Lid Raad van Commissarissen

Vervuld

Functie omschrijving

Over deltaWonen

Stichting deltaWonen is een actieve, maatschappelijk betrokken woningcorporatie die haar klanten een thuis biedt in Zwolle, Kampen en Oldebroek. In dit werkgebied zorgt deltaWonen voor de huisvesting van 40.000 mensen in ongeveer 15.000 woningen. Samen met de partners zet deltaWonen zich in voor betaalbare en duurzame woningen voor de huidige- en toekomstige huurders, de kerntaak van deltaWonen.

Als maatschappelijk verantwoorde onderneming biedt deltaWonen nu en in de toekomst woon- en leefkwaliteit, in het bijzonder voor mensen die dat zelf niet kunnen realiseren. DeltaWonen durft daarbij onbevangen en verrassende keuzes te maken. Duurzaamheid is daarbij altijd het leidende principe. Deze strekt zich uit over de gebieden Planet, People en Profit.

Organisatie

DeltaWonen is een woningcorporatie met hoge ambities. Dat vraagt om een professionele organisatie. De organisatie heeft zich ontwikkeld tot een klantgerichte, professionele en transparante organisatie. Bij deltaWonen werken ongeveer 200 medewerkers. DeltaWonen richt zich op goed werkgever- en werknemerschap. Hierbij gaat de aandacht uit naar de ontwikkeling van de medewerkers, werkplezier, zingeving, leiderschap en eigen verantwoordelijkheid.

De Raad van Commissarissen

De bestuurder is formeel verantwoordelijk voor het besturen van de onderneming en het leidinggeven aan de medewerkers van deltaWonen. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen van deltaWonen. De taken van de raad zijn op grond van de wet en de Governance-code Woningcorporaties:

 1. De raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie.
 2. De raad van commissarissen fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie.
 3. De raad van commissarissen beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van het bestuur.
 4. De raad van commissarissen staat in verbinding met interne en externe stakeholders en verkrijgt hierdoor voldoende kennis van en gevoel bij wat er leeft en speelt onder de stakeholders van deltaWonen.

De raad van commissarissen van deltaWonen bestaat statutair uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. Op dit moment zijn er 7 leden en een commissaris in opleiding. Leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Raad van Commissarissen voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar en kunnen eenmaal voor een periode van vier (4) jaar worden herbenoemd.

Algemene uitgangspunten

a. De raad kent een pluriforme samenstelling

Uitgangspunt voor de bezetting van de raad van commissarissen is, dat hij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Gelet op de taak van de raad, de ontwikkelingen in de omgeving en het beleid van de deltaWonen kent de raad leden met specifieke deskundigheid op de terreinen:

 • Klant en wonen (volkshuisvestelijk)
 • Financiën en bedrijfseconomie
 • Sociaal domein
 • Openbaar bestuur & Governance
 • Vastgoed
 • HRM
 • Marketing en communicatie

Naast hun specifieke deskundigheid zijn alle leden op alle terreinen voldoende deskundig om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. Ook leden die op voordracht van de huurdersorganisatie(s) zijn benoemd, voldoen aan deze eis. Een lid van de raad kan zich vanuit zijn specifieke deskundigheid, voorts met meerdere beleidsterreinen bezighouden, net zo goed als dat een beleidsterrein de bijzondere aandacht van meerdere leden van de raad kan hebben. Dat laatste is vooral wenselijk als het gaat om het beleidsterrein financiën/bedrijfseconomie. Het gaat er bij de samenstelling van de raad om dat de totale groep op alle beleidsterreinen voldoende deskundigheid in huis heeft. Ten aanzien van de deskundigheid op het gebied van wet- en regelgeving (juridisch) wordt niet geworven op alleen dit specifieke profiel. Deze deskundigheid wordt als aanvulling gezocht op/bij de overige deskundigheden. De raad van commissarissen streeft ernaar dat minimaal drie commissarissen binding hebben met de regionale samenleving. Aan dit aspect hecht de Raad van Commissarissen grote waarde.

b. De raad kent een diverse samenstelling

De raad hecht grote waarde aan diversiteit in de samenstelling. Dit betekent dat de raad uit personen bestaat met een uiteenlopende achtergrond met betrekking tot sekse, leeftijd, beroepsgroepen, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige zetelverdeling in het bestuur en de raad van commissarissen. Bij de vervulling van iedere vacature in de raad betekent dit dat niet alleen gekeken wordt naar de specifieke deskundigheden die kandidaten inbrengen, maar ook naar hun bijdrage aan de diversiteit van de samenstelling van de raad en hun passendheid binnen het team.

c. De raad is een collegiaal werkend college met gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De raad heeft in haar dialoog om te komen tot een gezamenlijk besluit oog en oor voor minderheidsstandpunten. Discussies zijn primair gericht op het bereiken van een gezamenlijk standpunt en besluiten worden zoveel mogelijk in consensus genomen. Indien dit laatste niet mogelijk is beslist de meerderheid, tenzij de statuten een grotere meerderheid voorschrijven. Leden van de raad zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een besluit dat wordt genomen in de raad, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van dat besluit hebben uitgesproken. Door de leden van de raad worden geen minderheidsstandpunten naar buiten gebracht en verdedigd, tenzij dit vooraf in de raad is besproken.

d. De leden van de raad zijn onafhankelijk en opereren in alle vrijheid, zonder last of ruggespraak.

Geen enkel lid van de raad stelt zich op als behartiger van een deelbelang. Ook een lid van de raad dat wordt benoemd op basis van een bindende voordracht van de huurdersorganisatie(s), vervult de taak zonder last en ruggespraak ten opzichte van de huurdersorganisatie(s) en onafhankelijk van de specifieke huurdersbelangen.

e. De raad heeft een positief-kritische opstelling naar het bestuur.

De leden van de raad hebben voldoende kennis, ervaring en kwaliteit om die kritische opstelling te kunnen waarmaken. Zodoende genieten zij het vertrouwen van het bestuur dat nodig is om het bestuur met gezag en respect te kunnen controleren en als stimulerend klankbord te kunnen begeleiden. De raad communiceert op een heldere wijze met het bestuur en kiest voor een toezicht op afstand. In de raad heerst een cultuur waarin ieder lid zich veilig voelt om kritische vragen te stellen en verschillen van mening te uiten en te bespreken. De individuele leden alsmede de raad als geheel heeft het vermogen tot zelfreflectie over het eigen functioneren.

f. Visie op duurzaamheid

De leden van de raad van commissarissen hebben een visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Zij hebben kennis van en inzicht in de mogelijkheden en effecten van duurzaamheid in het ondernemen van deltaWonen en de positieve invloed daarvan op ecosystemen. Zij hebben kennis van en inzicht in het verbeteren van veilige en gezonde werkomgeving, een leefbare samenleving, het opwekken van duurzame energie, het reduceren van CO2-emissies; en het verbeteren van efficiënt materiaalgebruik. Voorts hebben zij kennis en inzicht in codes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

Naast deze algemene uitgangspunten zijn er specifieke competenties die – conform artikel 18 in het BtiV 2015 – voorgeschreven zijn voor alle leden van een RvC van een woningcorporatie. Deze competenties zijn in de bijlage opgenomen.

Cultuur binnen de RvC van deltaWonen; open, ambitieus, betrokken, samen, vertrouwen, respectvol, uitdagend, kritisch.

De diversiteit binnen de raad wordt door de leden als zeer waardevol ervaren. Men geeft ook ruimte voor verschillen en streeft ernaar om de verschillen te benutten. Leden voelen zich gewaardeerd voor de persoonlijke inbreng en ervaren veiligheid en vertrouwen om ook daadwerkelijk een standpunt in te nemen en in te brengen. Leden dagen elkaar uit om uit de comfortzone te komen. Daarnaast streeft de RvC ernaar om ook als team goed te functioneren en om met elkaar de rol van de RvC steeds beter in te vullen. Deze ambitie vormt een belangrijke bindende factor en uit zich onder meer door de grote betrokkenheid van de leden van de RvC bij de raad en haar dossiers. Dit draagt bij aan het streven om zo goed mogelijk tot een integrale afweging te kunnen komen in de besluitvorming.

Vacature Lid van Raad van Commissarissen met deskundigheidsprofiel Vastgoed

Op dit moment is er binnen de RvC van deltaWonen een vacature voor een nieuw lid met als deskundigheidsprofiel ‘Vastgoed’. Het nieuwe lid heeft kennis van en inzicht in vastgoedontwikkelingsprocessen en de financiële aspecten van projectontwikkeling en beschikt over kennis van en inzicht in strategisch vastgoedbeleid en het thema duurzaamheid. De ontwikkelingen ten aanzien van circulair bouwen maken daar een belangrijk onderdeel van uit. Je beschikt over het strategisch vermogen om het assetmanagement en het vastgoed beleid en vastgoedbeheer van deltaWonen kritisch te beoordelen. Je kunt op dit dossier de klankbordfunctie naar de bestuurder invullen met in acht neming van de governance-beginselen. Als lid van de auditcommissie kan je de financiële aspecten rond projectontwikkeling en beheer kritisch beoordelen en heb je goed zicht op de risico’s van het voorgestelde vastgoedbeleid.

De vastgoedopgave

deltaWonen heeft grote ambities ten aanzien van nieuwbouw, beheer en renovatie van de vastgoedportefeuille. De vraag naar sociale huurwoningen blijft in de Zwolse regio stijgen. deltaWonen investeert daarom de komende jaren fors in de bouw van huurwoningen in Zwolle, Kampen en Oldebroek om aan die vraag te voldoen.

In 2017 heeft deltaWonen zo’n 192 nieuwe sociale huurwoningen toegevoegd aan de woningmarkt, terwijl tegelijkertijd de bouw en ontwikkeling startten van nog eens een groot aantal woningen die in 2018 worden opgeleverd. Al deze woningen zijn bijzonder hard nodig, want nog steeds wachten te veel mensen in de regio Zwolle op een betaalbare huurwoning. Deze woningen maken deel uit van de versnellingsactie die met de gemeente Zwolle in 2015 is overeengekomen en waarin is afgesproken dat deltaWonen tot aan 2019 311 extra huurwoningen versneld gaat bijbouwen. Uiteindelijke doel in 2023: 1.000 woningen aan het bezit toevoegen. Dit maakt onderdeel uit van de bredere ambitie van Gemeente en woningcorporaties om in de regio Zwolle tot 2027 netto 6.000 woningen te realiseren en om de bestaande woningvoorraad en wijken fasegewijs te verbeteren, verduurzamen én om planprocedures te versnellen en te verbeteren. Nieuwe samenwerkingsvormen tussen marktpartijen en de gemeente bij gebiedsontwikkelingen in de stad zullen worden onderzocht om de realisatiekracht gezamenlijk te vergroten.

Duurzaam en innovatief

DeltaWonen was de eerste woningcorporatie die de visie had om te kiezen voor duurzaamheid als leidend principe. Duurzaam omgaan met ‘people, planet en profit’ bepaalt het denken en doen binnen de organisatie en is tevens kader voor het assetmanagement. Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en de nieuwbouw is voor deltaWonen een belangrijk speerpunt. Maar ook de sociale duurzaamheid in wijken (people) staat hoog op de agenda. deltaWonen werkt aan de transitie naar duurzame energie en het afscheid nemen van fossiele brandstoffen. Ook als het gaat om het gebruik van grondstoffen wordt het steeds belangrijker om duurzame keuzes te maken. Het gaat dan onder meer om circulair bouwen en de omslag naar CO2 neutrale en gas-loze woningen. deltaWonen zorgt ervoor dat al hun woningen in 2050 CO2 neutraal zijn en dat steeds meer van de nieuwe woningen zelf energie opleveren. En in het kader van de integrale wijkverbetering, legt deltaWonen de focus niet alleen op energietransitie, maar óók op het klimaatbestendig maken van woningen én van de woonomgeving. Dat vraagt om innovatieve maar realistische nieuwe methoden voor ontwikkelen, bouwen, beheer & onderhoud van vastgoed, maar ook om op een vernieuwende manier aan de slag te gaan met de sociale duurzaamheid in haar wijken, waarbij betrokkenheid van bewoners een belangrijk uitgangspunt vormt.

Profielschets commissaris met vastgoedprofiel

De kandidaat beschikt over kennis en ervaring op de volgende aandachtsgebieden:

 • Kennis van en inzicht in vastgoedontwikkelingsprocessen en de financiële aspecten van projectontwikkeling;
 • Kennis van en inzicht in strategisch vastgoedbeleid en duurzaamheid.
 • Gedegen kennis van projectontwikkeling en bouw en beheer van vastgoed en strategisch voorraadbeleid en kan de ontwikkelingen op de woningmarkt goed beoordelen; -
 • Kennis van juridische en financieringsconstructies en ervaring met het riskmanagement;
 • Visie op duurzaamheid, circulariteit en innovatie binnen vastgoed die aansluit bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen;
 • Visie op de kwalitatieve ontwikkeling van de (volks)huisvesting/woningmarkt; -

Verder voldoet de kandidaat bij voorkeur aan de volgende criteria:

 • Is maatschappelijke en publieke betrokken;
 • Heeft ervaring in een grote complexe onderneming of organisatie;
 • Beschikt over bestuurlijke ervaring en kwaliteiten

Onze gewenste kandidaat is een stevige persoonlijkheid, die in staat is tot onafhankelijke oordeelsvorming. Hij/zij kan standpunten goed en kernachtig verwoorden en onderbouwen, staat open voor de standpunten van de andere leden en is in staat daarover de dialoog aan te gaan. Hij/zij is kritisch en uitdagend op de inhoud en verbindend en respectvol in de relatie. Onze gewenste kandidaat is in staat om bij te dragen aan de kwaliteitsontwikkeling van de Raad als geheel. Openheid, zelfreflectie en kunnen omgaan met feedback zijn daarbij belangrijk eigenschappen. Ook vraagt dit betrokkenheid. Ten slotte is ons nieuwe lid bekend met de governance-rollen en beschikt hij/zij bij voorkeur over humor en relativeringsvermogen.

De kandidaat is bereid om (in hoofd- of nevenfuncties) via werkafspraken geen werkzaamheden bij partijen te vervullen die zakelijk betrokken (kunnen) zijn bij deltaWonen.

Procedure

De selectiecommissie van de raad van commissarissen van deltaWonen laad zich bij de procedure ondersteunen door bureau Colourful People. Voor meer informatie over de functie of de procedure kunt u bellen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People; 06 267 067 57. U kunt uw reactie middels uw brief en CV kenbaar maken door gebruik te maken van de 'solliciteer' knop onder aan deze pagina. De sluitingstermijn hiervoor is vrijdag 24 augustus. De selectiegesprekken met de selectiecommissie van deltaWonen staat gepland op vrijdag 14 september tussen 13.00 – 17.00. Een integriteitsonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. De kandidaat die vanuit de procedure geselecteerd wordt, zal worden voorgedragen voor de fit en proper test van de Autoriteit woningcorporaties.

Bijlage: Algemene competenties

Algemene competenties voor elk lid van de Raad van Commissarissen van een Woningcorporatie, conform het bepaalde in bijlage 1 bij artikel 18 van het BtiV 2015.

Authenticiteit

Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de bestuurders.

Bestuurlijk inzicht

Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.

Helikopterview

Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen aandachtsgebieden heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.

Integriteit en moreel besef

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid

Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

Onafhankelijke oordeelsvorming

Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

Teamspeler

Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

Visie

Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige trends en ontwikkelingen en kan deze vertalen naar de context van de eigen woningcorporatie. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de instelling loopt en kan hierin de bestuurder bevragen en uitdagen.

Zelfreflectie

Staat open voor en neemt actief deel aan kritische dialoog over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

Publicatie datum:

11 Aug 2018

Opdrachtgever:

DeltaWonen

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement