Lid Raad van Commissarissen

Reactietermijn gesloten

Lid Raad van Commissarissen Dudok Wonen
Op voordracht van de Huurdersbelangenvereniging (HBV)

Wij zoeken een commissaris die affiniteit heeft met huurdersbelangen en daarin verbindend kan acteren en die zich thuis voelt in de regio. Iemand met strategische kennis en visie op het vlak van digitalisering en die richting kan geven aan de digitalisering van het werkveld van Dudok Wonen en haar dienstverlening. Onze nieuwe commissaris is aantoonbaar maatschappelijk betrokken en heeft affiniteit met de volkshuisvesting.

Over Dudok Wonen

Dudok Wonen is een woningcorporatie in de regio Gooi en Vechtstreek, die continu op zoek is naar (nieuwe) vormen van huisvesting, die aansluiten bij behoeften van bewoners en woningzoekenden. Wij hebben oog voor individuele situaties en bieden bewoners en woningzoekenden waar mogelijk kansen om zich op eigen kracht op de woningmarkt te begeven. Wij gaan het ongewone niet uit de weg en zijn hier trots op!

Dudok Wonen is een corporatie, waar huurders en sociale kopers terecht kunnen. Dit leidt tot een diverse en dynamische vastgoedportefeuille, die in 2017 bestond uit afgerond 6.400 huurwoningen en ruim 1.500 sociale kooparrangementen. Het verdienmodel van Dudok Wonen is die van een sociale vastgoedbelegger, die zijn portefeuille vernieuwt met behoud van de financiële waarde. Dudok Wonen heeft gemiddeld 76 (FTE) medewerkers en besteedt veel aandacht aan talent en persoonlijke ontwikkeling.

Voor een sociaal vitale regio is een gevarieerde samenstelling van inwoners en woningvoorraad van essentieel belang. In de regio Gooi en Vechtstreek is de vraag naar woningen een stuk groter dan het aanbod. Daarom zijn de woningen op de vrije markt duurder dan gemiddeld in Nederland. Een grote groep mensen heeft (permanente) financiële ondersteuning van ons als huisvester nodig om hier betaalbaar te kunnen wonen. Omdat sprake is van schaarste is het van belang dat we ervoor zorgen dat in de sociale huurwoningen die mensen wonen, die zijn aangewezen op zo’n woning. En dat zij die er niet op aangewezen zijn zoveel mogelijk doorstromen. Dat laatste is niet altijd makkelijk omdat het grote prijsverschil de stap van een sociale huurwoning naar een koopwoning of een huurwoning in de vrije sector voor veel mensen lastig maakt. Dat geldt niet alleen voor mensen met een laag inkomen, maar ook voor mensen met een middeninkomen (tot € 46.263, prijspeil 2017). Daardoor dreigen juist die mensen die deze regio zo hard nodig heeft tussen wal en schip te vallen: leraren, verpleegkundigen en politieagenten verdienen te veel voor sociale huur, maar te weinig om kansen te hebben op de particuliere markt.

Voor wie zijn wij er?

Wij zijn er voor mensen met lage én middeninkomens die op zoek zijn naar een passende woning in de regio Gooi en Vechtstreek. We richten ons vanzelfsprekend op de huidige groep bewoners en woningzoekenden, maar willen er ook kunnen zijn voor de volgende generaties. Binnen deze groep lage- en middeninkomens hebben we speciaal oog voor starters en diegenen die zorg en/of begeleiding nodig hebben. We zijn er voor onze bewoners die een woning van ons huren of van ons gekocht hebben. Voor hen zijn we een betrouwbare dienstverlener die zorgt voor een schone, hele, veilige en duurzame woning, waar het goed wonen is.

Wat is onze visie?

Wij bieden huisvesting aan mensen die zonder financiële steun niet aan een woning komen. Omdat we ervan overtuigd zijn dat veel mensen wel in staat zijn dit (op termijn) zelfstandig te kunnen, is onze dienstverlening in principe tijdelijk. Als het kan, maken we het mogelijk dat mensen zelf een stap zetten naar een volgende huur- of koopwoning. Naast de sociale huur werken we met gesubsidieerde koopregelingen en bieden we woningen in de vrije sector aan tegen een prijs die onder de marktwaarde ligt. En als het niet lukt of niet wenselijk is om de stap naar de volgende woning te maken, dan blijven wij de betrouwbare dienstverlener.

Wat is onze missie?

Dudok Wonen vergroot de onafhankelijkheid van mensen op de woningmarkt. Wij bieden hen kansen op een passende woning, gebaseerd op geloof in eigen kracht. We beheren het maatschappelijk vermogen zodanig dat de opbrengsten beschikbaar blijven om ingezet te worden voor woondoelstellingen op korte en lange termijn. Dudok Wonen is partner in lokale en regionale afspraken met externe stakeholders (gemeenten, zorgaanbieders, andere corporaties, etc.). We opereren hierbij binnen de kaders van nationaal toezicht en regelgeving.

De Huurdersbelangenvereniging

De Huurdersbelangenvereniging Dudok Wonen (HBV Dudok Wonen) is een onafhankelijke belangenorganisatie voor alle huurders van woningcorporatie Dudok Wonen. In dat kader is het bestuur van HBV Dudok Wonen de gesprekspartner van de directie van Dudok Wonen. Daarnaast is in de woningwet van 2015 geregeld dat de huurders meer te zeggen hebben over en betrokken moeten zijn bij het overleg tussen gemeenten en woningcorporaties, in het bijzonder bij de zogenoemde prestatieafspraken. Bij de prestatieafspraken zitten voortaan drie partijen met elkaar om de tafel: de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersbelangenverenigingen. De HBV praat dus mee over welke activiteiten Dudok Wonen, andere woningbouwcorporaties en de gemeente in het komend jaar gaan uitvoeren. Door mee te praten en al dan niet in te stemmen, houdt de HBV de belangen van de huurders in de gaten en kan ze deze belangen onder de aandacht brengen.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Dudok Wonen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. Zij staat als “sparringpartner” het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde en treedt op als werkgever van het bestuur. De RvC van Dudok Wonen heeft daarnaast ook een aantal bijzondere taken waaronder goedkeuren van o.a. strategie, begroting, jaarrekening, jaarverslag, prestatieafspraken en grote investeringsprojecten. De RvC van Dudok Wonen bestaat uit vijf leden en is een onafhankelijk, kritisch en innovatief functionerend team. De RvC onderschrijft de Governance Code Woningcorporaties.

Volgens het rooster van aftreden ontstaat in mei 2018 een vacature in de Raad van Commissarissen van Dudok Wonen. Deze betreft één van de twee zetels die op voordracht van de HBV Dudok Wonen vervuld worden (ook wel aangeduid als “huurderscommissaris”). We zoeken het volgende profiel:

Algemeen

Wij zoeken een commissaris die affiniteit heeft met huurdersbelangen en daarin verbindend kan acteren en die zich thuis voelt in de regio. Digitalisering is voor ons een belangrijk thema. Wij zoeken iemand met strategische kennis en visie op het vlak van digitalisering en die richting kan geven aan de digitalisering van het werkveld van Dudok Wonen en haar dienstverlening. Onze nieuwe commissaris is aantoonbaar maatschappelijk betrokken en heeft affiniteit met de volkshuisvesting.

Inhoudelijk:

 • Een duidelijke visie op het betrekken van stakeholders in het algemeen en huurders(participatie) in het bijzonder, inclusief een visie op het inzetten van digitale technologieën hierbij.
 • Kennis van en visie op de betekenis van digitalisering, bij voorkeur (ook) in relatie tot verhuur, sociale koop, wonen/woningen en dienstverlening;
 • Affiniteit en/of ervaring met de volkshuisvesting;
 • Actief een aantoonbaar betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen in brede zin;
 • Zicht op governance vraagstukken en de rol van een RvC;
 • Ervaring heeft in het omgaan met verschillende belanghouders.

Attitude:

 • Bewust van het maatschappelijk belang van corporaties en daar ook goed op aanspreekbaar;
 • Een duidelijke affiniteit met huurders en plezier om met hen en met de HBV informele contacten te onderhouden;
 • Een teamspeler (als lid van een collegiaal RvC-team);
 • Als persoon verbindend, open en integer.

Vaardigheden:

 • Op niveau schakelen en scherpte brengen in discussies;
 • Positief kritisch en onafhankelijk in strategische besluitvormingsprocessen;
 • Innovatief c.q. het vermogen om anders te denken;
 • Een brug kunnen slaan tussen verschillende belangen;
 • Ervaring op niveau directie/bestuurder; voorkeur: ervaring als toezichthouder;
 • Academisch werk- en denkniveau.

Team:

 • Bijdrage leveren aan de diversiteit in de RvC;
 • Aanvullend in relatie tot de huidige teamrollen binnen de RvC (toetsing via Belbin methode);
 • Kennis van- en bij voorkeur woonachtig in het werkgebied (Gooi- & Vechtstreek)

Competenties (conform Btiv):

In het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv, 2016) is een bijlage opgenomen met de competenties waaraan voldaan dient te zijn voor geschiktheid van het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen:

 • Authenticiteit

Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de bestuurders.

 • Besluitvaardigheid

Neemt op tijd noodzakelijke beslissingen. Onderneemt actie of legt zich vast door het uitspreken van zijn/haar mening en wacht niet onnodig met het maken van keuzes. Is in staat om oplossingen te bieden.

 • Integriteit en moreel besef

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

 • Leiderschap

Is in staat om op inspirerende wijze sturing te geven aan een organisatie. Stimuleert, motiveert en ontwikkelt medewerkers en borgt de vakbekwaamheid van medewerkers om en beoogd doel tot een goed einde te brengen. Organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan leveren. Staat open en biedt ruimte voor kritische discussie en feedback. Zorgt voor een goed draagvlak. Toont leiderschap met moed, ook in kritieke situaties.

 • Maatschappelijke omgevingssensitiviteit en verantwoordelijkheid

Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

 • Overtuigingskracht

Kan met overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact invloed uitoefenen op het standpunt van anderen om instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten. Houdt vast aan zijn/haar (professionele) principes, ondanks druk van anderen.

 • Resultaat- en klantgerichtheid

Weet op bedrijfsmatige en resultaatgerichte wijze sturing te geven aan de organisatie; heeft hoog kostenbewustzijn en weet medewerkers te stimuleren om op efficiënte wijze invulling te geven aan de organisatiedoelstellingen. Stelt op effectieve wijze kansen, doelen en prioriteiten vast. Is daarbij gericht op het leveren en waar nodig verbeteren van kwaliteit, die aansluit op de wensen en behoeften van huurders, woningzoekenden en andere belanghouders. Geeft benodigde acties, tijd en middelen aan om de gestelde doelen te kunnen bereiken.

 • Samenwerkingsvermogen

Brengt samenwerkingsverbanden tot stand (samenwerking met belanghouders) en handhaaft deze. Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen. Weet intern en extern mensen aan zich te binden en draagvlak te creëren voor zijn/haar handelen.

 • Visie

Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

 • Zelfreflectie

Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.


Reactie en procedure

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer A.D.J. (Rick) Verhoeven, partner bij Colourful People. Zijn mobiele nummer is 06-26706757. U kunt uw interesse in deze functie middels brief en curriculum vitae kenbaar maken door uw reactie te sturen via de 'Solliciteer' button onder aan deze pagina. U kunt uw reactie uiterlijk maandag 5 maart indienen.


Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Een teamrollen-identificatie maakt, evenals een referentieonderzoek en een assessment, onderdeel uit van de procedure. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw) zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Aw:

Locatie

Hilversum

Publicatie datum:

16 Feb 2018

Opdrachtgever:

Dudok Wonen

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria

 

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement