Leden voor de Adviescommissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië

Vervuld

Wij zoeken Leden voor de Adviescommissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië omschrijving

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil bevorderen dat de kennis over de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië voor zoveel mogelijk mensen tot leven wordt gebracht. Het doel is dat in de Nederlandse samenleving de kennis over, het inzicht in en het begrip over deze geschiedenis worden vergroot. Hiervoor wordt een adviescommissie ingesteld.

De achtergrond is dat in het kader van het kabinetsbeleid met betrekking tot de collectieve erkenning van de Indische en Molukse gemeenschap[1] in 2020 eenmalig extra middelen beschikbaar zijn gekomen. Dit om een krachtige impuls te geven aan het waarderen van de Indische identiteit en het Indisch erfgoed in Nederland en om de geschiedenis over voormalig Nederlands-Indië een vaste plek te geven in de Nederlandse samenleving. De besteding van deze middelen dient aan te sluiten bij de wensen en gevoelens van de Indische en Molukse gemeenschap. Uit verschillende gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeenschap en een raadpleging onder de gemeenschap kwam als belangrijkste prioriteit educatie naar voren.

Wie zoeken we?

Wij zijn op zoek naar mensen met relevante expertise en ervaring die interesse hebben om zitting te nemen in de adviescommissie voor de versterking van kennis over de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië. De commissie zal naast een onafhankelijk voorzitter en een ambtelijk secretaris bestaan uit leden die expertises vertegenwoordigen op het gebied van:

  • onderwijs en didactiek;
  • cultureel erfgoededucatie en de implementatie ervan;
  • de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië tot nu in al haar facetten en
  • iemand die de jongere generatie kan vertegenwoordigen.

In de samenstelling van de commissie zal rekening worden gehouden met complementariteit in expertise waarbij een zo groot mogelijke aansluiting is met de Indische en Molukse gemeenschap.

Adviescommissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië

De op korte termijn te benoemen adviescommissie zal aan de staatssecretaris adviezen uit brengen over hoe de kennis over de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië duurzaam kan worden verankerd in de Nederlandse samenleving. De commissie zal binnen twee maanden na benoeming een werkprogramma opstellen waarin wordt beschreven wat de werkzaamheden van de commissie in 2021 en 2022 zullen zijn.

De opdracht kent de volgende drie onderdelen:

  1. Als startpunt voor het werk van de commissie is een inventarisatie uitgevoerd naar het huidige aanbod op het gebied van educatie over de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië. Op basis van deze inventarisatie identificeert de commissie de leemtes in het aanbod en betrekt daarbij de vraag/ behoeften in het veld. Vervolgens adviseert de commissie over de te nemen maatregelen om het gebruik van het huidige educatieve aanbod binnen en buiten het reguliere onderwijs te verbeteren. Daarbij richt de commissie zich ook op de vraag hoe dit aanbod op een aantrekkelijke en slimme manier toegankelijk kan worden gemaakt voor docenten en instellingen die zich bezighouden met onderwijs, culturele en museale activiteiten.
  2. De commissie adviseert over eventueel aanvullende maatregelen die de kennis over, het inzicht in en het begrip over de geschiedenis over voormalig Nederlands-Indië kunnen vergroten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen maatregelen gericht op educatie binnen het reguliere onderwijs (waarbij rekenschap wordt gegeven van de huidige curriculumbijstelling in het funderend onderwijs) en maatregelen gericht op educatie op andere manieren, ook naar de gehele bevolking. Een belangrijk uitgangspunt is dat deze maatregelen een duurzaam karakter hebben en verschillende perspectieven waarborgen.
  3. De commissie adviseert bij de voorgestelde maatregelen onder 2 en 3 over de wijze van implementatie, zoals het proces, de activiteiten, planning, het budget, de stakeholders, mogelijke risico’s en kansen en haalbaarheid van de maatregelen op korte en lange termijn.

Op basis van het door de staatssecretaris goedgekeurde werkprogramma, werkt de commissie gedurende 2021 en 2022 adviezen uit die antwoord geven op de opdracht. De commissie brengt uiterlijk voor 1 juli 2022 haar laatste advies uit.

De functies zijn bezoldigd per vergadering volgens het Besluit vergoeding adviescolleges en commissies (er is geen sprake van indiensttreding bij de overheid). Een check in het kader van de Wet Normering Topinkomens maakt onderdeel uit van het proces.

Meer informatie en aanmelden.

Herken jij jezelf in dit profiel en wil je graag bijdragen aan de versterking van de kennis over de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië in Nederland? Of ken je iemand die je graag zou willen nomineren voor deze functie? Je kunt jezelf aanmelden of iemand nomineren die je in dit profiel herkent. Vul in beide gevallen onderstaand formulier in.

VWS laat zich in deze ondersteunen door Werving en Selectiebureau Colourful People. Mr. René F. Burgler, Partner bij Colourful People geeft je graag meer informatie over procedure. Je kunt contact met hem opnemen per mail r.burgler@colourfulpeople.nl of telefonisch/whatsapp via 06 2857 5436. Reacties ontvangen we graag uiterlijk 18 juli op hetzelfde email adres.

Uit de sollicitaties en nominaties wordt een selectie voorgedragen aan de staatssecretaris van VWS die vervolgens de leden benoemt door middel van een instellingsbesluit.

Download hier het Aanmeldformulier


[1] ‘de’ Indische en Molukse gemeenschap bestaat niet. Wat de mensen binnen deze gemeenschap bindt, is de gedeelde geschiedenis met voormalig Nederlands-Indië. Maar duidelijk is dat de Indische en Molukse gemeenschap veelkleurig en meerstemmig is. Er is niet een term die dit goed kan omvatten. Soms wordt gesproken over de Indisch-Molukse gemeenschap, of over groepen met wortels in voormalig Nederlands-Indië.

Locatie

Den Haag

Publicatie datum:

07 Jul 2021

Opdrachtgever:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

Rene Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact Rene Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People