Lid bestuur, Nederlands Migratie Instituut

Nieuw

Over het NMI

Het NMI geeft sinds 1991 op basis van de remigratiewet als onafhankelijke stichting voorlichting, advies en begeleiding over remigratie, de remigratiewet en aanverwante regelingen. Op grond van de remigratiewet kunnen de in de wet genoemde groepen bij remigratie voorlichting en een passende financiële uitkering krijgen. Deze Remigratiewet is tot 2025 van kracht is. Het Nederlands Migratie Instituut (NMI) is belast met de remigratievoorlichting. De uitvoering van de remigratiewet ligt bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Remigratiewet

Een integrale weergave van de Remigratiewet is te vinden op:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0010424/2014-07-01

Toekomst NMI

Huidige uitvoering Remigratiewet

De dienstverleningsovereenkomst tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het NMI vormt het kader voor de dienstverlening. Het NMI is gespecialiseerd in vragen rond vrijwillige - hetzij definitieve, hetzij tijdelijke - terugkeer naar het herkomstland. De organisatie bestaat, naast de directeur en een kleine staf, uit consulenten die op verschillende locaties verspreid over het hele land informatie geven over de remigratieregeling en aanverwante zaken zoals verblijfsdocumenten, uitkeringen, pensioenen, verzekeringen, voogdij, schulden, zorgverzekering, het zorgaanbod en onderwijsmogelijkheden voor mee remigrerende kinderen in het land van herkomst. Indien de migrant kiest voor definitief vertrek helpt het NMI bij het voorbereiden en afwikkelen van de benodigde procedures. Ook na vertrek naar het herkomstland kan hij/zij voor vragen en advies rond de remigratie bij het NMI terecht. Om hun diensten dichtbij de doelgroepen aan te bieden, houden de consulenten van het NMI op meerdere vestigingen in het land spreekuur.

Uitfasering Remigratiewet

Het Ministerie heeft in 2016 een nieuwe opdracht aan het NMI verleend voor vijf jaar, met een optie voor verlenging van twee maal twee jaar. Met het NMI zijn afspraken gemaakt over een afbouwscenario dat gekoppeld is aan de uitfasering van de wet. De dienstverleningsovereenkomst tussen het Ministerie en het NMI wordt daarmee in 2025 beëindigd. Momenteel is het budget bijna 1,5 miljoen. Het NMI werkt reeds met andere organisaties en gemeenten samen in het kader van informatie-uitwisseling en borging van kennis over de Remigratiewet. Daarnaast is de kennis over de Remigratiewet ook geborgd bij de Sociale Verzekeringsbank.

De organisatie

Het bestuur

Het NMI hanteert een bestuursmodel met een bestuur en een directeur. Het bestuur is beleidsverantwoordelijk, de directeur doet daartoe beleidsvoorstellen en de directeur handelt met mandaat van het bestuur. Het bestuur houdt integraal toezicht op het functioneren het NMI. Dit wil zeggen dat het bestuur toeziet op het beleid van de directeur, op de realisatie van de doelstellingen en activiteiten van het NMI en op de algemene gang van zaken bij het instituut. Het bestuur vergadert gemiddeld vijf keer per jaar en in principe in aanwezigheid van de directeur. Hiervan wordt afgeweken als het functioneren van de directeur besproken wordt of als teruggekoppeld wordt over een gesprek over het functioneren met de directeur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de benoeming van de directeur.

Het bestuur wordt, conform artikel 4 van de Statuten van het NMI, gevormd door:

 • Vertegenwoordigers van relevante maatschappelijke organisaties, en/of
 • Leden die de doelgroepen van het remigratie- en integratiebeleid vertegenwoordigen, en/of
 • Leden die zijn benoemd op grond van hun bestuurlijke kennis en ervaring.

Wegens het vertrek van een van de leden van het bestuur ontstaat er een vacature voor een nieuw bestuurslid.

De opgaven

Het NMI zal in 2025 ophouden te bestaan. Van de nieuwe directeur verwachten wij dat hij/zij het uitfaseringsproces gaat aansturen. Concreet betekent dit dat de nieuwe directeur namens en met het bestuur verantwoordelijk wordt voor:

 • Het operationaliseren en actualiseren van het plan voor de afbouw van de organisatie;
 • Het opstellen en begroten van een sociaal plan voor de begeleiding van de vaste medewerkers naar passend werk bij een andere organisatie;
 • Het begeleiden en coachen van het personeel bij hun loopbaanbegeleiding en het ontwikkelen van hun individuele plannen voor activiteiten rond arbeidsoriëntatie en opleiding;
 • Een betrokken en daadkrachtige uitvoering van het afbouwplan en sociaal plan, in samenwerking met de medewerkers en het bestuur;
 • De borging en overdracht van kennis, contacten en administratie;
 • Het opbouwen en onderhouden van de relevante samenwerking in het kader van het afbouwplan met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeenten en met de Sociale Verzekeringsbank;
 • Sturing geven aan de continuïteit van de dagelijkse uitvoering van de taken van het NMI bij de doelgroepen van de remigratiewet, tot haar opheffing in 2025, conform de dienstverleningsovereenkomst met het Ministerie;
 • Sturinggeven aan de bedrijfsvoering en het proces van begroting en verantwoording.

Functieprofiel

U functioneert op strategisch niveau en u heeft affiniteit met de thematiek van het werkveld van het NMI. U beschikt over ervaring met organisatieveranderingsprocessen en heeft goede kennis van HR-processen en mobiliteitsvraagstukken. U heeft bij voorkeur governance-ervaring en ervaring met een bestuursmodel. U bent verbindend en betrokken en werkt goed samen. Ten slotte heeft u ervaring binnen een politiek-bestuurlijke omgeving. De aanstellingstermijn loopt tot en met de uitfasering van het NMI en de administratieve afsluiting in 2026. Het NMI betaalt vacatiegelden per vergadering en reiskosten

Procedure

Het NMI laat zich bij deze procedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over de functie of het NMI kunt u bellen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 267 067 57). Bent u enthousiast om toe te treden tot het bestuur van het NMI? Solliciteer dan voor 7 februari 2020 via de website van Colourful People. Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of wij je uitnodigen voor een kennismaking. De selectiegesprekken bij het NMI vinden plaats op donderdag 5 maart 2020, vanaf 19.00 uur.

Locatie

Utrecht

Publicatie datum:

22 Jan 2020

Opdrachtgever:

Nederlands Migratie Instituut

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement