelijke kaders die gelden voor woningcorporaties. De RvC treedt proactief op in situaties die daarom vragen en houdt daarbij rekening met de positie van de bestuurder.

De RvC van Tablis Wonen bestaat uit vijf leden. Hiervan zijn er twee benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie (SliM Wonen). De leden worden benoemd voor vier jaar en kunnen één keer herbenoemd worden. De RvC heeft momenteel een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De gehele RvC is integraal verantwoordelijk voor de oordeelsvorming en de te nemen besluiten.

De werkwijze van de RvC is beschreven in het reglement van de RvC. De RvC vergadert ten minste viermaal per jaar. Daarnaast nemen RvC- leden deel aan themabijeenkomsten en hebben zij een aantal keer overleg met interne en externe stakeholders. In zijn handelwijze laat de RvC zich leiden door de beginselen van good governance zoals die zijn beschreven in de Governance code woningcorporaties 2020. Wil je meer weten over onze visie op governance, kijk dan hier.

Vacature lid RvC met profiel maatschappelijke ontwikkeling, wonen en zorg, tevens huurderscommissaris

Wij zoeken een nieuw lid van onze RvC die goed thuis is binnen de aandachtsgebieden ‘maatschappelijke ontwikkeling, wonen en zorg’. Je bent werkzaam binnen het sociaal domein en bent in staat jouw kennis en ervaring op deze aandachtsgebieden te vertalen naar de context van Tablis Wonen. Onze voorkeur gaat daarbij nadrukkelijk uit naar kandidaten met een regionale binding (regio Drechtsteden). Daarnaast heb je sterke affiniteit met het werkveld waarin Tablis Wonen actief is, specifiek ook met de belangen en de positie van onze doelgroep. Je werkt en denkt op strategisch niveau en beschikt bij voorkeur over enige governance ervaring. Daarnaast ben je goed in staat tot zelfreflectie en samenwerking en herken jij je in het algemeen profiel voor onze RvC-leden (zie bijlage 1).

Kort samengevat beschik je over:

 • Kennis van en ervaring met lokale samenlevingsvraagstukken op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, wonen en zorg, armoede en inclusie.
 • Kennis over stakeholders in het maatschappelijke krachtenveld: landelijk, regionaal en (zo mogelijk) ook lokaal.
 • Ervaring met samenwerkingsverbanden op maatschappelijk terrein en kennis en ervaring op het terrein van participatie en sociale infrastructuur.
 • Kennis van de (lokale) doelgroepen en de bijbehorende opgave voor de woningcorporatie.

De rol van huurderscommissaris

Specifieke eigenschappen die bij de rol van huurderscommissaris horen zijn:

 • Betrokken en affiniteit met de doelgroepen van Tablis Wonen en nieuwsgierig naar hun belangen.
 • Inzicht in sociale processen.
 • Brede maatschappelijke belangstelling
 • Het vermogen om op verschillende niveaus te kunnen communiceren en verbinden.

Belangrijke algemene competenties die wij van ieder lid van onze RvC willen terugzien zijn:

 • Visie & maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid.
 • Authenticiteit en onafhankelijkheid.
 • Integriteit en moreel besef.
 • Zelfreflectie.
 • Samenwerkingsvermogen.
 • Tijd, beschikbaarheid en commitment.

Deze competenties zullen in de selectiegesprekken met onze kandidaten aan de orde komen. In bijlage 2 wordt hierop nadere uitleg gegeven.

Onafhankelijk

De RvC werkt vanuit collegiaal toezicht. De leden van de RvC zijn onafhankelijk in de oordeelsvorming en gericht op consensus in de besluitvorming. Zij nemen de besluiten zonder last of ruggenspraak. Dat geldt ook voor de RvC-leden die op voordracht van de huurdersorganisatie zijn benoemd. De RvC-leden hebben geen persoonlijke of werkgerelateerde binding met Tablis Wonen en zijn geen belangenbehartigers van specifieke groepen. Ten slotte geldt voor onze RvC-leden dat het in principe niet gewenst is dat zij een portefeuille van huurwoningen met rendementsdoelstelling hebben. Het uitgangspunt is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat onze (beoogd) commissarissen privé woningverhuur altijd melden en laten beoordelen.

Procedure

Tablis Wonen laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over Tablis Wonen, de RvC-positie of de procedure kun je contact opnemen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 2670 6757). Je kunt je interesse kenbaar maken door een motivatiebrief en CV (PDF) uiterlijk 18 augustus in te sturen via de website van Colourful People. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd. De gesprekken met de selectiecommissie zullen in week 39 en week 40 plaats vinden. De beoogde ingangsdatum van het lidmaatschap RvC is 1 januari 2024.

Het betreft hier een huurderscommissaris. Dat betekent dat de huurdersorganisatie SliM Wonen in alle fasen van de selectieprocedure betrokken is en dat de voorkeurs-kandidaat op bindende voordracht van SliM Wonen door de RvC zal worden benoemd. De te benoemen kandidaat wordt - conform de richtlijnen in de woningwet - voorgedragen aan de Autoriteit woningcorporaties voor de zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid. Voor meer informatie over deze procedure zie hier.

BIJLAGE 1: ALGEMEEN PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN TABLIS WONEN

De RvC en bestuur van Tablis Wonen hebben een gezamenlijke visie op besturen en toezichthouden. Daarin wordt de gewenste rolinvulling van RvC-leden nader omschreven. De RvC functioneert vanuit een maatschappelijk, volkshuisvestelijk perspectief en ziet toe op het beleid van het bestuur en het functioneren van de organisatie. De RvC is betrokken bij de strategievorming en het bepalen van de maatschappelijke meerwaarde op termijn. De RvC voegt ook waarde toe aan het functioneren van Tablis Wonen door relevante strategische vraagstukken uit de samenleving te agenderen. Hiermee geeft de RvC uiting aan zijn rol als netwerker. De RvC heeft een actieve opstelling richting de stakeholders en stemt zijn handelwijze op dit terrein af met de bestuurder.

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat allen generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview en kennis van specifieke aandachtsgebieden. Van de RvC-leden wordt besluitvaardigheid en betrokkenheid verwacht waarbij zij een open en lerende houding hebben. Dat betekent dat de RvC-leden zich uitspreken over hun beeldvorming, hun vermoedens en onderliggende gevoelens en waar nodig het metagesprek voeren. Grijs gedrag is niet wenselijk. De RvC-leden zorgen samen voor een open en veilige sfeer van vertrouwen naar elkaar toe, richting de bestuurder en de interne en externe stakeholders. De toon is er een van welwillendheid. In de onderlinge discussies is ruimte voor diversiteit en verschil van mening. Vanuit meervoudige perspectieven komt de RvC tot oordeelsvorming en besluitvorming. Discussies gaan zuiver over de inhoud; relationele of persoonlijke aspecten spelen geen rol tenzij dit expliciet wordt benoemd. De RvC-leden houden hun focus op het hogere doel en zijn er alert op dat hun eigen ‘ego’ of persoonlijke agenda buiten de deur blijven. Er heerst een sterk gevoel van samen iets neer willen zetten maar dat mag de discussie en een onafhankelijke mening van de individuele leden nooit belemmeren.

De RvC-leden hechten veel waarde aan zelfreflectie om samen van en met elkaar te leren om te komen tot een steeds beter presterende RvC. Dit uit zich bijvoorbeeld in het bespreken van het ‘ongezegde’ na afloop van iedere vergadering. Dat vraagt van de RvC-leden en de bestuurder om een open en eerlijke reflectieve houding ten aanzien van de waarden en normen van eenieder. De mate van openheid hangt samen met de mate waarin de leden elkaars kwaliteiten waarderen en respecteren en in staat zijn elkaar als mens te accepteren. Iemand die zich gewaardeerd voelt zal geen moeite hebben met verbeterpunten. Dus kiest de RvC er bewust voor te investeren in de relatie door bijvoorbeeld één of meer keren per jaar zonder agenda in een informele setting bijeen te zijn.

De leden hechten aan de juiste countervailing power met de bestuurder omdat de corporatie aan grote risico’s blootstaat indien één persoon of orgaan zonder tegenspraak de dienst uitmaakt. De houding is: we houden elkaar wakker (voor zelfgenoegzaamheid is geen plaats), dagen elkaar uit tot het leveren van betere prestaties en we creëren geen helden. Een goed samenspel tussen de bestuurder en RvC betekent ook goed tegenspel, ofwel kracht en tegenkracht. De RvC heeft daarin oog voor het belang van Tablis Wonen, het maatschappelijk belang en voor het belang van huurders en stakeholders.

Om goed toezicht te kunnen houden is het belangrijk om over de juiste en volledige informatie te beschikken. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuurder en de RvC. De RvC laat zich tijdens de vergaderingen informeren door de bestuurder, mede op basis van rapportages. De RvC nodigt regelmatig MT-leden (of andere medewerkers) in de RvC- vergadering uit om een agendapunt nader toe te lichten.

Competenties

Alle leden van de RvC beschikken daarom ten minste over de volgende competenties/eigenschappen:

 • Authenticiteit, zelfreflectie, onafhankelijke oordeelsvorming, integriteit en moreel besef.
 • Interesse voor maatschappelijke vraagstukken op het terrein van de volkshuisvesting gepaard gaande met maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid en daarin ook een netwerk kunnen onderhouden.
 • Affiniteit met de missie, visie en doelstellingen van Tablis Wonen.
 • Een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken.
 • Het kunnen voeren van een strategische dialoog op hoofdlijnen en specifiek op (deel-)terreinen van beleid binnen het eigen expertiseveld en als klankbord kunnen functioneren voor de bestuurder en collega-RvC-leden.
 • Inzicht in strategische afwegingsprocessen, bestuurlijke besluitvorming en governance van maatschappelijke organisaties.
 • Eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, aanspreekbaarheid en communicatievaardigheid.
 • Vaardigheden om in teamverband te werken waarbij oog is voor het groepsbelang en een bijdrage wordt geleverd aan het gemeenschappelijke resultaat.

Deskundigheden en expertises in de RvC

De RvC streeft naar een samenstelling waarin verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. De expertises zijn gekoppeld aan de uitdagingen waar Tablis Wonen voor staat. Diversiteit is nodig om op de verschillende terreinen als klankbord en adviseur van de bestuurder te functioneren. Maar ook om elkaar scherp te houden en vormen van groepsdenken te voorkomen. De RvC hecht veel waarde aan diversiteit in de samenstelling. Daarbij gaat het niet alleen om diversiteit in expertise, gender en leeftijd maar ook om diversiteit in persoonlijkheden.

Voor het toezicht binnen Tablis Wonen zijn de volgende expertisevelden en deskundigheden van belang:

 • Governance, personeel & organisatie.
 • Volkshuisvesting.
 • Maatschappelijke ontwikkeling, wonen & zorg.
 • Vastgoedontwikkeling en -beheer.
 • Adaptatie van klimaatverandering in de fysiek ruimtelijke omgeving waaronder verduurzaming van woningen, energietransitie en circulariteit.
 • Financieel-economisch, fiscaliteit, treasury en vastgoedinvesteringen.
 • ICT & innovatie, Communicatie & marketing.

Bovenstaande expertises zijn in de bijlage nader omschreven. De verschillende expertises moeten minimaal bij één RvC- lid in hoge mate aanwezig zijn.

