Het Laagland zoekt een Voorzitter en Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten

Jeugdpodiumkunstgezelschap Het Laagland (Sittard-Geleen) verrijkt een breed publiek met eigenzinnig kwaliteitstheater dat kinderen serieus neemt, jongeren prikkelt en volwassenen ontroert.

Voor Het Laagland zoeken we een nieuwe Voorzitter met een landelijk netwerk, een boegbeeld met verbindend karakter die aantoonbare affiniteit heeft met kunst & cultuur en maatschappelijk geëngageerd is. Ook zoeken wij een zesde Lid bij voorkeur met kennis van het sociale domein en/of het juridische privacy/ict domein.

We zijn op zoek naar leden waarmee we samen de brede maatschappelijke positionering en profilering van Het Laagland verder vormgeven voor ‘theater waar je van groeit’!

Over Ons

Het Laagland is een van de dertien jeugdpodiumkunstgezelschappen in de landelijke culturele basisinfrastructuur (BIS) en wordt ook in de periode 2021-2024 structureel ondersteund door het Ministerie van OCW en de Provincie Limburg. Sittard-Geleen is sinds de oprichting in 2000 onze thuisbasis waar vanuit we in eigen huis en op locatie, op regionale en (inter-)nationale podia een breed publiek verrijken met eigenzinnig kwaliteitstheater dat kinderen serieus neemt, jongeren prikkelt en volwassenen ontroert. We zijn experts in het origineel en betekenisvol nieuw leven inblazen van collectieve verhalen. We spreken ons publiek met deze herkenbare verhalen over de complexiteit van (op)groeien en je eigen plek in de wereld innemen aan op hun verbeeldingskracht en inlevingsvermogen. We moedigen aan verder te kijken dan de wereld die je al kent. Het Laagland levert zo een bijdrage aan zelfbewustzijn en een positief leefklimaat waarin iedereen ertoe doet. Publiek, (inter)nationale programmeurs, leerkrachten en pers waarderen onze gelaagde verhalen met toegankelijke titels die tot ieders verbeelding spreken, ook tot de verbeelding van publieksgroepen met minder theaterkijkervaring.

Onze Missie

Het Laagland maakt theater waar je van groeit. Onze missie is inclusief: we gunnen elk kind, ieder mens de ervaring dat je ertoe doet en dat je gezien en gehoord wordt zoals je bent. Theater is bij uitstek de kunst van contact maken en communiceren, van het creëren van tijdelijke gemeenschappen waarin je je gekend en verbonden voelt. Die kunst verstaat Het Laagland als geen ander. In deze wereld in transitie, vol identiteits- en klimaatvraagstukken, keuzevrijheid, hoge prestatiedruk, voortdurende prikkels van sociale media, biedt theater ieder (op)groeiend mens de speelruimte om zich tot deze uitdagingen te leren verhouden. Hiervoor ben je bij ons in goed gezelschap.

De Raad van Toezicht

Het bestuur en de Raad van Toezicht (RvT) is bij Het Laagland ingericht volgens de richtlijnen van de Code Cultural Governance. De Code bevordert good governance en is een richtlijn voor het invullen van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. Het toezicht richt zich op de maatschappelijke prestaties van Het Laagland en de bedrijfsmatige, organisatorische en financiële continuïteit van de organisatie.
De RvT houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurders (algemeen directeur & artistiek directeur) en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Er is een strikte scheiding tussen het besturen en verantwoording afleggen door de directeur-bestuurders en het onafhankelijk toezicht door de RvT op de directeur-bestuurders. De RvT stelt de directeur-bestuurders aan. Zij ondersteunt de bestuurders met advies en fungeert als klankbord. De RvT geeft haar goedkeuring op de jaarstukken en het beleidsplan. Tevens heeft de RvT als taken het goedkeuren van majeure tussentijdse begrotingswijzigingen, het goedkeuren van besluiten met majeure gevolgen voor de organisatie en de keuze van de accountant.

