Het Avicenna College is op zoek naar vier nieuwe leden van de Raad van Toezicht, waaronder de voorzitter.

Nieuw

Het Avicenna College in Rotterdam is een school voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) op islamitische grondslag. Het Avicenna College is op zoek naar vier nieuwe leden van de Raad van Toezicht, waaronder de voorzitter.

Over het Avicenna College

Het Avicenna College is een school voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) op islamitische grondslag en valt onder de Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Rotterdam (SIVOR). Inmiddels heeft de school circa 1050 leerlingen. In 2018 betrok men een nieuw gebouw aan de Montessoriweg in Rotterdam-Zuid. Er bestaan plannen om op termijn een locatie in Rotterdam Noord te openen.

Het Avicenna College verzorgt islamitisch voortgezet onderwijs waarin kinderen optimaal worden toegerust om een succesvol deelnemer te worden van de Nederlandse samenleving, maar ook hun geloof kunnen beleven. Het onderwijs is zoveel als mogelijk onderwijs op maat. Het beste wordt uit het kind gehaald door aan te sluiten bij het niveau en het tempo van het kind. De school zorgt ervoor dat het kind goed op niveau geplaatst kan worden en vervolgens op zijn/haar behoefte afgestemd onderwijs krijgt. Onderwijs dus waar hij/zij het meest van leert.

In het onderwijs wordt - naast de schoolse vakken - veel aandacht besteed aan vaardigheden als zelfstandig werken, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en dragen voor de eigen ontwikkeling en reflecteren op het eigen gedrag. Het gaat hier om vaardigheden die, naast inhoudelijke kennis van zaken, in grote mate het succes in het latere (werkzame) leven bepalen.

Identiteit

Het Avicenna College is op dit moment de enige onderwijsinstelling in de regio Rotterdam die voortgezet onderwijs op Islamitische grondslag verzorgt. De doelstelling is kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden en de leerlingen te ondersteunen bij de integratie en emancipatie in de Nederlandse samenleving met behoud van de eigen islamitische identiteit. Het lerarenteam van de school bestaat voor 80% uit moslims. Zij zijn als rolmodel herkenbaar voor de leerlingen in het geloof en in normen en waarden. De islamitische levensovertuiging brengt de school tot uitdrukking in het onderwijs en de manier waarop in de school wordt samengeleefd. De identiteit wordt op verschillende manieren in de dagelijkse gang van zaken op school zichtbaar.

De governance

Het Avicenna College kent een besturingsmodel, waarbij sprake is van een eenhoofdig bestuur en een Raad van Toezicht die toezicht houdt op de uitvoering van het beleid en de werkgeversrol vervult naar de bestuurder. Bij alle belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op het beleid binnen het Avicenna College worden de medezeggenschapsraad (MR), de medewerkers, de ouderraad en de leerlingenraad betrokken. De MR heeft daarbij ook een formele rol.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT of de Raad) heeft tot taak integraal toezicht te houden op de verwezenlijking van de doelstellingen van het Avicenna College, het beleid van de bestuurder en op de maatschappelijke opdracht. De RvT staat de bestuurder met advies terzijde, fungeert als klankbord en kan de bestuurder gevraagd en ongevraagd adviseren en vervult de werkgeversrol richting de bestuurder. De primaire taak van een Raad van Toezicht is het houden van toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en de bijbehorende onderwijsprocessen en bedrijfsvoering.

Daarnaast houdt de Raad van Toezicht ook toezicht op de islamitische identiteit van de school. Daarbij is ook van belang dat de Raad van Toezicht erop toeziet dat de school ‘met het gezicht naar de samenleving’ blijft staan en is gericht op integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving.

Voor de interne ‘checks and balances’ in de Raad van Toezicht is het daarom belangrijk dat er diversiteit is in de Raad van Toezicht, en dat zowel personen met een islamitische als een niet-islamitische achtergrond in de Raad van Toezicht zijn vertegenwoordigd. De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en evalueert ten minste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren, periodiek met externe begeleiding. De Code Goed Bestuur en Goed Toezicht van de VO Raad en de VTOI-NVTK zijn de leidraad voor het functioneren van de RvT.

Aanleiding voor de werving

Avicenna College heeft in 2020 een moeilijke periode doorlopen met als gevolg daarvan negatieve publiciteit. Een onderzoek van de Inspectie leidde tot een omvangrijke verbeteroperatie die in het najaar 2020 is ingezet. Dit verbeterplan richt zich onder meer op de governance, de onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg, HRM en de bedrijfsvoering. Dit uitvoering van dit plan wordt intensief door de inspectie gemonitord.

De gebeurtenissen hebben er ook toe geleid dat er een bestuurder a.i. is benoemd tot 1 mei 2021, een directeur a.i. is benoemd, een Raad van Toezicht a.i. geformeerd is tot einde schooljaar 2021. Op dit moment gaat de Raad van toezicht over tot de werving van de vaste leden van de Raad van Toezicht.

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht

De RvT kent een drietal adviserende commissies: de Auditcommissie, de commissie Kwaliteit van Onderwijs en de Remuneratiecommissie. De leden van de RvT zullen op basis van expertise deelnemen aan een van deze commissies, waarbij iedere commissie uit minimaal twee leden bestaat. Binnen de RvT als geheel dienen de volgende kennisvelden te zijn vertegenwoordigd:

 1. Onderwijs, Organisatie en HRM; kennis van (voortgezet) onderwijs en kennis van onderwijsprocessen, kennis en ervaring in het Nederlandse onderwijssysteem en van de Nederlandse onderwijskundige kaart. Bekend met de rol van de Onderwijsinspectie. Kennis van grootstedelijke problematiek in relatie tot het onderwijs;
 2. Bestuur & Governance; Kennis en ervaring met governance- en toezichtprocessen, zowel juridisch als inhoudelijk. Daarnaast is kennis in de politiek/bestuurlijke verhoudingen (lokaal/landelijk) vereist;
 3. Financiën & Huisvesting; Kennis van financiële processen, risicomanagementen kennis van facilitaire- en vastgoedvraagstukken.

Voor alle leden van de RvT geldt dat men de islamitische grondslag van de school moet onderschrijven.

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van de interim RvT zoekt Avicenna College/ Stichting IVOR ter completering vier nieuwe leden:

 1. Een voorzitter van de RvT, met profiel bestuur en governance;
 2. Twee leden RvT met expertise op het gebied van kwaliteit van onderwijs en kwaliteitsontwikkeling en HRM en organisatie;
 3. Een lid RvT met expertise op het gebied financiën, facilitair en huisvesting.

De RvT is een team van professionals met een brede diversiteit in persoonlijke achtergronden, waarbij gedacht wordt aan sekse, leeftijd, achtergrond/identiteit/cultuur, deskundigheden en vakbekwaamheden en netwerken. De Raad streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de diversiteit, zoals deze in haar school tot uiting komt. Van de leden wordt verwacht dat zij in staat zijn om met respect en inlevingsvermogen te kijken vanuit deze verschillende culturele perspectieven. De Raad wordt qua man-vrouw verdeling en leeftijden zoveel mogelijk evenwichtig samengesteld.

Onafhankelijkheid

De RvT-leden zijn onafhankelijk in hun oordeelsvorming, zonder last of ruggenspraak. Dat betekent dat leden geen zakelijke of privébelangen hebben bij Avicenna College dan wel familiare banden met ouders of docenten. Ook hebben leden geen banden met politiek-maatschappelijke organisaties of zijn verbonden aan een religieuze organisatie die zou kunnen leiden tot een (schijn van) belangenverstrengeling. Een toetsing op het risico tot (de schijn van) belangenverstrengeling maakt deel uit van de procedure.

Algemene competentie-eisen:

Een lid van de Raad van Toezicht:

 • Heeft een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand, waarbij zo nodig de grenzen in deze context worden opgezocht in het belang van de organisatiedoelstellingen en met respect voor de principes voor goed bestuur en toezicht conform de Governancecode.
 • Heeft ervaring met toezichthouden en governance;
 • Heeft het vermogen en de attitude om de bestuurder als klankbord en als sparringpartner terzijde te staan;
 • Opereert daarbij rolzuiver en rolvast (gaat niet op stoel van bestuurder zitten);
 • Heeft het vermogen om toezicht in teamverband en met respect voor ieders inbreng uit te kunnen oefenen;
 • Is integer en toont verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Heeft het (strategisch) vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurder ingebrachte aangelegenheden;
 • Heeft een positief kritische grondhouding.
 • Heeft een sterk ontwikkeld analytisch vermogen;
 • Heeft een stijl die zich kenmerkt als ‘betrokken distantie’
 • Is gericht op het voeren van een open, kritische dialoog en draagt bij aan een open en veilig klimaat waarin men elkaar kan aanspreken op resultaat en gedrag.
 • Staat open voor zelfreflectie;
 • Kijkt met de blikrichting ‘van buiten, naar binnen’ en kan maatschappelijke trends en ontwikkelingen verbinden met de stichting;
 • Heeft een Academisch werk- en denkniveau;

Binnen de RvT is er ruimte voor één beginnend toezichthouder; u dient aannemelijk te maken dat u over het talent en inzicht beschikt om zich deze rol succesvol eigen te maken.

Professionalisering

Behalve voldoende tijd is het van groot belang dat er voldoende deskundigheid is binnen de Raad van Toezicht en dat die deskundigheid op peil blijft. De leden van de Raad van Toezicht zullen zich daarom permanent scholen en professionaliseren. De Raad van Toezicht sluit zich aan bij de Vereniging Toezichthouders van Onderwijs Instellingen (VTOI-NVTK) en neemt deel aan studiedagen/bijeenkomsten van de VTOI-NVTK.

Voorzitter Raad van Toezicht, tevens voorzitter van de remuneratiecommissie

 • De voorzitter beschikt over voorzitterservaring en dient het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie van de RvT te vervullen.
 • Weet te zorgen voor efficiënte en effectieve besluitvorming in de raad van Toezicht en is ziet toe op een heldere (openbare) interne en externe verantwoording.
 • De voorzitter dient over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om doortastend op te treden en om een leidende rol te vervullen bij evenwichtige mening- en besluitvorming van de RvT.
 • Is goed bekend met de regelgeving rondom Governance en bekend met ‘vraaggestuurd’ toezichthouden;
 • Zorgt voor een prettige en vruchtbare samenwerkings- en communicatiecultuur: open, constructief, opererend op basis van vertrouwen, maar vermijdt indien noodzakelijk tegenstellingen niet;
 • Kan zo nodig als crisismanager optreden in eventuele situaties waarin een actieve rol van de RvT gevraagd is: doordacht, daadkrachtig en communicatief sterk;
 • Dient te beschikken over ruime (toezichthoudende/bestuurlijke) ervaring bij voorkeur opgedaan in de (semi)publieke sector en heeft affiniteit met onderwijs;
 • Heeft voldoende tijd en dient goed bereikbaar te zijn voor een goede vervulling van zijn/haar taak;
 • Heeft bij voorkeur ervaring met identiteitsvraagstukken;
 • Onderschrijft het islamitisch karakter van de school en de waarde en betekenis daarvan voor het onderwijs;
 • Kennis van de bestuurlijke context van het Rotterdamse werkgebied is een pré;
 • Bewaakt de agenda van de RvT conform de jaarplanning;
 • Fungeert als verbindende factor binnen de RvT.

Lid RvT met expertise op het gebied Facilitair en Huisvesting

Functie-eisen

Functioneert op strategisch niveau en beschikt over actuele kennis en relevante ervaring op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, facilitair management en/of huisvestingsmanagement;

Twee leden RvT met aandachtsgebied onderwijskwaliteit, organisatiekunde en HRM

Functie-eisen

Dient onderwijskundige kennis te hebben en ervaring met beleidsontwikkeling rond kwaliteitszorg: is daardoor een deskundig en inspirerend toezichthouder en sparringpartner voor de bestuurder o.a. op het vlak van versterking van de onderwijskwaliteit en de ontwikkeling en borging van de kwaliteitszorg.

Een van de twee leden beschikt daarbij over actuele kennis en relevante ervaring in HR-functie op strategisch niveau. Heeft bij voorkeur ook enige ervaring met arbeidsrecht en arbeidsmarktvraagstukken in publiek gefinancierde omgeving en is een deskundig sparringpartner voor de bestuurder o.a. bij het vormgeven van het strategisch HR-beleid, talentmanagement en de verdere doorontwikkeling en profilering van Avicenna als aantrekkelijke werkgever;

Procedure

Het Avicenna College laat zich bij deze procedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over de functie en de organisatie kun je bellen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 267 067 57). E-mail: r.verhoeven@colourfulpeople.nl

Colourful People voert met kandidaten die aan het profiel voldoen een voorselectie gesprek. Op basis van deze gesprekken wordt advies uitgebracht aan de selectiecommissie, bestaande uit leden van de interim RvT. Een van de vier nieuwe leden zal op voordracht van de MR worden benoemd. De bestuurder en de voorzitter van de MR nemen deel als adviserende leden.

De selectiecommissie voert vervolgens de selectiegesprekken met de shortlistkandidaten. De beoogde kandidaten voeren vervolgens een kennismakingsgesprek met een delegatie van de MR. Aan het slot van de procedure worden referenties ingewonnen in overleg met opdrachtgever en kandidaat.

Reacties:

U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV via onderstaande ‘solliciteer’ knop naar Colourful People te sturen.

Locatie

Rotterdam

Publicatie datum:

12 Jun 2021

Opdrachtgever:

Avicenna College

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People