Hoofd TXT | Textielafdeling - Rietveld Academie

Reageer nu!

De textielafdeling van de Gerrit Rietveld Academie heet TXT. Voor deze afdeling zoeken wij een Hoofd TXT.

For English below

De Gerrit Rietveld Academie zoekt per 1 september 2021 een:

Hoofd TXT voor 16 uur per week (0,4 fte)

De Gerrit Rietveld Academie is een zelfstandige hogeschool waarin de bacheloropleiding Beeldende Kunst en Vormgeving 14 verschillende afstudeerrichtingen zijn ondergebracht. Daarnaast biedt de academie vijf masteropleidingen en een wisselend aantal tijdelijke masterprogramma’s; deze worden verzorgd door het Sandberg Instituut. De organisatie kenmerkt zich door een internationaal en sterk decentraal karakter met verantwoordelijkheden en bevoegdheden dicht bij het onderwijs zelf.

De afdeling TXT

De textielafdeling van de Gerrit Rietveld Academie heet TXT. De afkorting staat voor textiel maar ook voor tekst. Beide woorden stammen van het Latijnse woord voor weven, tessere. Binnen de afdeling wordt de relatie tussen materialiteit en het geschreven woord aandachtig onderzocht. Dat maakt TXT een afdeling van maken en denken, hoofd en hand. Textiel is overal: als alledaags materiaal, als netwerk of systeem. De toepassingen zijn eindeloos. Om de historische, esthetische, sociale, politieke en materiële waarde van textiel in kaart te brengen, spelen theorie, filosofie, lezen en schrijven een belangrijke rol. Naast conceptueel denken leren studenten technieken als weven, knopen, breien en printen en hoe deze te vertalen naar verschillende domeinen. Studenten werken zowel aan individuele projecten als aan gedeelde onderzoeksvragen. Hun experimenten kunnen resulteren in nieuwe materialen, autonoom werk of andere vormen zoals een essay, lezing of interventie in de openbare ruimte. Het doel is om de circa 30 studenten op te leiden tot zelfstandige makers met een eigen signatuur. Met de opgedane kennis en kunde kunnen zij na de studie een zelfstandige praktijk starten of gericht doorstuderen aan een masteropleiding. De docenten - ontwerpers, denkers en kunstenaars uit de praktijk - dagen de studenten drie jaar uit te reflecteren op eigen werk in relatie tot de buitenwereld. Sinds 2004 is er een uniek curriculum opgebouwd, waar permanent aan wordt gesleuteld en geschaafd.

Functie-inhoud

De hoofddocent neemt een centrale positie in ten opzichte van studenten, docenten en College van Bestuur over de uitvoering van het programma. Je geeft leiding aan een klein team van ongeveer 7 docenten en een assistent. Dit alles binnen een internationale context, circa 60% van de deelnemers is afkomstig uit het buitenland.

Je bent samen met je team verantwoordelijk voor de onderwijsplanning en –programmering, rekening houdend met de maatschappelijke omgeving. Ook wordt er een bijdrage gevraagd aan de meerjarige ontwikkeling voor het onderwijs en ondersteuning van de academie als geheel. Het geven van onderwijs met inbreng van je eigen expertise en visie vanuit de eigen beroepspraktijk is een essentiële component van de functie. In verschillende werkvormen begeleid je studenten in de ontwikkeling naar zelfstandige kunstenaars en ontwerpers.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

Het hoofd TXT

 • Is verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van de programmaonderdelen;
 • Plant de verschillende programmaonderdelen in een jaarrooster;
 • Schept een duidelijk beeld aan studenten hoe de afstudeerrichting eruit ziet;
 • Draagt zorg voor de personeelsformatie in kwalitatieve en kwantitatieve zin;
 • Is verantwoordelijk voor het afdelingsbudget;
 • Draagt zorg voor interne en externe informatievoorziening door o.a. het jaarlijks ontwikkelen van de website en organiseert de open dag;
 • Geeft leiding aan de docenten over de taakverdeling en verantwoordelijkheden en werkt samen met werkplaatsbeheerders;
 • Initieert voorstellen voor projecten, tentoonstellingen en excursies;
 • Houdt toezicht op de wijze van beoordelen en de verslaglegging daarvan;
 • Geeft studenten feedback en ondersteuning over de voortgang en richting van de persoonlijke ontwikkeling samen met [de docententeams] het docententeam;
 • Representeert de afdeling in de media, of op externe locaties;
 • Voert toelatingsmomenten uit.

