Gebiedsmanager Gaasperdam/Driemond

Vervuld

Gebiedsmanager Gaasperdam/Driemond

Ben jij de linking pin die de leefbaarheid en veiligheid in de buurten van Amsterdam Zuidoost samen met je team weet te verbeteren? Dan komen wij van Colourful People graag in contact met je!

De functie

Als Gebiedsmanager Gaasperdam/Driemond sta je voor de realisatie van de gebiedsagenda en plannen. Je geeft vorm en inhoud aan overleggen die voor de realisatie van deze agenda en plannen noodzakelijk zijn.

 • Je verbindt jouw team met bewoners, ondernemers en professionele partners in het gebied aan de opgave van het gebied;
 • Je stuurt op de ontwikkeling van het gebied en gebruikt hierbij onder meer de gebiedscyclus;
 • Je bent de eerste adviseur van de stadsdeelbestuurder(s), acteert, participeert en regisseert relevante netwerken in jouw gebied;
 • Je werkt op strategisch niveau samen met partners in de stad;
 • Je geeft leiding aan het gebiedsteam en stuurt ook medewerkers van andere organisatieonderdelen functioneel aan. Zo zorg je ervoor dat het gebiedsgericht werken optimaal verloopt;
 • Je verbetert de verbinding tussen gebiedsteams en de directieonderdelen die ook in het gebied actief zijn;
 • Indien nodig adviseer je in rechtstreeks contact de verantwoordelijk wethouder uit het College;
 • Je bent verantwoordelijk voor professionalisering en gemeenschappelijke aanpak voor het gebiedsgericht werken in het eigen stadsdeel als stedelijk.

Wij vragen

 • aan­toon­ba­re er­va­ring met sa­men­wer­ken in net­werk­struc­tu­ren, net­werk­com­mu­ni­ca­tie en wer­ken in een po­li­tiek-be­stuur­lij­ke con­text;
 • aan­toon­bare af­fi­ni­teit met in­te­graal ge­bieds­ge­richt wer­ken in het so­ci­aal en/of fy­sie­ke do­mein en de buurt Gaas­per­dam/Drie­mond.
 • een wo werk- en denk­ni­veau

Competenties

Naast een open en actieve managementstijl is het uitgangspunt dienend, faciliterend en ontwikkelingsgericht leiderschap. Verdere competenties voor deze functie:

 • Ana­ly­tisch ver­mo­gen;
 • Om­ge­vings­be­wust­zijn;
 • Sa­men­wer­ken;
 • Re­la­tie­be­heer;
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid;
 • Over­tui­gings­kracht;
 • Com­mu­ni­ca­tief, ver­bin­dend, on­der­ne­mend, po­li­tiek sen­si­tief;
 • Ont­wik­ke­lings­ge­richt en in­spi­re­rend.

Wij bieden

Af­han­ke­lijk van je op­lei­ding en werk­er­va­ring be­draagt het sa­la­ris mi­ni­maal € 5.129,- en maxi­maal € 7.215,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 15) op ba­sis van 36 uren per week.

De ge­meen­te Am­ster­dam kent pri­ma op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den plus een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Deze se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den be­staan o.a. uit op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en het In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get. Dit is een vrij be­steed­baar bud­get. Je kunt bij­voor­beeld zelf be­slis­sen wan­neer je het bud­get wil la­ten uit­be­ta­len en hoe­veel ex­tra ver­lof je no­dig hebt.

De organisatie

Amsterdam heeft zeven stadsdelen die samenwerken om zich te ontwikkelen tot herkenbare en zoveel mogelijk, uniform ingerichte organisaties.

In maart 2018 het bestuurlijk stelsel aangepast. De grootste verandering is dat bewoners zich verkiesbaar kunnen stellen in hun woongebied zonder dat zij lid hoeven te zijn van een politieke partij. Zij oefenen in stadsdeelcommissies namens hun buurtgenoten invloed uit op het bestuur van Amsterdam. De stadsdeelcommissies onderhouden intensieve contacten met bewoners, ondernemers en samenwerkingspartners in de wijken, en kunnen het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd advies geven.

Daarnaast zijn er zeven door het College aangestelde dagelijks besturen functioneren als verlengd bestuur (vanuit het college van burgemeester en wethouders) en onderhouden intensieve contacten met bewoners, ondernemers en samenwerkingspartners in de wijken.

De stadsdeelorganisaties werken vooral aan de uitvoering van beleid. Ze leveren daarbij maatwerk door een gebiedsgerichte aanpak te hanteren. Vanuit de “ogen en oren”-functie van bestuurscommissie en ambtelijke organisatie wordt input voor geleverd voor stedelijk beleid.

Het stadsdeel Zuidoost is opgebouwd uit drie deelgebieden: Bijlmer Centrum, Bijlmer Oost en Gaasperdam Driemond. Het stadsdeel Zuidoost heeft ruim 80.000 inwoners die in wijken wonen die sterk van elkaar verschillen.

Informatie over het stadsdeel is te vinden op Amsterdam.nl onder Buurten. De belangrijkste opgave voor de stadsdelen is om optimaal aan te sluiten bij de kracht van de lokale samenleving en dit in een snel veranderende netwerksamenleving waarbij de (lokale) overheid niet meer als vanzelfsprekend een voortrekkersrol heeft maar steeds meer facilitator en procesbegeleider is. Gebiedsgericht werken is de belangrijkste focus om complexe opgaven in gebieden, wijken en buurten te kunnen realiseren.

Het stadsdeel is continu in ontwikkeling. Mogelijk zullen de gebieden in Zuidoost op termijn herverdeeld worden over de gebiedsmanagers van Zuidoost.

Het Gebiedsteam

Het Gebiedsteam zorgt dat integraal en in samenhang gewerkt wordt aan de opgaven en kansen van het gebied. Zij stellen prioriteiten in samenwerking met partijen van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Het Gebiedsteam is hiermee zowel ambassadeur als aanjager voor de veranderende rol van de overheid in het betreffende gebied. Het Gebiedsteam zorgt ervoor dat de uitvoering van centraal stedelijk beleid aansluit bij de opgaven uit de lokale samenleving.

Werken in Gebiedsteams

De medewerkers van een Gebiedsteam zijn gericht op het ophalen van signalen in hun gebied, het bevorderen van de samenwerking in een gebied en de uitvoering van het gebiedsplan in hun specifieke gebied. Ze hebben enerzijds een schakelfunctie tussen ‘buiten’ en ‘binnen’, en anderzijds een voorbeeldfunctie voor de nieuwe gebiedsgerichte manier van werken. Ze kijken met een integrale blik naar alle thema’s in het gebied, waar de specialisten uit de gebiedspool en directies juist vanuit hun eigen specialisme kijken en handelen. De Gebiedsteammedewerkers halen signalen op, jagen de uitvoering aan en zorgen er voor dat ook complexe vraagstukken gezamenlijk met partners en bewoners in het gebied uitgevoerd worden.

Sollicitatieprocedure

De gemeente Amsterdam laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door Rene Burgler, Partner bij Colourful People. Voor meer informatie over de functie en/of sollicitatieprocedure kun je contact met hem opnemen op nummer 06 2857 5436.

Heb je interesse in de vacature? Reageer dan uiterlijk 15 september 2019.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

30 Jul 2019

Opdrachtgever:

Stadsdeel Zuidoost, gemeente Amsterdam

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

Rene Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact Rene Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement