Drie Leden Raad van Toezicht | Stichting Aanzet

Reactietermijn gesloten

Samen op weg naar een mooie toekomst! Vanwege de groei van de organisatie en een toenemende behoefte aan professionalisering en slagkracht ziet Stichting Aanzet een wijziging van bestuur- naar toezichtmodel als volgende logische stap. Voor deze ontwikkeling zoekt zij drie nieuwe leden voor de Raad van Toezicht die actief willen bijdragen aan de toekomstvisie gericht op samenwerken en ontwikkelen en zich herkennen in de waarden Betrokken, Laagdrempelig, Professioneel, Proactief. 

Kansen vergroten
Aanzet vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren opgroeien in een omgeving die hen laat groeien en bloeien. Een omgeving die stimuleert, uitdaagt en waarin zij kansen krijgen hun kwaliteiten en talenten te ontdekken en benutten. Aanzet heeft als missie om de ontwikkel- en onderwijskansen van alle kinderen te vergroten ongeacht hun achtergrond. Ieder kind heeft recht op gelijke kansen.

De interventies en programma’s van Aanzet op school, thuis en in de wijk zijn laagdrempelig en vormen een doorgaande lijn in ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning van 0 tot 14 jaar en training en kennisdeling van professionals.

Aanzet onderzoekt de mogelijkheden voor een fusie met Petje af Waterweg om krachten te bundelen en impact te vergroten en samen met het onderwijs en bedrijfsleven te investeren in een programma voor talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie.

Wijkgerichte kansenaanpak
Aanzet heeft de ambitie om in een meerjarig samenwerkingsverband met gemeenten en onderwijs een good practice te ontwikkelen voor een wijkgerichte kansenaanpak geïntegreerd in het onderwijs, die preventie, zorg en welzijn, welbevinden, opvang en onderwijs aan elkaar verbindt en waarmee een brug wordt geslagen tussen praktijk en wetenschap.

Proeftuin
Als eerste stap voor een vernieuwende manier van werken ontwikkelt Aanzet in 2022 proeftuinen. Het doel van de proeftuinen is om in kleine stapjes tot meer verbinding met scholen en wijken te komen en een gedeelde visie en gemeenschappelijke werkwijze te ontwikkelen. Voor meer informatie: de factsheet ‘Samenwerken aan Kansengelijkheid.’

Bestuur en toezicht
Voor het optimaal functioneren en vormgeven van de visie, missie en strategie van deze stichting ziet de directeur-bestuurder een model voor zich waarin het werken met een Raad van Toezicht, en eventueel aanvullend een Raad van Advies, een beter passend model is dan het model van een bestuur, zoals in deze in de huidige situatie vorm heeft.

De directeur-bestuurder is vorig jaar december in functie gestart en ziet voor de stichting veel groeikansen. Zij wil dit ondernemend en innovatief oppakken en laat zich daarin graag omringen met sparringpartners. De stichting is een relatief kleine speler met een omzet van 3 miljoen, actief in een dynamische omgeving, onder andere als gevolg van de toenemende aandacht voor kansenongelijkheid in het onderwijs en mede door Corona de toenemende druk op het onderwijs en arbeidsmarktkrapte. Met de huidige systemen en werkwijzen in het veld is het soms moeilijk ‘er doorheen’ te komen en echt verschil te maken. De bestuurder wil een nieuwe besturingsfilosofie en organisatiemodel ontwikkelen geïnspireerd op het Rijnlands model. Het nieuwe model geeft professionals de ruimte en is gericht op samenwerking en ontwikkeling. De focus ligt op vakmanschap, vertrouwen, verbinding en inspiratie.

Het huidige toezichthoudende bestuur bestaat uit 4 personen. Twee van deze bestuurders vloeien af, twee bestuurders blijven en zullen meegaan in het nieuwe governance-model naar Raad van Toezicht. Deze bestuursleden hebben een achtergrond in onderwijs. Naast deze twee toezichthoudende bestuurders worden drie leden gezocht voor de nieuw op te richten Raad van Toezicht met de volgende profielen; financieel-bedrijfskundig, kwaliteit & innovatie en organisatieontwikkeling & HR met het kenmerk maatschappelijk ondernemerschap.

Betrokken, Laagdrempelig, Professioneel, Proactief.
De missie en visie van Aanzet worden gedragen door deze kernwaarden. Deze kernwaarden zeggen veel over de organisatie en waar de medewerkers voor staan. Met de wens om zich verder als lerende organisatie te ontwikkelen in een meer Rijnlands-model is de wens dat de leden van de RvT deze waarden voorleven en voorstaan in de toezichthoudende rol. Voor meer informatie over stichting Aanzet: Brief van het team (zie bijlage) en de website van Stichting Aanzet.

Algemene kenmerken van de leden van de RvT

 • Affiniteit hebben met de kernwaarden, besturingsmodel en doelstellingen en de doelgroep waar Aanzet voor staat
 • Inzicht in de domeinen opvang en onderwijs, zorg en welzijn en wonen en werken
 • Beschikt over een relevant netwerk in onderwijs, zorg en welzijn of bedrijfsleven
 • Inzicht in het functioneren en besturen van complexe organisaties in een maatschappelijke omgeving
 • Inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en hebben een maatschappelijk ondernemende en innovatieve houding
 • Ervaring met de ontwikkeling en implementatie van publiek-private samenwerking
 • Sparringpartner kunnen zijn voor de directeur-bestuurder
 • Voldoende bestuurlijke ervaring, achtergrond en wijsheid hebben om invulling te kunnen geven aan de brede toezichthoudende rol in teamverband

De RvT wil naast haar toezichthoudende taak ook waarde toevoegen aan het functioneren van de organisatie door relevante vraagstukken uit de samenleving te agenderen en zich als ambassadeur van Aanzet op te stellen.

Specifieke kenmerken van de nieuwe leden RvT

Profiel Financiën en bedrijfsvoering
Dit lid heeft een ruime ervaring opgedaan in een financiële hogere managementfunctie bij grote organisaties en is uitstekend thuis in het toetsen van het financiële beleid, met inbegrip van beschouwing van sectorspecifieke kenmerken en de aspecten die horen bij een bestendige financiële beleidsvoering.
Vaardigheden en gewenste kwaliteiten:

 • Kennis en ervaring met financiële stromen in het gemeentelijke domein, onderwijs en jeugdzorg is een pré
 • Innovatief denken met oog voor de investeringsafwegingen, praktische consequenties en implementatierisico’s
 • Kennis en ervaring van ICT en informatiemanagement is een pré

Profiel Kwaliteit en innovatie
Dit lid heeft expertise en ervaring in kwaliteitsbewaking en innovatie binnen grotere organisaties in het onderwijs, zorg en welzijn. Vaardigheden en gewenste kwaliteiten:

 • Kan de kennis van kwaliteitsdenken actief vertalen naar de toezichthoudende rol
 • Heeft een innovatieve, ondernemende en nieuwsgierige basishouding
 • Bewaakt het perspectief van de stakeholders (zoals leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders, zorgverleners)
 • Brengt kennis en visie mee m.b.t. onderwijs en jeugdzorg en een relevant netwerk.

Profiel Personeel en organisatie
Dit lid heeft expertise en ervaring opgedaan in een publieke organisatie of adviesbureau rondom nieuwe besturingsvraagstukken productie en organisatieconcepten en de consequenties voor management en medewerkers uitgedrukt in modern leiderschap. Hierbij staan de medewerkers en het primaire proces centraal. De focus ligt op sociale innovatie en maatschappelijk ondernemerschap door vernieuwingsprocessen gericht op preventie, zorg en welzijn, welbevinden, opvang en onderwijs aan elkaar verbinden.

Diversiteit
Aanzet is een kleurrijke organisatie. Diversiteit en inclusiviteit zijn stevig verankerd in het DNA. Aanzet is zich bewust van de omgeving: opvang, scholen en wijken met een super-diverse populatie. Om deze reden moedigen we kandidaten die zich hierin herkennen aan om te reageren op deze vacatures met als streven om ook in de RvT de diversiteit vorm te laten krijgen.

Inzet en verwachtingen
De Raad van Toezicht vergadert ongeveer 6 maal per jaar. Daarnaast brengt deelname aan een ontwikkeltraject extra tijdsinvestering met zich mee, evenals deelname aan themabijeenkomsten of eventuele werkbezoeken.

Bezoldiging
Het is een onbezoldigde functie. De RvT-leden ontvangen een onkostenvergoeding. Het is een uitdrukkelijke wens dat deze leden bijdragen aan en vormgeven aan een nieuwe vorm van toezicht. De nieuwe leden van de RvT mogen deelnemen in een scholingstraject gekoppeld aan de ontwikkeling van het RvT- team.

Procedure
De Raad van Toezicht van Stichting Aanzet laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over Aanzet, de Raad van Toezicht en de positie kunt u contact opnemen met Monique Spaansen, partner bij Colourful People via M.Spaansen@colourfulpeople.nl. U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV in te sturen via de website van Colourful People voor 18 januari. De gesprekken met de benoemings-adviescommissie staan gepland in de eerste helft van februari met als doel de nieuwe toezichthouders in maart te laten starten.

Uitgebreide informatie

Locatie

Vlaardingen

Publicatie datum:

23 Dec 2021

Opdrachtgever:

Stichting Aanzet

Contactpersoon

M. Spaansen
M: (06) 5152 6255

Monique Spaansen
Vragen over deze vacature?
Contact Monique Spaansen
mobiel (06) 5152 6255
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People