Toezicht nieuwe stijl

De rol van de toezichthouders is de afgelopen jaren fundamenteel veranderd. Zij worden veel meer aangesproken op de kwaliteit van strategie en leiding van een organisatie. Daarnaast wordt van commissarissen en toezichthouders verantwoording gevraagd omtrent hun eigen functioneren en die van de gehele RvT. Naast integraal toezicht op het besturen van financiën, de kwaliteit van de dienstverlening, de actieve invulling van de werkgeversrol ten aanzien van de bestuurder, vraagt intern toezicht om een scherp moreel kompas. De toezichthouder nieuwe stijl heeft een nauwe betrokkenheid bij het doen en laten van de organisatie, brengt specifieke ervaring en deskundigheid in. Integere zakelijkheid is kenmerkend voor de RvT van Het Laagland.

Profiel Raad van Toezicht

Uitgangspunt voor het profiel van de leden van de RvT is dat de leden complementair aan elkaar zijn. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig, die beschikken over een helicopterview en daarnaast een specifiek aandachtsgebied of invalshoek hebben. De samenstelling van de RvT wordt zodanig vormgegeven dat er sprake is van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de RvT als een team kan optreden en alle leden tot elkaar en welk ander belang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elk Lid van de RvT wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid van Het Laagland te kunnen beoordelen.

Algemeen profiel

 • Affiniteit met de artistieke doelstelling en maatschappelijke functie van Het Laagland.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen om het beleid van Het Laagland en het functioneren van de directeur-bestuurders te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de stichting stellen.
 • Vermogen om enerzijds op afstand de organisatie te volgen, anderzijds van dichtbij te adviseren.
 • Voldoende beschikbaarheid om tenminste vier keer per jaar op locatie van Het Laagland te vergaderen en tussentijds beschikbaar voor ruggenspraak of advies.
 • Beschikken over een relevant netwerk.

Algemene competenties en persoonlijke kwaliteiten

 • Academisch denkniveau.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Uitstekend inlevingsvermogen.
 • Sterk in dialoog.
 • Maatschappelijk en persoonlijk betrokken.
 • Fris en vernieuwend.
 • Open, constructief kritische houding.

Specifiek Profiel voor de Voorzitter en Lid

De RvT streeft naar diversiteit in den brede, onder meer wat betreft gender, leeftijd, culturele achtergrond en specifieke deskundigheid. Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige Voorzitter gezien het einde van diens termijn en de wens om de raad uit te breiden met een nieuw Lid zoeken wij twee toezichthouders. Gezien de huidige samenstelling van de Raad en de wens om er voor alle Nederlanders te zijn, streeft de Raad van Toezicht naar een zo divers mogelijke samenstelling. Mensen met verschillende achtergronden in afkomst en cultuur worden uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

De Voorzitter moet beschikken over:

 • ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
 • een voor Het Laagland relevante politiek-bestuurlijke achtergrond en netwerk;
 • aantoonbare betrokkenheid bij de kunst & cultuur sector en/of het maatschappelijk middenveld;

Daarnaast verwachten we dat zij/hij een representatief boegbeeld is, een stevige gesprekspartner kan zijn die sterk is in de dialoog (zowel intern als extern), een antenne heeft voor relevante maatschappelijke en financiële ontwikkelingen, kansen en risico’s;

Van het Lid vragen wij:

 • aantoonbare kennis van het sociale domein en/of het juridische privacy/ict domein;
 • binding met Limburg in het algemeen;

Het Lid mag een beginnend toezichthouder zijn ofwel ervaring als toezichthouder is niet noodzakelijk.

Meer informatie

De RvT van Het Laagland laat zich in deze procedure adviseren door werving en selectiebureau Colourful People. Mr. René Burgler, partner bij Colourful People, geeft je graag antwoord op vragen. Hij is bereikbaar via r.burgler@colourfulpeople.nl of op 06 2857 5436.

Diversiteit en inclusie zijn voor Het Laagland belangrijke kernwaarden. Ook in de RvT gaan wij uit van de kracht van het verschil. Gezien de huidige samenstelling van de RvT nodigen we mensen met een migratieachtergrond uitdrukkelijk uit om te solliciteren.

Meer informatie over Het Laagland vind je in het meerjarig beleidsplan WORTELS & VLEUGELS 2021-2024

Locatie

Sittard

Publicatie datum:

17 Dec 2020

Opdrachtgever:

Het Laagland

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

Rene Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact Rene Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People