Lid raad van commissarissen, profiel IT-dienstverlening en Markt | Wigo4it

Nieuw

Wigo4it is een overheidscoöperatie die - in opdracht van én samen met de 4 grote gemeenten (de ‘G4’) integrale ICT-oplossingen ontwikkelt voor het aanvragen en verstrekken van uitkeringen en voorzieningen. Zo dragen wij bij aan een zo goed mogelijke dienstverlening aan de burger. Wij zoeken een lid RvC met profiel IT-dienstverlening en Markt.

Over Wigo4it

Wigo4it is een overheidscoöperatie die - in opdracht van én samen met de 4 grote gemeenten (de ‘G4’) integrale ICT-oplossingen ontwikkelt voor het aanvragen en verstrekken van uitkeringen en voorzieningen. De werk- en uitvoeringsprocessen binnen het sociaal domein van de G4 gemeenten maken wij hiermee een stuk makkelijker en efficiënter en zo dragen wij bij aan een zo goed mogelijke dienstverlening aan de burger.

Wigo4it werd in 2007 opgericht op initiatief van de directeuren van de sociale diensten van de vier grote steden. Omdat ze zelf de regie wilden hebben over hun applicaties en informatievoorziening en onafhankelijk wilden zijn van marktpartijen. En omdat de steden tegen vergelijkbare vraagstukken aanlopen. Samenwerking voorkomt dat elke gemeente het wiel zelf moet uitvinden. Bovendien zorgen kennisdeling en harmonisatie voor meer efficiency.

Governance

Het hoogste orgaan binnen de overheidscoöperatie Wigo4it is de algemene deelnemersvergadering (ADV). Deze wordt gevormd door de wethouders sociale zaken/werk en inkomen van de vier gemeenten. De deelnemersvergadering stelt de begroting, het jaarplan en de jaarstukken van Wigo4it vast. Het bestuur is verantwoordelijk voor de (strategische) sturing van Wigo4it, en bestaat uit de directeuren van de vier diensten en twee externe leden. De dagelijkse aansturing van Wigo4it ligt bij de directie.

Systeemverandering

De betrokken steden hebben de afgelopen periode hun dienstafname van de coöperatie geëvalueerd, en een nieuwe strategische koers vastgesteld. Als onderdeel daarvan wordt een wijziging in de besturingsstructuur doorgevoerd. Op dit moment wordt gewerkt aan de oprichting van een raad van commissarissen (‘RvC’). Met de op- en inrichting van de RvC zal de rol en positie van het bestuur in zijn huidige vorm komen te vervallen. De RvC bestaat bij de eerste benoeming uit drie leden (inclusief de voorzitter). De RvC dient in staat te zijn om met de directie mee te denken op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de RvC op relevante deelterreinen over specifieke kennis beschikken om goed tegenspel te kunnen bieden aan de directie. De RvC maakt onderdeel uit van een governancestructuur naast de directie (statutair bestuur), de ALV en G-LV (de ledenvergaderingen van alle resp. van de Geïntegreerde leden). De RvC is medeverantwoordelijk voor de kracht van de governancestructuur en het functioneren van de checks & balances in de driehoek ALV/G-LV (leden), directie en RvC.

Taak van de raad van commissarissen

De taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen van de overheidscoöperatie zijn vastgelegd in artikel 15 van de statuten. De RvC van de overheidscoöperatie neemt bij de uitoefening van zijn taken de Nederlandse Corporate Governance Code in acht. De RvC richt zich naar de doelstellingen van de overheidscoöperatie. De RvC fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvC gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvC, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.

Samenstelling van de RvC

Bij de werving en benoeming van de leden van de RvC hecht de overheidscoöperatie – in navolging van het beleid van de leden – sterk aan diversiteit in haar samenstelling, onder meer voor wat betreft verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Bij de werving van leden zal naar vermogen naar een zo groot mogelijke diversiteit worden gestreefd. Leden van de RvC worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met de mogelijkheid van eenmaal herbenoeming voor een periode van vier jaar. Bij de eerste benoeming wordt rekening gehouden met het aantal jaren dat leden reeds in een andere bestuurlijke functie bij de overheidscoöperatie betrokken waren.

Gewenste eigenschappen, achtergrond en kennis leden RvC

De RvC dient als college in staat te zijn om met de directie mee te denken op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de Raad op relevante deelterreinen over specifieke kennis te beschikken om goed tegenspel te kunnen bieden aan de directie. Dit vraagt van de leden van de RvC een bepaalde achtergrond en specifieke eigenschappen. Ook hebben de leden van de RvC voldoende tijd beschikbaar om op adequate wijze invulling aan hun commissariaat te geven en hebben in voorkomende gevallen voldoende flexibiliteit in hun agenda om op korte termijn bijeen te komen.

De leden van de RvC hebben de volgende achtergrond:

 1. Bestuurlijke ervaring in een complex krachtenveld;
 2. Relevant netwerk, in relatie tot de doelen van de overheidscoöperatie en het werkgebied;
 3. Maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met de gemeentelijke taak op het publieke domein werk en inkomen.

Op enigerlei wijze weten de leden van de RvC wat het is om een IT-onderneming te besturen. Van alle leden van de RvC wordt verwacht dat zij beschikken over de volgende eigenschappen:

 • Analytisch inzicht;
 • Positief-kritische, constructieve houding;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Rolbewust en reflectief;
 • Teamspeler/samenwerkend.

Daarnaast beschikt de RvC als geheel over kennis van- en affiniteit met:

 • IT-producten en -dienstverlening;
 • De markt en marktconformiteit van IT-producten en -diensten;
 • Samenwerking in coöperatief verband;
 • Maatschappelijke en lokaal-politieke context waarin de leden van de overheidscoöperatie functioneren;
 • Betrokkenheid van de gebruikers van de producten en diensten;
 • Communicatie;
 • Financiën en bedrijfsvoering;
 • HRM/bedrijfskunde/organisatiekunde;
 • Strategie- en beleidsontwikkeling;
 • Juridische en fiscale aangelegenheden.

In dit samenstel van eigenschappen wordt voorzien door de afzonderlijke profielen voor de leden van de RvC (zie onder), die bij de selectieprocedure worden gehanteerd.

Profiel lid RvC IT-dienstverlening en Markt

Op dit moment zijn voordrachten voor de positie van voorzitter RvC en lid RvC met profiel Financiën en Bedrijfsvoering ingevuld en zijn wij op zoek naar een derde lid RvC met profiel IT-dienstverlening en Markt. Het gaat om een lid met kennis en ervaring in de wereld van de IT-dienstverlening en het functioneren van die markt, mede in verbinding met overheidsorganisaties. In aanvulling op de algemene profielkenmerken wordt van dit lid in het bijzonder gevraagd:

 • Heeft kennis en ervaring met de ondernemingskant van een IT-bedrijf en denkt vanuit en heeft een trackrecord in de wereld van ondernemers;
 • Heeft ervaring met professionele (zakelijke) opdrachtgever – opdrachtnemer relaties;
 • Heeft ervaring met SAAS en IT-productontwikkeling voor specifieke doelgroepen of markten en heeft ervaring met de toepassing van DevOps-principes;
 • Snapt het belang van het IT-product voor de processen en dienstverlening van de gebruikers (de leden van de coöperatie) en tevens de wereld van de eindgebruiker (de burger) en diens klantreis binnen het sociaal domein in het algemeen en de processen rond Werk- en Inkomen in het bijzonder;
 • Is in staat als sparringpartner op te treden van de directie over (het vernieuwen van) de producten en diensten van Wigo4it en het boeken van resultaten in een complexe omgeving.
 • Heeft ervaring met acteren binnen een politiek-bestuurlijk krachtenveld

Onverenigbaarheden

Voor alle leden van de RvC gelden de volgende onverenigbaarheden. Een lid van de RvC kan niet zijn degene die:

 • Lid is van het college van burgemeester en wethouders of van de Raad van een lid van de overheidscoöperatie;
 • Enigerlei dienstverband heeft bij een lid van de overheidscoöperatie;
 • In dienst is van de overheidscoöperatie;
 • Echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- en aanverwant tot in de tweede graad van de directie is;
 • Werkzaam is bij een bedrijf dat opdrachten uitvoert voor de overheidscoöperatie.

Bezoldiging

De vergoeding voor de leden van de RvC wordt vastgesteld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en op basis van de honoreringscode.

Procedure

Wigo4it laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Nadere informatie over de RvC-positie is te verkrijgen bij Rick Verhoeven, partner bij Colourful People. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-267 067 57 of via r.verhoeven@colourfulpeople.nl.

Belangrijke data:

 • De gespreksrondes met de selectiecommissie van Wigo4it zal plaats vinden in week 43 (25 - 30 oktober).

De selectiecommissie doet aansluitend een voorstel voor voordracht aan het bestuur, dat zal besluiten tot een benoemingsvoorstel aan de ADV.

Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

N.B. De definitieve besluitvorming over de inrichting van de nieuwe governancestructuur door middel van een statutenwijziging vindt eind oktober 2021 plaats, met beoogde ingangsdatum op 1 januari 2022. De werving van het lid van de raad van commissarissen vindt plaats onder het voorbehoud van deze besluitvorming.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

23 Jul 2021

Opdrachtgever:

Wigo4it

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People