Drie leden Raad van Toezicht | Schoenenkwartier

Nieuw

Het nieuwe Schoenenkwartier opent in juni 2022 haar deuren in het centrum Waalwijk, het hart van de Langstraat. De gemeente Waalwijk, het Schoenenkwartier, de architecten en stakeholders uit het bedrijfsleven en het onderwijs werken samen om een geheel nieuw museumconcept vorm te geven in een monumentale omgeving.

De gerenoveerde zijvleugel van het monumentale Krophollercomplex biedt niet alleen ruimte aan exposities rondom schoenen en leder, maar huisvest ook een aantal Maaklabs waar ontwerp en experiment centraal staan. Daarnaast beschikt het museum over een uitgebreid Kenniscentrum, een Museumwinkel, en ruimtes voor meetings en evenementen.

Als museum focussen we ons naast erfgoed, ambacht en techniek ook op mode, design, duurzaamheid en innovatie. Als podium, werkplaats, studiecentrum en laboratorium willen we een eigenzinnige, bijzondere positie in het culturele landschap bekleden. In het nieuwe Schoenenkwartier gaat het behalve om kijken en leren, om meedoen en bewustwording.

In de aanloop naar deze verhuizing en heropening wordt het huidige bestuursmodel van Bestuur en Directie omgevormd tot een van Raad van Toezicht en één Directeur bestuurder.

De Raad van Toezicht
Het Schoenenkwartier wordt op dit moment nog bestuurd volgens het bestuur – directiemodel. In 2022 zal dit worden gewijzigd naar een Raad van Toezichtmodel, waarbij de directie verantwoordelijk is voor de dagelijkse sturing en de Raad van Toezicht (RvT) toeziet op het beleid van de directie. De RvT staat de directie met raad en daad bij en heeft een belangrijke klankbordfunctie. De RvT draagt tevens zorg voor de evaluatie van het functioneren van de statutair directeur. Er wordt dus nadrukkelijk geworven voor leden van de Raad van Toezicht.
Op dit moment bestaat het bestuur uit drie personen, met roulerend voorzitterschap. Deze bestuursleden zullen in eerste instantie meegaan naar de nieuwe Raad van Toezicht en de komende drie jaar één voor één terugtreden, waarbij de nieuwe RvT nooit meer dan 5 leden zal tellen. Eén bestuurslid treedt terug in 2022, één in 2023 en één in 2024. Per ultimo 2024 zal de RvT daarmee uit 5 personen bestaan die dan allen zijn aangetreden in de jaren 2022 t/m 2024.

Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor nog eens vier jaar. De RvT komt gemiddeld 6 keer per jaar bijeen voor de reguliere vergaderingen. Daarnaast is er jaarlijks een aantal meer inhoudelijke-specifieke bijeenkomsten. Van de nieuwe leden verwachten we dat zij naast het specifieke profiel, voldoen aan het algemene profiel van lid van de Raad van Toezicht, zoals hieronder geschetst. Specifiek is het Schoenenkwartier op zoek naar kandidaten voor het profiel

• Voorzitter RvT met politiek bestuurlijk profiel
• Lid RvT met profiel Maakindustrie | Financieel
• Lid RvT met profiel Marketing | Communicatie | Educatie

Algemene profiel en verantwoordelijkheid leden Raad van Toezicht

Algemeen profiel

 • De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat onder de leden voldoende deskundigheid is met betrekking tot de doelstellingen van de stichting. Het profiel van elk lid van de RvT bevat (tenminste) de volgende aspecten:
 • De leden hebben affiniteit met (industrieel) erfgoed, mode en/of de geschiedenis van Waalwijk en De Langstraat
 • De leden hebben affiniteit met de doelstellingen van de stichting
 • De leden beschikken bij voorkeur over toezichthoudende ervaring dan wel kwaliteiten en hebben affiniteit met maatschappelijke organisaties;
 • De leden hebben kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en zijn bekend met de dynamiek van instanties in het publieke domein
 • Van leden wordt verwacht dat ze een visie hebben op het beleid van de directeur bestuurder met betrekking tot strategie, positionering, financiering, samenwerking, cultureel ondernemerschap.
 • Om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur bestuurder te kunnen toetsen beschikken de leden over het vermogen om analytisch, kritisch en doortastend te acteren;
 • De leden weten betrokkenheid en toezichthoudende afstand goed in balans te houden en kunnen een klankbordrol vervullen voor de directeur bestuurder
 • Daarnaast hebben de leden een hoge mate van integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Gestreefd wordt naar een evenwichtige spreiding van achtergronden, ervaringen en kwaliteiten.

Verantwoordelijkheden:

 • Het toezichthouden op de algemene gang van zaken in de stichting;
 • Het toezichthouden op het door de directie gevoerde beheer en beleid;
 • Het goedkeuren van het vervullen van nevenfuncties door de directie en het benoemen en ontslaan van de directie;
 • Het vaststellen van de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directie;
 • De taken en bevoegdheden die de leden van de RvT bij de statuten zijn toegekend;
 • Het naleven van de Code Cultural Governance op basis van pas toe en leg uit;
 • Het goedkeuren van directiebesluiten;
 • De vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgestelde beleidsplannen; van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening;
 • De benoeming van de registeraccountant ten behoeve van de jaarrekening.
 • Beschikkend over een breed en relevant netwerk en de bereidheid tot inzet daarvan
 • Bereid en in staat de vergaderingen bij te wonen en zich daarop voor te bereiden.