BIJLAGE 2: EXPERTISEGEBIEDEN EN KERNCOMPETENTIES

In de raad van commissarissen zitten leden met verschillende expertises om toezicht te houden. Die expertises zijn gekoppeld aan de fase van ontwikkeling van de organisatie en de strategie van Tablis Wonen. De volgende expertises, kennis en ervaring zijn van belang:

Governance, Personeel en Organisatie

 • Beschikt over een visie op toezicht, compliance en governance.
 • Heeft ervaring als bestuurder of toezichthouder en heeft kennis van de ontwikkelingen op het terrein van governance, organisatieontwikkeling en HR-vraagstukken.
 • Heeft kennis van en ervaring met sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van organisaties en met de opzet en uitvoering van integriteitsbeleid en risicobeheersing.
 • Kennis op het gebied corporate communicatie wet- en regelgeving en het kunnen inschatten van maatschappelijke risico’s van bepaalde beleidskeuzes.

Volkshuisvestelijk

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder ten minste de Woningwet en BTIV 2015 (kerntaken, doelgroep, DAEB-niet-DAEB e.d.).
 • Ervaring in of met woningcorporaties op het terrein van brede vraagstukken van het wonen: leefbaarheid, beschikbaarheid, toegankelijkheid (toewijzingsbeleid), verduurzamingsbeleid en betaalbaarheid (huurbeleid).
 • Kennis over stakeholders (zoals huurders, gemeenten, toezichthouders) en wanneer/hoe deze te informeren en betrekken.
 • Kennis van en/of ervaring in het maatschappelijke en politieke speelveld, landelijk, regionaal en zo mogelijk ook lokaal.
 • Heeft ervaring met woonvisies en prestatieafspraken. Kennis en ervaring op het gebied van de nieuwe media, huurdersparticipatie, klantprocessen, woningmarktonderzoek en marketingstrategieën en -instrumenten.
 • Kennis van de (lokale) doelgroepen van beleid en de bijbehorende opgave voor de woningcorporatie.

Maatschappelijke ontwikkeling: wonen en zorg en maatschappelijke ondersteuning

 • Kennis van en ervaring met lokale samenlevingsvraagstukken op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, wonen en zorg, armoede en inclusiviteit.
 • Kennis over stakeholders in het maatschappelijke krachtenveld: landelijk, regionaal en lokaal.
 • Heeft ervaring met samenwerkingsverbanden op maatschappelijk terrein en kennis en ervaring op het terrein van participatie en sociale infrastructuur.
 • Kennis van de (lokale) doelgroepen en de bijbehorende opgave voor de woningcorporatie.

Vastgoedontwikkeling en -beheer

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder ten minste regels met betrekking tot aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid, veiligheid en duurzaamheid.
 • Kennis van of ervaring met gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling; inzicht in het algemene functioneren van de woningmarkt en de vastgoedmarkt.
 • Kennis van of ervaring met strategische voorraadbeleid/-beheer, asset-/portfoliomanagement, onderhoud systematiek bij woningcorporaties.

Adaptatie van klimaatverandering in de fysiek ruimtelijke omgeving waaronder verduurzaming van woningen, energietransitie en circulariteit

 • Kennis van transitiemanagement en ervaring met strategische samenwerking op het terrein van adaptatie van klimaatverandering. Circulariteit, energietransitie en verduurzaming van woningen zijn aspecten van adaptatie van klimaatverandering.
 • In staat om risico’s van de verschillende scenario’s te benoemen en ook de impact daarvan op de bewoners.
 • Kennis van en ervaring met gebiedsgerichte samenwerking van partijen. Affiniteit met de juridische, financiële en governanceaspecten van dergelijke samenwerkingsverbanden.
 • Kennis van nationaal en regionaal beleid op het terrein van adaptatie van klimaatverandering en de verschillende aspecten daarvan zoals de regionale energiestrategieën van de gemeenten.
 • In staat zijn om de vraagstukken van adaptatie van klimaatverandering te verbinden met de algemene portefeuillestrategie van Tablis Wonen.
 • Kennis van investeringsmodellen op het terrein van adaptatie van klimaatverandering en als gezaghebbend gesprekspartner kunnen optreden richting de externe toezichthouders (Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw).