Jouw profiel

 • Gespecialiseerde kennis van en inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst en vormgeving, gebaseerd op persoonlijke ervaring in een eigen professionele praktijk;
 • Sociaal, verbindend en communicatief;
 • Je kan moeiteloos denken en maken aan elkaar verbinden;
 • Brengt een eigen netwerk mee en weet dat kwalitatief in te zetten binnen het onderwijs;
 • Kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs;
 • Vaardigheden in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van onderwijsbeleid, standpunten, nieuwe ideeën, onderwijsprogrammering;
 • Vaardigheden in het inrichten en organiseren van de onderwijsuitvoering conform beleid en programmering;
 • Leidinggeven aan enthousiaste professionals en werken in teamverband;
 • Ervaring met en kennis over diversiteit en inclusiviteit in relatie tot de doelgroep;
 • Onderwijsgevende vaardigheden, zodat je studenten kan enthousiasmeren, uitdagen, verrassen, vertrouwen geven en kan activeren;
 • Beheersing van de Nederlandse taal in begrip en de Engelse taal in woord en schrift;
 • Bij voorkeur een relevante academische opleiding;
 • Representeert de afdeling in de media, of op externe locaties.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald in functieschaal 13, volgens cao-hbo (maximaal € 6.202,13,- bruto per maand bij een volledige aanstelling exclusief 8% vakantiegeld en een 13e maand) en is afhankelijk van opleiding en werkervaring. Ook zijn er diverse ontwikkelmogelijkheden, zoals het behalen van een master of een didactische graad. Het betreft een aanstelling voor in eerste instantie één jaar en wordt bij goed functioneren verlengd. Deze functie heeft een maximale termijn van 8 jaar.

Reageren

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Mirna Kramer, HR adviseur via mirna.kramer@rietveldacademie.nl

Sollicitaties voorzien van een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s en een curriculum vitae kan je richten aan Ben Zegers, Directeur Bachelor onderwijs, via personeelszaken@rietveldacademie.nl.

De reactietermijn sluit op zondag 9 mei 2021.

Overig

 • Deze vacature betreft een positie in loondienst. Hiervoor is het belangrijk dat wanneer je een niet-EU nationaliteit hebt, in het bezit bent van de juiste werkvergunning ‘arbeid vrij toegestaan’;
 • De Gerrit Rietveld Academie streeft een bredere vertegenwoordiging van het personeel, studenten, partners en programma’s na die de diversiteit van de stad weerspiegelt. Iedereen die denkt daar een bijdrage aan te kunnen leveren wordt nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren;
 • Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten;
 • Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

The Gerrit Rietveld Academy is looking for a:

Head of TXT for 16 hours per week (0.4 fte)

The Gerrit Rietveld Academie is an independent university of applied sciences that houses the Bachelor of Fine Arts and Design program with 14 different specialisations. In addition, the academy offers five master's degree programs and a varying number of temporary master's degree programs; these are provided by the Sandberg Institute. The organization is characterized by an international and strongly decentralized character with responsibilities and authorities close to the education itself.

The TXT department

The textile department at the Gerrit Rietveld Academie is called TXT. The abbreviation stands for textile but also for text. Both words stem from the Latin word for weaving, tessere. Within the department, the relationship between materiality and the written word is carefully examined. This makes TXT a department of making and thinking, head and hand. Textile is everywhere: as an everyday material, as a network or system. The applications are endless. To map the historical, aesthetic, social, political and material value of textiles, theory, philosophy, reading and writing play an important role. In addition to conceptual thinking, students learn techniques such as weaving, knotting, knitting and printing and how to translate them into different domains. Students work on both individual projects and shared research questions. Their experiments can result in new materials, autonomous work or other forms such as an essay, lecture or intervention in public space. The goal is to guide the approximately 30 students to become independent makers with their own signature. With the knowledge and skills they have acquired, they can start an independent practice after graduating or continue their studies in a master's program. The teachers - designers, thinkers and artists from the field - challenge the students for three years to reflect on their own work in relation to the outside world. A unique curriculum has been built up since 2004, which is permanently being refined.

Job content

The head of TXT occupies a central position in relation to students, faculty and the Executive Board on the implementation of the program. You will lead a small team of about 7 lecturers and an assistant. All this within an international context, approximately 60% of the participants are from abroad.

Together with your team you are responsible for educational planning and programming, taking into account the social environment. You will also be required to contribute to the multi-year development for the teaching and support of the academy as a whole. Providing education with input from your own expertise and vision from your own professional practice is an essential component of the job. In various forms of work, you will guide students in their development into independent artists and designers.

Main tasks and responsibilities.

The Head of TXT:

 • Is responsible for the content development of the program components;
 • Plans the various program components into an annual schedule;
 • Creates a clear image to students what the graduate program looks like;
 • Takes care of the staffing in qualitative and quantitative terms;
 • Is responsible for the departmental budget;
 • Provides internal and external information, including the annual development of the website and organizing the open day;
 • Gives guidance to the assistant and teachers about the division of tasks and responsibilities and works with workshop managers;
 • Initiates proposals for projects, exhibitions and field trips;
 • Oversees the method of assessment and its reporting;
 • Provides feedback and support to students on progress and direction of personal development along with the teaching team;
 • Represents the department in the media, or at external venues;
 • Conducts admissions.

Your profile

 • Specialized knowledge and understanding of developments in the field of visual arts and design, based on personal experience in a professional practice of your own;
 • Social, connecting and communicative;
 • You can effortlessly connect thinking and making;
 • Brings in your own network and knows how to use it qualitatively within education;
 • Knowledge and understanding of developments within higher education;
 • Skills in developing, communicating and defending educational policies, positions, new ideas, educational programming;
 • Skills in designing and organizing educational implementation in accordance with policy and programming;
 • Leading enthusiastic professionals and working as part of a team;
 • Experience with and knowledge of diversity and inclusiveness in relation to the target group;
 • Teaching skills: so you can challenge, surprise and activate students;
 • Command of the Dutch language in understanding and the English language in word and writing;
 • Preferably a relevant academic education;

Terms of employment

The position is classified in job scale 13, according to the cao-hbo (maximum € 6.202,13,- gross per month for a full-time appointment excluding 8% vacation pay and a 13th month) and depends on education and work experience. There are also various development opportunities, such as obtaining a master's or a didactic degree. This is an appointment for one year in the first instance and will be extended if it works well. This position has a maximum term of 8 years.

Respond

For more information, please contact Mirna Kramer, HR Advisor at mirna.kramer@rietveldacademie.nl.

Applications accompanied by a motivation letter of maximum 2 pages and a curriculum vitae can be addressed to Ben Zegers, Director Bachelor Education, at personeelszaken@rietveldacademie.nl.

The application period closes on Sunday, May 9, 2021.

Other

 • This vacancy concerns a salaried position. If you are a non-EU national, it is important that you have the appropriate work permit 'work freely permitted';
 • The Gerrit Rietveld Academie strives for a broader representation of its staff, students, partners and programs that reflects the diversity of the city. Anyone who thinks they can contribute to this is expressly invited to apply;
 • This vacancy is published simultaneously internally and externally. In case of equal suitability, internal candidates have priority over external candidates;
 • Acquisition is not appreciated.

Publicatie datum:

22 Apr 2021

Opdrachtgever:

Gerrit Rietveld Academie

Contactpersoon

Shake Sarkisian
Vragen over deze vacature?
Contact Shake Sarkisian
mobiel (06) 2079 0592
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures derden

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People