Het bestuur van het schoenenmuseum hecht aan diversiteit vanuit de kennis en ervaring dat een verscheidenheid aan achtergronden en opvattingen de verdere ontwikkeling van het museum ten goede komt. Van alle leden vraagt dit betrokkenheid op en respect voor verschillen tussen persoonlijke competenties, culturen, generaties, achtergrond, gender en sekse.

Binnen het huidige bestuur is er veel kennis en ervaring op gebied van organisatie ontwikkeling en HR beleid, financiën en museaal beleid. De gezochte profielen zijn hierop aanvullend, maar kunnen deels ook overlappen met de competenties zoals ze reeds in het bestuur aanwezig zijn.

Profiel: Voorzitter
Wij zoeken voor dit profiel een ervaren voorzitter. De nieuwe voorzitter zal als ‘primus inter pares’ een belangrijke rol hebben in de transitie van bestuur naar Raad van Toezicht. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat deze de vergaderingen van de Raad van Toezicht leidt en voor de directeur bestuurder en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht is. De voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van de Raad van Toezicht als geheel, investeert in teamvorming en functioneert als sparringpartner voor de directie.

Je hebt ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring, grote politiek bestuurlijke en ambtelijke sensitiviteit en bent goed op de hoogte van governance verhoudingen. Ook zet de voorzitter zich in om de toepassing van de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie te bewaken. Vanzelfsprekend heb je affiniteit met de kunst & cultuursector en met de maakindustrie.

Je bent verbindend naar collega toezichthouders en naar het bestuur. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en bent (organisatie)sensitief. Je bent daarnaast onafhankelijk en analytisch sterk en je weet strategische verbanden te leggen om vandaaruit richting en structuur te kunnen brengen in discussies. Je weet anderen in hun kracht te zetten en beschikt over zelfreflecterend vermogen.

Van de voorzitter verwachten wij dat je naast de reguliere RvT vergaderingen en bijeenkomsten in voorkomende gevallen beschikbaar bent. De voorzitter is bij voorkeur maatschappelijke betrokken bij de omgeving waarin het Schoenenkwartier actief is. Kandidaten met een breed netwerk in besturen, instellingen en maatschappelijke groeperingen in de regio worden daarom in het bijzonder uitgenodigd te reageren.

Profiel: Lid RvT met profiel maakindustrie | zakelijk
Wij zoeken voor dit profiel een kandidaat met een achtergrond in de maakindustrie, bij voorkeur tevens met zakelijke kennis en verantwoordelijkheid op zakelijk-financieel gebied. Een opleiding in bijvoorbeeld economie, bedrijfskunde of bestuurskunde is een pre voor deze positie. Ook kandidaten met een profiel binnen de kunstvakopleidingen of designopleidingen passen mogelijk in dit profiel.

Je hebt affiniteit met, en ervaring in, één of meer van de volgende aandachtsgebieden: (industrieel) erfgoed, de maakindustrie, mode, design, niet enkel inhoudelijk maar ook bedrijfsmatig. Je bent in staat op termijn de financiële persoon in het bestuur op te volgen en hebt een netwerk in de maakindustrie dat van meerwaarde kan zijn voor het Schoenenkwartier.

Je functioneert in het dagelijks leven op strategisch niveau en begrijpt de governance verhoudingen. Je hebt goed zicht op de actuele ontwikkelingen binnen de sector en kan op grond daarvan de beleidsontwikkeling van het Schoenenkwartier op hoofdlijnen bevragen en beoordelen. Verder ben je communicatief vaardig, beschik je over zelfreflectie en kan je goed samenwerken.

Profiel: Lid RvT met profiel Marketing | Communicatie | Educatie
Wij zoeken voor dit profiel een kandidaat met een eindverantwoordelijke positie op gebied marketing, communicatie en/of educatie. Een opleiding in bijvoorbeeld communicatiewetenschappen, marketing of educatie is een pre voor deze positie. Kennis van en ervaring met het kunstenveld en specifiek musea zijn gewenst.

Je bent in staat strategische vragen te stellen en visie en strategie te beoordelen op gebied van positionering, marktbenadering, publiekswerving en profilering van het Schoenenkwartier. Je hebt een relevant netwerk in de kunstensector, bij opleidingen of op gebied van educatie.

Je functioneert in het dagelijks leven op strategisch niveau en begrijpt de governance verhoudingen. Je hebt goed zicht op de actuele ontwikkelingen binnen de sector en kan op grond daarvan de beleidsontwikkeling van het Schoenenkwartier op hoofdlijnen bevragen en beoordelen. Verder ben je communicatief vaardig, beschik je over zelfreflectie en kan je goed samenwerken.

Procedure
Het Schoenenkwartier laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over de procedures kunt u contact opnemen met Winfred Voordendag, partner bij Colourful People (06 2828 4706).

U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV uiterlijk 19 juni te uploaden via de website van Colourful People. De gesprekken met de selectiecommissie zullen plaats vinden op maandag 4 juli (ochtend).

Conform de eigen maatschappelijke visie en de principes van goed bestuur gaat de voorkeur van de Raad van Toezicht uit naar kandidaten die de diversiteit van het team versterken.

Locatie

Waalwijk

Publicatie datum:

17 May 2022

Opdrachtgever:

Schoenenmuseum

Contactpersoon

W. Voordendag
M: (06) 2828 4706

Winfred Voordendag
Vragen over deze vacature?
Contact Winfred Voordendag
mobiel (06) 2828 4706
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People