Financiën, control, fiscaliteit en (vastgoed)investeringen

 • Kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van de instelling.
 • Kennis van en inzicht in financiële risico’s voor de instelling en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury, beleggingen en fiscaliteit.
 • In staat zijn om investeringsbeslissingen te beoordelen op risico’s en fiscale aspecten.
 • Kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement).
 • Kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging.
 • Kennis van waarderingsmethoden vastgoed.

ICT en Innovatie

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving ten aanzien van beheer van persoonsgegevens.
 • Kennis van/inzicht in ontwikkelingen op het terrein van digitalisering van bedrijfsprocessen en in specifieke zin van klantprocessen.
 • Kennis van informatievoorziening.
 • Kennis van digitalisering en digitale veiligheid.

Toevoegingen huurderscommissaris

 • Kennis van de volkshuisvesting en participatievraagstukken.
 • Betrokken bij de doelgroepen van Tablis Wonen.
 • Inzicht in sociale processen.
 • Brede maatschappelijke belangstelling.

Toevoeging voorzitter

 • Besluitvaardigheid en leiderschap kunnen tonen en vertrouwen kunnen wekken indien nodig. Een verbindende rol kunnen vervullen, formeel en informeel.
 • Transparant kunnen zijn in eigen handelen en kunnen delegeren.
 • Kunnen omgaan met druk en weten hoe in moeilijke/complexe situaties gepaste interventies te doen zowel inhoudelijk als relationeel.
 • Vergadering kunnen leiden, zonder zelf leidend/sturend te zijn. Ruimte bieden om met elkaar het gesprek aan te gaan op dusdanige wijze dat ieders inbreng tot zijn recht komt. Kunnen luisteren en samenvatten.
 • Een open en veilig klimaat kunnen borgen waarin ruimte is voor tegenspraak, successen worden gedeeld en de RvC-leden en de bestuurder zich vrij voelen om dilemma’s op tafel te leggen.
 • De kwaliteit van oordeelvorming en besluitvorming kunnen bewaken en aanvoelen wanneer belangrijke kwesties niet worden uitgesproken en in staat zijn om dit op een natuurlijke manier te benoemen en te toetsen.
 • Een goede sparringpartner kunnen zijn voor de bestuurder en daarin ook rolbewust kunnen handelen.

Competenties

De competenties die voor het toezicht houden van de RvC van Tablis Wonen van belang zijn, kunnen als volgt worden omschreven:

Visie & maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid

Heeft strategisch inzicht, helikopterview en kan integratief denken. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de woningcorporatie. Onderkent de specifieke rol van de corporatie en kan de strategie van de corporatie bewaken en toetsen aan de gestelde visie en missie van de organisatie en de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke ontwikkelingen in de omgeving van de corporatie en de mogelijke impact daarvan op huurders en andere belanghouders.

Authenticiteit en onafhankelijkheid

Alert op onverenigbare belangen, posities of relaties. Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Toont bereidheid tot verantwoording, compliance met betrekking tot wet- en regelgeving en naleving van governanceregels.

Integriteit en moreel besef

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan.

Zelfreflectie

Reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag. Kan goed naar zichzelf kijken: reflecteert op (en leert van) zijn/haar persoonlijk beroepsmatig handelen in de maatschappelijke context. Bouwt deze reflectie op een natuurlijke wijze in het handelen in en stimuleert dit binnen de RvC.

Samenwerkingsvermogen

Heeft oog voor het groepsbelang en het gemeenschappelijke resultaat. Is in staat in collegiaal verband te functioneren en kan meervoudige perspectieven respecteren.

Tijd en commitment

Feitelijk beschikbare tijd voor inzet en commitment

Locatie

Sliedrecht

Publicatie datum:

24 Jul 2023

Opdrachtgever:

Tablis Wonen

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2023 Colourful People