Lid Raad van Commissarissen (huurderscommissaris) | Sité Woondiensten

Reactietermijn gesloten

Sité biedt ruim 7.800 geschikte en betaalbare woningen aan huishoudens in de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem. Dit doen we met een organisatie die zich onderdeel van de Achterhoek voelt, intrinsiek gemotiveerd is om haar huurders te kennen en samen met hen vorm te geven aan hun woning en buurt waarin zij wonen.

Wij zoeken een (huurders)commissaris voor een ambitieuze en ondernemende woningcorporatie. Ben jij iemand met een stevige persoonlijkheid en ‘down-to-earth-mentaliteit’ die…

 • hart heeft voor het maatschappelijk domein, breed geïnteresseerd is en in het bijzonder in de doelgroepen en opgave van Sité;
 • plezier beleeft aan contact met anderen, discussie en reflectie;
 • in staat is om zowel formeel als informeel verbinding te maken;
 • regionale verbondenheid voelt en nieuwsgierig is naar de opgave en het werkgebied van Sité en hetgeen onder huurders leeft;
 • beschikbaar en bereid is te fungeren als ‘verbindingsofficier’ tussen de huurdersorgani-satie en de RvC en bij beslissingen van de RvC de focus (extra) bij de belangen van onze huurders legt;
 • serieus te werk gaat, maar zichzelf kan relativeren;
 • afstand bewaart, maar ook in staat is scherpte te brengen en onafhankelijk een eigen oordeel te vormen…

… overweeg dan of je interesse hebt om per 23 maart a.s. de Raad van Commissarissen (RvC) van Sité op voordracht van bewonersvereniging Siverder te komen versterken.

Sité: de aanspreekbare verhuurder

Sité biedt ruim 7.800 geschikte en betaalbare woningen aan huishoudens in de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem. Dit doen we met een organisatie die zich onderdeel van de Achterhoek voelt, intrinsiek gemotiveerd is om haar huurders te kennen en samen met hen vorm te geven aan hun woning en buurt waarin zij wonen.

Onze organisatie is aanspreekbaar zodat ze kan doen wat nodig is, investeert enorm in het toekomstproof maken en betaalbaar houden van haar woningen en spant zich -met anderen- maximaal in om buurten leefbaar te houden. Daartoe zijn onze medewerkers zichtbaar in de buurten en wijken, verzinnen ze nieuwe woonconcepten en zorgen we tegelijkertijd dat ook onze (financiële) continuïteit gewaarborgd is. Klik hier om een indruk te krijgen van onze organisatie.

De RvC van Sité

De RvC houdt intern toezicht op het beleid en functioneren van onze directeur-bestuurder en organisatie. Kenmerkend voor zijn kijk op toezicht is dat de RvC van Sité:

 • er op toeziet dat dat de directeur-bestuurder handelt volgens de missie, visie, identiteit en doelstellingen van Sité;
 • zich beperkt tot strategisch essentiële onderwerpen en hoofdlijnen van beleid en bij de beoordeling daarvan zichzelf de vraag stelt: wat mogen maatschappelijke belanghebben-den van Sité verwachten;
 • zich sterk betrokken voelt bij de organisatie en belang hecht aan de betrokkenheid van onze medewerkers;
 • oog heeft voor en zicht heeft op de diverse belangen die zich voordoen binnen en buiten de organisatie;
 • het belang van directe betrokkenheid van huurders en partners bij de opgaven van Sité onderkent;
 • door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden van daadwerkelijk toegevoegde waarde is voor de organisatie.

Sité wordt bestuurd door een eenhoofdig bestuur, de directeur-bestuurder. De RvC bestaat in totaal uit 5 personen en houdt primair toezicht op de besturing van de organisatie vanuit het belang van de maatschappij. De RvC onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties van branchevereniging Aedes en de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). Daarnaast zijn taken, verantwoordelijkheden, werkwijze en benoeming van leden van de RvC vastgelegd in onze statuten, het Reglement voor de Raad van Commissarissen en IJkpunten van toezicht volgens Policy Governance.

Nieuwe Commissaris

Onze RvC streeft naar een gemengde en diverse samenstelling van de RvC, onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheids-kenmerken. De huidige Commissarissen beschikken over een variëteit wat betreft achtergrond, expertise, ervaring en karakter en zoeken daar nog een ‘unique character’ bij.

De bestuurlijke en toezichthoudende ervaring is al in de RvC geborgd. Een nieuwe Commissaris hoeft deze ervaring daarom (nog) niet te hebben, maar wordt wel geacht op strategisch en bestuurlijk niveau te kunnen denken, gevoel te hebben voor bestuurlijke verhoudingen en vlot in staat te zijn overzicht en inzicht te krijgen in de strategische vraagstukken van Sité. Dit begint met het denken in kansen en mogelijkheden om Sité te helpen te doen wat nodig is. En regionale verbondenheid helpt daar bij.

Omdat we op zoek zijn naar een huurderscommissaris die de RvC op voordracht van bewonersvereniging Siverder benoemt, vinden we het extra belangrijk dat de nieuwe Commissaris plezier heeft in het onderhouden van contact met de bewonersvereniging en daar -met de andere huurderscommissaris- ook zelf initiatief voor toont.

Overige criteria, die voor al onze Commissarissen gelden, staan in de bijlage.

Procedure

De Raad van Commissarissen van Sité Woondiensten laat zich in deze procedure begeleiden door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over Sité Woondiensten en over de RvC-positie kunt u contact opnemen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 267 067 57). U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV via de 'Solliciteer' button uiterlijk 22 januari 2021 op deze pagina te uploaden.

Planning:

De beoogde aanstelling is op 23 maart 2021.

 • De sluitingstermijn voor reacties is 22 januari 2021.
 • De gesprekken met de selectiecommissie zullen in week 7 - 2021 plaatsvinden.
 • Fit & Proper toets, Autoriteit woningcorporaties; Conform de vigerende regelgeving wordt de door de RvC geselecteerde kandidaat voorgedragen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw) voor de fit & proper toets. Deze procedure gaat vooraf aan- en is voorwaarde voor de definitieve benoeming. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Aw.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijlage -

Intern toezicht bij Sité

De Raad van Commissarissen (RvC) van Sité houdt toezicht op het beleid van onze directeur-bestuurder en de naleving van de wettelijke, statutaire en andere interne voorschriften. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de RvC. De RvC houdt toezicht als representant van de maatschappij en toetst ons beleid aan onze sociale en maatschappelijke doelen. Ook bekijkt de RvC of de besluiten van de directeur-bestuurder zorgvuldig tot stand zijn gekomen. De RvC houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van Sité toezicht op alle inspanningen om risico’s inzichtelijk te maken en te beheersen. De RvC is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren. De RvC en de directeur-bestuurder komen minimaal één keer per kwartaal bijeen om met elkaar te spreken over zaken die met Sité te maken hebben. Waar nodig is de RvC sparringpartner/adviseur voor de directeur-bestuurder.

Algemene criteria leden RvC Sité

Leden van onze RvC:

 • beschikken over een academisch werk- en denkniveau;
 • zijn in staat complexe situaties goed te analyseren en daar op te reflecteren;
 • hebben affiniteit met de doelstellingen en activiteiten van Sité;
 • hebben begrip voor karakteristieken van een regionaal ingebedde corporatie waarbij onder andere sprake is van een krimpregio;
 • hebben kennis van of ervaring met één of enkele van de volgende gebieden: volkshuisvesting, financiën, Human Resources, relevante vastgoedexpertise en juridische kennis;
 • hebben inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Sité stellen;
 • hebben voldoende inzicht over taken en rollen tussen RvC en de directeur-bestuurder en bekend zijn met de onderwerpen van Corporate Governance;
 • hebben inzicht in de huidige stand van zaken wat betreft ‘good governance’ in de corporatiesector;
 • hebben de capaciteit en de mentaliteit om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • kunnen redeneren vanuit een balans van maatschappelijk en bedrijfsmatig belang;
 • beschikken over integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • zijn in staat in teamverband te functioneren;
 • zijn ambitieus, voldoende toegewijd, beschikbaar en flexibel;
 • kunnen functioneren in een RvC als representant van de maatschappij;
 • zijn maatschappelijk actief, politiek bewust en beschikken over relevante netwerken;
 • kunnen functioneren in netwerkachtige omgevingen;
 • zijn nuchter en staan met beide benen op de grond.

Daarnaast vindt de RvC het van belang dat de houding van zijn leden passend is: het gaat daarbij om eigenschappen die passen bij zijn of haar persoonlijkheid en levenservaring, waarvan de belangrijkste zijn:

 • ontvankelijk, met aandacht, open, luisterend, observerend;
 • niet vooringenomen denkend, proactief;
 • vermogen tot zelfreflectie;
 • in staat te denken in termen van kansen en niet van problemen;
 • intrinsiek gemotiveerd om de rol van Commissaris bij Sité te vervullen;
 • ‘out of the box’ en dynamisch te kunnen denken.

Arbeidsvoorwaarden

De vergoeding voor de leden van de RvC past binnen de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

Locatie

Doetinchem

Publicatie datum:

14 Dec 2020

Opdrachtgever:

Sité Woondiensten

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People