Lid Raad van Commissarissen | de Woonplaats

Reactietermijn gesloten

Woningcorporatie De Woonplaats is wegens het aflopen van de termijn van één van de leden op zoek naar een lid Raad van Commissarissen met het profiel organisatieontwikkeling/human resources. 

Over De Woonplaats
De Woonplaats is een woningcorporatie die betaalbare woningen aanbiedt in met name Enschede en de (Oost) Achterhoek. De visie van De Woonplaats is dat goed wonen niet alleen om een goede woning gaat, maar ook om een goede woon- en leefomgeving. Daarom zet De Woonplaats zich ook in als het gaat om maatschappelijk vastgoed en de leefbaarheid in de wijken en buurten waar haar woningen staan. De doelstelling van De Woonplaats is om het vermogen, dat in de circa 20.000 verhuureenheden zit, maatschappelijk optimaal te laten renderen.

De Woonplaats staat midden in de maatschappij en streeft een gezond evenwicht na tussen sociale, ecologische en economische belangen. Maar bovenal wil De Woonplaats weten én begrijpen wat er onder bewoners, in wijken en buurten en bij stakeholders leeft en daar zo goed mogelijk op inspelen. In de wereld om ons heen vinden grote veranderingen plaats. De Woonplaats wil in die transitie vooroplopen. Op vastgoedgebied betekent dit dat De Woonplaats de bouwwereld uitdaagt met betere en energiezuinigere woningen te komen, die beantwoorden aan de wensen van de bewoner van de toekomst. Ook in de samenwerking met bewoners en stakeholders voorziet De Woonplaats nieuwe mogelijkheden en nieuwe samenwerkingsvormen. Daarnaast werkt De Woonplaats nauw samen met gemeenten en andere corporaties in het werkgebied om goed te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen en opgaven die er liggen vanuit het ministerie van VWS,

De Raad van Commissarissen
De Woonplaats is een stichting met een bestuurder en een Raad van Commissarissen (RvC). De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de werking van de interne controle en het risicomanagement. Daarnaast controleert en adviseert de RvC het bestuur. De huidige RvC bestaat uit zes leden. De Woonplaats hecht veel waarde aan een diverse samenstelling in de RvC, zodat de leden gezamenlijk een goede afspiegeling vormen van maatschappelijke achtergronden en de individuele kwaliteiten van de afzonderlijke leden elkaar aanvullen. Meer informatie is te vinden in de Algemene Profielschets lid Raad van Commissarissen (zie ook de link onderaan deze pagina). Verder onderschrijft De Woonplaats de Governancecode voor woningcorporaties waarin de bepalingen zijn opgenomen voor een goed bestuur en toezicht, transparantie, financiële continuïteit en het afleggen van verantwoording.

De RvC vergadert vijf à zes keer per jaar. Daarnaast vinden er bijeenkomsten plaats in het kader van de deskundigheidsbevordering, projectenbezoek en met belangrijke stakeholders, zoals de huurdersverenigingen de OR en andere wooncorporaties uit het werkgebied. Op jaarbasis bedraagt de gemiddelde tijdsbesteding van een commissaris ongeveer twee dagen per maand. De vergoeding voor de leden van de RvC wordt vastgesteld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en op basis van de honoreringscode Interne Toezichthouders van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties.

Vanwege het toekomstige vertrek van één van de leden in het najaar van 2022 zijn wij op zoek naar een nieuwe commissaris met het profiel organisatieontwikkeling/human resources. Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor een periode van vier jaar is mogelijk.

Profiel organisatieontwikkeling/human resources

Algemene profieleisen
Elk lid van de RvC neemt zijn of haar specifieke kwaliteiten mee, maar de RvC als totaal opereert als een collegiaal team. Voor integrale besluitvorming dien je dan ook te beschikken over een helikopterview en wijsheid. Daarnaast kun je als generalist denken en oordelen, ruimte bieden, bevragen en - waar nodig - handelen. Je bent in staat om je kennis en maatschappelijke ervaring in teamverband in te zetten en te vertalen in eenduidige adviezen en oordelen. Discussie die in de RvC worden gevoerd bereid je goed voor en je levert daaraan een onafhankelijke, kritische en oplossingsgerichte bijdrage. Voor meer informatie over de algemene competenties waarover je dient te beschikken zie Algemene profielschets lid Raad van Commissarissen (zie ook de link onderaan deze pagina).

Specifieke profieleisen
Ter aanvulling op de deskundigheden van de huidige leden van de RvC van De Woonplaats zoeken wij voor dit profiel een lid RvC die:

  • Kennis en/of ervaring heeft op het gebied van organisatieontwikkeling, human resources en medezeggenschap;
  • Werkervaring heeft op bestuurlijk, strategisch niveau bijvoorbeeld bij een adviesbureau, corporate organisatie of bij een (grote) gemeente of provincie;
  • Over governance ervaring beschikt;
  • Bij voorkeur woonachtig is in het werkgebied van De Woonplaats;
  • Beschikt over een aantoonbare brede maatschappelijke belangstelling;
  • Kennis heeft van de ontwikkelingen op het gebied van wonen en de complexiteit van dit maatschappelijk speelveld goed weet te duiden;
  • Op de hoogte is van de voor de woningcorporatie relevante kaders en ontwikkelingen dan wel bereid is om zich daarin te verdiepen,

Gezien de samenstelling van de RvC gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Procedure
Woonplaats laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij Roeli Pot, partner bij Colourful People. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-289 093 12 of via r.pot@colourfulpeople.nl

Planning
Reacties op de vacature ontvangen wij graag uiterlijk 15 juli 2022 via de website van Colourful People.
De eerste gespreksronde met kandidaten zal plaats vinden in week 35. Een tweede gesprek met de voltallige RvC zal in week 36 plaats vinden.
De benoeming van het nieuwe lid RvC zal mede op grond van een positief advies van de OR van De Woonplaats plaats vinden. De OR is in het proces betrokken.

Fit & Proper toets, Autoriteit woningcorporaties
Conform de vigerende regelgeving worden de door de RvC geselecteerde kandidaten voorgedragen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw) voor de fit & proper toets. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Aw.

Uitgebreide informatie

Locatie

Enschede

Publicatie datum:

22 Jun 2022

Opdrachtgever:

De Woonplaats

Contactpersoon

R. Pot
T: (06) 2890 9312
M: (06) 2890 9312

Roeli Pot
Vragen over deze vacature?
Contact Roeli Pot
telefoon (06) 2890 9312
mobiel (06) 2890 9312
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People