Drie leden Raad van Toezicht | de Appel

Nieuw

De Appel biedt tijd en ruimte voor hedendaagse kunst en cultuur, met tentoonstellingen, een wereldberoemd curatorenprogramma, het archief en de bibliotheek. Wij zoeken drie leden voor de RvT: artistiek, financieel en juridisch. Draag jij bij aan het toezicht op De Appel Amsterdam?

De Appel is een presentatie-instelling voor hedendaagse kunst en cultuur, met een publiek tentoonstellingsprogramma, een wereldberoemd curatorenprogramma, het archief en de bibliotheek. de Appel creëert tijd en ruimte voor kunstenaars en medestanders voor het stellen van essentiële vragen. Onze gevarieerde publieke programmering bedient mensen vanuit verschillende achtergronden en perspectieven in een sfeer van open gastvrijheid, samenwerking en experiment. Samen geven we vorm aan kunst en cultuur in onze wereldse stad.

Wat we doen
De Appel biedt tijd en ruimte voor kunst en cultuur met een publieksprogramma, een wereldberoemd curatorenprogramma, archief en bibliotheek. De Appel werd 47 jaar geleden opgericht en heeft zich sindsdien bewezen als een experimentele ruimte voor hedendaagse kunst. De Appel heeft mede door het in 1994 opgerichte curatoren programma een stevig internationaal netwerk opgebouwd. De Appel is een huis waar kunst en kritische reflectie elkaar ontmoeten, maar ook nieuwe ideeën op curatorieel gebied. Daarnaast is er gedurende decennia uniek archiefmateriaal verzameld als het gaat om performancekunst.

De Appel programmeert, reageert, initieert en luistert. Sinds de oprichting hebben we dit vanuit verschillende locaties in de stad gedaan. In 2017 is een nieuwe locatie gevonden in Amsterdam Nieuw-West. De Appel gelooft in de onmisbaarheid van de stem van de kunst in het hedendaagse debat, durft een standpunt in te nemen, biedt tijd en ruimte om na te denken en langdurig aan een thema te werken. De Appel vraagt kunstenaars en ontwerpers mee te denken met de organisatie en geeft hen bij voorkeur opdrachten om nieuw werk te ontwikkelen om zo bij te dragen aan lokale verankering en (inter)nationale weerklank.

De pijlers
De drie pijlers van De Appel – het publieksprogramma, het Archief en het Curatorenprogramma – leven in relatie tot elkaar, worden in relatie tot elkaar ontwikkeld en de directeur-beheerder ontwikkelt een visie op deze drie elementen van De Appel, hun toekomst en inhoudelijke focus.

De Appel is een non-profit instelling met een personeelsbestand van 6,4 fte, een uitgebreid netwerk van freelance collega's en een jaarlijks budget van ongeveer EUR 1 miljoen. De stichting wordt gefinancierd vanuit de gemeente Amsterdam, Mondriaan Fonds en diverse (private) fondsen. De huidige locatie van De Appel wordt op korte termijn gerenoveerd.

De besturings- en toezichtfilosofie
Per begin 2022 hanteert De Appel een Raad van Toezicht-model. Het bestuur van de stichting is in handen van twee directeur-bestuurders. De RvT heeft drie rollen: een toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol (van het bestuur) en vervult deze op professionele en onafhankelijke wijze.

De RvT ziet erop toe dat het bestuur van de stichting gebeurt volgens de missie en het programma van de stichting en daarbij een excellente performance levert. De RvT richt zich op strategisch essentiële onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid, realisatie van doelstellingen, de financiën en de prestatie afspraken.

De RvT toont een voor medewerkers, bestuur en buitenwereld zichtbare betrokkenheid bij de organisatie. Hij doet dit onder meer door contact te zoeken met de stakeholders, op actieve wijze informatie te verzamelen en transparant te zijn naar buiten toe.

De RvT bepaalt zijn agenda en prioriteiten, in overleg met het bestuur. De RvT is verantwoordelijk voor het eigen functioneren en doet aan kritische (zelf)evaluatie. De RvT bespreekt zijn eigen functioneren jaarlijks. De RvT vergadert volgens een vastgesteld schema, tenminste vier keer per jaar. De RvT is onbezoldigd, reiskosten worden vergoed.

Er is een reglement waarin werkwijze, taken en verantwoordelijkheden toegelicht worden en er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Gewenste samenstelling RvT
De samenstelling van de RvT staat borg voor het verantwoord vervullen van de krachtens de wet, de Governance Code Cultuur en overige regelgeving en gedragscodes aan het bestuur toegekende taken. Er is daarbij een balans in leeftijd, ervaring, geslacht, achtergrond van de individuele leden en voldoende complementariteit ten opzichte van de andere leden qua kennis, ervaring en netwerken.

Er is voldoende kennis van, ervaring en/of affiniteit met de missie en de werkzaamheden van de stichting en met toezichthoudende taken en er is goed zicht op de belangen van de stakeholders.

De omvang van de RvT is zodanig dat de RvT effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van het bestuur de mogelijkheid bestaat vanuit zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.

Algemene eisen aan individuele leden
De leden kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT en hebben hierbij geen tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling. Zij hebben een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de missie, ambitie en werkvelden van de Appel. Zij hebben een goede mix van afstand en betrokkenheid en beschikken over de volgende persoonlijke kwaliteiten: collegiaal, alert en, als het moet, kritisch.

Leden beschikken over een goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen, hebben relevante kennis en ervaring en beschikken over een breed netwerk, onder andere in het bedrijfsleven, fondsenwereld en de culturele sector.

Zij zijn in staat, ook qua beschikbare tijd, hun taak te vervullen en in staat de RvT-vergaderingen bij te wonen en zich daarop voor te bereiden. Essentieel is dat zij in staat zijn om bij ontstentenis van het bestuur tijd vrij te maken en maatregelen te nemen om in de leiding van de organisatie te voorzien.

Gezochte profielen

  1. Artistiek:
    Een vooraanstaand kunstenaar of curator.
  2. Financieel:
    Kennis en ervaring op gebied van financiën en bedrijfvoering, bij voorkeur met (toezichthoudende) ervaring in de kunstensector of een sector met publieke financiering.
  3. Juridisch:
    Affiniteit met privaatrecht Een jonge geest met gevoel voor de kunstensector. Bij voorkeur met werkervaring bij een middelgroot bureau en met toegang tot verschillende disciplines en expertises.

Werving
De RvT van De Appel Amsterdam laat zich bij deze procedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over deze posities kun je bellen met Winfred Voordendag, senior partner bij Colourful People op 06-28284706.

Je interesse kan je kenbaar maken door je brief en CV uiterlijk vrijdag 23 september via de website van Colourful People in te sturen. Er zijn twee gespreksrondes. Eén op di 4 oktober en één op donderdag 6 oktober, beiden einde middag, begin avond.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

19 Aug 2022

Opdrachtgever:

de Appel Amsterdam

Contactpersoon

W. Voordendag
M: (06) 2828 4706

Winfred Voordendag
Vragen over deze vacature?
Contact Winfred Voordendag
mobiel (06) 2828 4706
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People