Lid Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding | Den Haag

Reactietermijn gesloten

Het Adviescollege is op zoek naar een lid van het college dat een aanvulling levert op de bestaande expertise. Een gevarieerde achtergrond (openbaar bestuur, bedrijfsleven, wetenschap etc.) is van belang, alsmede inclusiviteit en diversiteit.

Voor deze functie zoeken wij iemand met grote aantoonbare belangstelling voor de verhouding tussen burger en overheid en die over ervaring beschikt in het beschermen van de belangen van de burger ten opzichte van de overheid in een democratische rechtsstaat. Daarnaast bent u doordrongen van de notie dat de verhouding tussen burger en overheid, naast een juridische, ook een sociale dimensie heeft. Bij voorkeur heeft u ervaring met het werken binnen een grote overheidsorganisatie en bent u bekend met de uitdagingen die dat werk met zich meebrengt.

Mensen met een bi-culturele achtergrond en mensen met een beperking worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Organisatie

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid in werking getreden, ter vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wet open overheid verankert het recht op toegang tot publieke informatie en verplicht de overheid haar informatie actief openbaar te maken.
Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding is een nieuw permanent adviescollege dat is ingesteld op grond van deze wet, met als taak de uitvoering ervan te bevorderen, en bij te dragen aan de verwezenlijking van het doel van deze wet: het recht op toegang tot overheidsinformatie voor een ieder.

Het Adviescollege heeft een driedelige taakopdracht:

  • Het Adviescollege adviseert gevraagd en ongevraagd de regering en de Staten-Generaal over openbaarheid en goed informatiebeheer. Ook wordt het college verplicht geraadpleegd bij voorstellen van wet of algemene maatregelen van bestuur die de openbaarheid raken.
  • Het Adviescollege adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Cultuur en Media over hun plannen om de informatiehuishouding van de overheid te verbeteren.
  • Het Adviescollege bemiddelt bij openbaarmaking van informatie: wetenschappers, journalisten of anderen met een beroepsmatig belang bij de wet, kunnen met een klacht over de openbaarmaking van informatie bij het college terecht. Bestuursorganen dienen mee te werken aan deze bemiddeling. Als de bemiddeling niet leidt tot consensus, zal het Adviescollege advies uitbrengen.

Functie

Het Adviescollege is kritisch, onafhankelijk, en kan toonaangevend optreden in het publieke domein. Het Adviescollege durft lastige kwesties bespreekbaar te maken en organiseert waar mogelijk tegenspraak. Tegelijkertijd is het Adviescollege een deskundige gesprekspartner voor bestuursorganen die hun informatiehuishouding- en voorziening willen verbeteren. Dat vraagt van collegeleden dat zij kritisch kunnen en durven zijn, een autonome instelling hebben, en zich in hun adviezen niet laten leiden door politieke druk.
Collegeleden brengen thema’s als een open overheid, transparante besluitvorming en het belang van een adequate informatiehuishouding waar mogelijk actief onder de aandacht en weten daarbij aan te sluiten op actuele politiek-maatschappelijke ontwikkelingen. Waar nodig brengen ze de discussie op gang.

Collegeleden voldoen o.a. aan de volgende belangrijke profieleisen:

  • Maatschappelijk betrokken en in staat het brede perspectief te overzien;
  • Integer, kritisch en in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming in multidisciplinair verband;
  • Communicatief sterk en diplomatiek;
  • In staat om adviezen (wetenschappelijk) stevig te onderbouwen;
  • Beschikt over ruime ervaring en vakinhoudelijke kennis op hoog niveau;
  • In bezit van een groot netwerk op een voor het college relevant terrein.

Het Adviescollege biedt een interessante en bijzondere nevenfunctie in een nieuwe organisatie. Als lid van het Adviescollege draagt u bij aan het transparanter maken van de bestuurscultuur in Nederland en daarmee aan het functioneren van onze democratie.

Benoeming en vergoeding

De leden van het Adviescollege worden op voordracht van de minister van BZK (in overeenstemming met de minister van OCW) bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming kan tweemaal en telkens voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden. De aanstelling is maximaal 0,2 FTE. U ontvangt een vergoeding overeenkomstig schaal 18 BBRA.

Geïnteresseerd?

Het Adviescollege laat zich bij de werving voor deze vacature ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Hatice Türkmen, partner bij Colourful People (06-46081232) of h.turkmen@colourfulpeople.nl. U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV in pdf uiterlijk zaterdag 11 maart 2023 te uploaden via de ‘solliciteer’ knop onderaan deze pagina. Voorselectie gesprekken zijn gepland op 15 en 16 maart. De selectiegesprekken zijn gepland op 5 april.

Publicatie datum:

09 Feb 2023

Opdrachtgever:

Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

Contactpersoon

H. Türkmen
T: (023) 5671 030
M: (06) 4608 1232

Hatice Türkmen
Vragen over deze vacature?
Contact Hatice Türkmen
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4608 1232
Meer details
Match criteria

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2023 Colourful People