Lid Raad van Commissarissen | Area Wonen

Reactietermijn gesloten

Wij zoeken naar een maatschappelijk betrokken en onafhankelijke kandidaat, die creatieve ideeën inbrengt en kennis heeft van volkshuisvesting en/of vastgoed.

Persoonlijk profiel Lid Raad van Commissarissen met volkshuisvestelijk/vastgoed profiel
Per 1 januari 2023 komt de positie vrij voor een lid RvC met een volkshuisvestelijk/ vastgoed profiel. Wij zoeken voor deze positie kandidaten, die een eigen kijk hebben op de ontwikkelingen in de maatschappij en in het bijzonder in de corporatiewereld. Je bent toekomstgericht met een verfrissende kijk op projectontwikkeling, herstructurering en woningbouw. Je hebt affiniteit met maatschappelijk ondernemerschap en of bestuurlijke ervaring. Het liefst heb je een regionale binding.

Met jouw helicopterview kun je een goede bijdrage leveren aan discussies binnen de RvC. Je bent zakelijk ingesteld en ondernemend. Daarbij ben je een echte teamspeler en ondanks jouw onafhankelijke kijk, streef je naar een goede samenwerking binnen het team. Toezichthoudende ervaring is geen must als je de juiste competenties in huis hebt.

Gevraagde competenties:

 • authenticiteit
 • onafhankelijke oordeelsvorming
 • verbindend vermogen
 • mensgerichtheid en inlevingsvermogen
 • teamspeler
 • zelfreflectie

Area
Area verhuurt ruim 8.700 woningen in Uden, Veghel en de dorpen eromheen. We willen dat je hier goed kunt wonen, in een prettige omgeving waar bewoners oog hebben voor elkaar. Area is er voor mensen die op de woningmarkt afhankelijk zijn van een woningcorporatie: mensen met een laag inkomen, starters, vergunninghouders en mensen met een beperking. We vinden dat je als bewoner in je vertrouwde omgeving moet kunnen blijven - zelfstandig of met zorg. Waar nodig renoveren of verkopen we woningen en bouwen we nieuwe huizen en wooncomplexen. Dat doen we op een duurzame manier, aansluitend bij de vraag van onze bewoners. We weten wat we kunnen én waar anderen goed in zijn. Dus bundelen we de krachten met mensen en organisaties die hetzelfde willen als wij: een levendige en sociale omgeving. Doe je mee met Area? Samen laten we wonen leven.

Uitdagingen voor de komende periode

De wereld verandert snel. Er gebeurt veel. Als woningcorporatie ervaart men direct de gevolgen hiervan. Denk daarbij aan het opwarmen van de aarde, de nieuwe woningwet, de krapte op de woningmarkt en de veranderde vragen vanuit de verschillende bewonersgroepen.

In het koersplan anticipeert Area hierop met de volgende uitgangspunten:

 1. Levendige wijken
 2. Wonen in het groen
 3. Circulair ondernemen
 4. Bewust beter samenwerken.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar het koersplan.

De Raad van Commissarissen
De RvC bestaat uit 5 leden, waaronder de voorzitter. De benoeming vindt plaats conform de statuten. Daarbij streeft de raad naar diversiteit en een evenwichtige verdeling van haar zetels over mannen en vrouwen. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door het bestuur en op de algemene gang van zaken van Area en staat het bestuur met raad terzijde.

De RvC vervult ook de werkgeversrol ten aanzien van het bestuur.

Binnen de RvC bestaat een tweetal commissies: de remuneratiecommissie en de auditcommissie.

Algemeen profiel van de Raad van Commissarissen
Belangrijk voor het goed functioneren van de RvC is:

 • De RvC en de individuele leden kunnen de kwaliteit van het bestuur beoordelen op basis van een toetsing van het beleid en de besluiten van het bestuur tegen de achtergrond van het verwachtingspatroon van de belanghouders van de corporatie, waaronder de huurders, de gemeenten en andere maatschappelijke organisaties.
 • Toezicht vindt mede plaats door het goedkeuren van bestuursbesluiten. De besluiten die de RvC inhoudelijk moet goedkeuren zijn genoemd in de statuten.
 • De RvC dient uit generalisten te bestaan die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen om op deze wijze hun collectieve verantwoordelijkheid in te kunnen vullen. Hiervoor is kennis en ervaring vereist op een aantal beleidsterreinen, die hierna worden beschreven.
 • Omdat het maatschappelijk verwachtingspatroon een grote complexiteit kent, dient in de samenstelling van de RvC naast de inhoudelijke beleidsterreinen ook diversiteit een rol te spelen.
 • De RvC dient als team te functioneren, waarin eensgezindheid over een gedeelde koers gecombineerd wordt met een kritische individuele instelling. Men bespreekt met een open instelling de koers van de organisatie met de bestuurder en met elkaar. De RvC hanteert hierbij een eigen toezichtskader.
 • Gezien de positie waarin de RvC functioneert, is een vereiste dat de leden van de RvC op afstand (helicopterview) de besluiten kunnen analyseren en daartoe hoofd- en bijzaken kunnen scheiden, wat een opleidings- en ervaringsniveau op minimaal HBO/academisch niveau vraagt.
 • De leden van de RvC dienen analytisch vermogen te combineren met empathie en intuïtie en moeten dit beide onder woorden kunnen brengen.
 • Het hebben van ervaring in toezichthoudende functies is een pre.
 • Het met raad terzijde staan (adviserende rol) veronderstelt dat de RvC niet alleen inhoudelijk een klankbord voor het bestuur is, maar ook ten aanzien van de ontwikkelingen in de sector en in de gemeenschap waar de stichting voor werkt in het bijzonder. Zij zullen signalen uit de samenleving op moeten kunnen vangen en kunnen beoordelen op het belang hiervan voor het beleid. Een brede maatschappelijke belangstelling is daarvoor belangrijk.
 • Gezien de maatschappelijke/politieke omgeving waarin de corporatie opereert, is hiertoe tevens inzicht nodig in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische afwegingsprocessen.
 • Er wordt naar gestreefd zowel leden uit het bedrijfsleven als uit de non-profit sfeer in de RvC te benoemen.
 • Het stellen van de juiste vragen is belangrijker dan het geven van de juiste antwoorden.
 • Gezien de huidige samenstelling van de RvC gaat de voorkeur uit naar mensen met een binding aan het werkgebied.

Vergoeding en beschikbaarheid: deze functie is bezoldigd met een jaarlijkse vergoeding (volgens Beroepsregel honorering commissarissen’.)

De RvC komt 8 à 10 keer per jaar bijeen voor de reguliere RvC vergaderingen op de maandag. Daarnaast zullen er een aantal andere bijeenkomsten en of activiteiten zijn waarbij de aanwezigheid verlangd wordt.

Interesse?
Area laat zich bij deze procedure begeleiden door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je contact opnemen met Hatice Türkmen, partner bij Colourful People (06-46081232)

Heb je interesse reageer dan via onze website met een motivatiebrief en CV voor 28 oktober 2022.
De voorselectiegesprekken zijn gepland op 3 en 4 november 2022.
De gesprekken bij Area vinden plaats op 18 november!

Locatie

Uden

Publicatie datum:

30 Sep 2022

Opdrachtgever:

Area Wonen

Contactpersoon

H. Türkmen
T: (023) 5671 030
M: (06) 4608 1232

Hatice Türkmen
Vragen over deze vacature?
Contact Hatice Türkmen
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4608 1232
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People