Directeur Ruimte & Duurzaamheid

Reageer nu!

De directeur R&D geeft integraal leiding aan 9 ‘direct reports’ en zorgt voor samenhang tussen de verschillende afdelingen, voorkomt ‘verkokering’ en stimuleert samenwerking. De directeur stuurt momenteel direct een stafafdeling van 70 medewerkers aan. En bewaakt samen met het MT de kwaliteit van het werk, legt de verbinding met verschillende onderdelen van de gemeente, met marktpartijen, met burgers en het bestuur van de stad, als ook naar de metropoolregio en het Rijk. De directeur R&D is voor het cluster R&E de gezaghebbende t.a.v. lange termijn vraagstukken (verstedelijking, mobiliteit, inclusieve stad en de energietransitie). Ook levert de directeur een bijdrage aan cluster overstijgende vraagstukken en opdrachten.

De belangrijkste opdrachten voor de nieuwe directeur R&D zijn:

 • Integratie bevorderen van R&D in het cluster Ruimte en Economie en de gemeentelijke organisatie en tegelijkertijd kwaliteit van producten te verbeteren door meer samenwerking binnen de directie;
 • Duurzaamheid tot een integraal onderdeel maken van alle werkzaamheden van de gemeente, daarbij ook prioriteren en focus aanbrengen in de ambities;
 • Verbeteren van de bedrijfsvoering binnen R&D. Het is van belang dat er effectiever en efficiënter gewerkt gaat worden binnen de directie en in de keten: ‘meer doen met minder’;
 • Versterken van de executie- en implementatiekracht van de directie, naast de inhoudelijke kwaliteit. Dit vraagt besluit- en daadkracht van de directeur;
 • Versterken van de samenwerking in het management team van de directie; van het team daadwerkelijk een team maken met integrale aansturing van de directie.

Wij vragen

Van de directeuren in de gemeente Amsterdam wordt verwacht dat zij in principe breder inzetbaar zijn binnen de organisatie. Wij streven naar inclusief leiderschap en een management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur. Voor deze specifieke functie gelden de volgende kenmerken:

Kennis/ervaring

 • Heeft relevante ervaring met het leidinggeven en adviseren in een bestuurlijke context en is een strateeg met kennis en gevoel voor politieke en ambtelijke verhoudingen;
 • Kent de stad Amsterdam en overziet het geheel van opgaven en ontwikkelingen in de stad;
 • Heeft aantoonbare affiniteit en ervaring met stedenbouw en/of planologie en duurzaamheid;
 • Kennis van en ervaring met stedenbouw en/of planologie en duurzaamheid bij voorkeur in een complexe grootstedelijke omgeving;
 • Heeft een aantoonbaar voor deze functie relevant en breed netwerk en kan deze onderhouden. Kan de directie vertegenwoordigen bij Provincie, Rijk en Europa.

Leidinggeven

 • Is omgevingssensitief en houdt serieus rekening met feedback en input van de werkvloer en partners;
 • Geeft sturing aan Ruimte & Duurzaamheid als innovatieve, creatieve organisatie bij uitstek, geeft ruimte aan professionals en vertrouwt op kennis en kunde van medewerkers.

Ondernemen

 • Is een manager met visie, die op zakelijke en kaderstellende wijze leiding geeft aan een organisatie van professionals. Stuurt op resultaat;
 • Ziet kansen en weet deze om te zetten in resultaten voor de organisatie, de stad Amsterdam en de metropoolregio.

Samenwerken/verbinden

 • Is in staat samenwerking tot stand te brengen en coalities te bouwen;
 • Is betrouwbaar en weet een cultuur van vertrouwen te creëren.

Strategisch denken/zakelijk leider

Beschikt over een scherp, analytisch vermogen, weet te prioriteren, is besluitvaardig en heeft doorzettingsvermogen, kan cijfers lezen en interpreteren;

Is in staat gelijktijdig te schakelen op verschillende niveaus, en verbinding te brengen tussen strategie en project -en programma implementatie.

Competenties

 • Leiding geven
 • Verandermanagement
 • Samenwerken/verbinden
 • Strategisch denken/analyseren
 • Besluit- en daadkracht

De gemeente voert een diversiteitsbeleid (zie ook: https:/www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/diversiteit/). Dit houdt in dat de gemeente er naar streeft dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de beroeps bevolking van Amsterdam. Dit geldt ook voor het leiderschap binnen de organisatie: er wordt actief gestreefd naar een diverse samenstelling van het (top) management.

Wij bieden

 • De aanstelling van de stedelijk directeur geschiedt volgens het beleid van de gemeente Amsterdam voor topfunctionarissen. De functie is ingeschaald in salarisschaal 17. Het salaris is maximaal € 9.069,- bruto per maand op basis van 36 uren per week.
 • Werken in een diverse stad met goede bereikbare locaties in Amsterdam en de kans je te blijven ontwikkelen.
 • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en een Individueel Keuzebudget van 17,05% van het jaarsalaris. Dit kan worden ingezet om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen. Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, klik hier.

De organisatie

Amsterdam is een wereldstad met een prachtige historie. In de aankomende periode zal Amsterdam een ongekende groei doormaken doordat steeds nieuwe inwoners, organisaties en bedrijven zich vestigen in de stad. Amsterdam zal daarom ook na de corona crisis een grote aantrekkingskracht houden voor nieuwe bedrijvigheid en inwoners. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor de Amsterdammers, maar zorgen ook voor complexe vraagstukken op het vlak van economische en sociale ontwikkeling, gelijke kansen voor iedereen, een duurzame en leefbare stad en bereikbaarheid. De ruim 15.000 medewerkers van de Gemeente Amsterdam werken in dit dynamisch krachtenveld. Dat doen zij met passie voor de stad en dienstbaar aan het stadsbestuur. Ook de gemeente is voortdurend in beweging en ontwikkelt zich tot een organisatie die stuurt op resultaten, die wendbaar, digitaal en toekomstbestendig is. De gemeente Amsterdam bestaat uit de clusters Sociaal, Ruimte en Economie, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening, Gebiedsgericht Werken en Stadsbeheer, en Bestuur en Organisatie. Voor meer informatie over de gemeente verwijzen wij u naar de website: www.amsterdam.nl en het sociaal jaarverslag.

Het cluster Ruimte & Economie.

Het cluster Ruimte & Economie schept de kaders voor een sterk Amsterdam: de stad is goed bereikbaar, is duurzaam en biedt alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie. Het cluster Ruimte & Economie staat onder leiding van de stedelijk directeur en bestaat uit de volgende onderdelen: Ruimte & Duurzaamheid, Economische zaken, Zuidas, Verkeer en Openbare Ruimte, Metro en Tram, Wonen, Kunst en Cultuur, Parkeren, Ingenieursbureau, Grond en Ontwikkeling, Gemeentelijk Vastgoed, het Projectmanagementbureau, Informatievoorziening, het programma ‘Varen’, en het programma ‘Bruggen en Kades’.

De directie Ruimte & Duurzaamheid.

De directie Ruimte & Duurzaamheid (R&D) is een belangrijke beleidsdirectie op het gebied van stadsontwikkeling en de toekomst van de metropool regio Amsterdam. De medewerkers van R&D bouwen samen aan een duurzame toekomst van Amsterdam en de metropoolregio. De directie R&D draagt bij door mede te sturen op een zo sterk en duurzaam mogelijk regio en stad.

Samengevat de belangrijkste doelstelling van R&D is het op integraal niveau werken aan de toekomst van de regio en de stad Amsterdam. Een toekomst waar bij de specifieke ontwikkelingen R&D zich richt op het bevorderen van een duurzame, compacte en complete ontwikkeling van de regio en de stad. Tevens zal in deze tijd R&D moet helpen met de noden van deze tijd door gebiedsontwikkeling in te zetten als aanjager van het herstel.

Belangrijke doelstelling is de regio Amsterdam in 2040/50 groen en energiezuinig te maken. De stad is klimaatbestendig en -adaptief, heeft schone lucht, schone bodem en schoon water en hergebruikt grondstoffen en materialen.

De directie bestaat uit vijf afdelingen (Strategie, Duurzaamheid, Expertise & Kennisontwikkeling, Ruimtelijk Ontwerp en Gebieden) en wordt momenteel ondersteund door vier stafafdelingen (Bestuursadvies, Communicatie, Kwaliteit/Personeel & Ontwikkeling, Finance). In totaal kent de directie 631 fte en een budget van ongeveer € 120 miljoen op jaarbasis. R&D heeft naast een vaste bezetting een flexibele schil van meer dan 100 collega’s. De directie streeft bij de medewerkers naar diversiteit in visie en ervaring met verscheidene vraagstukken.

Sollicitatieprocedure

De gemeente Amsterdam laat zich in deze procedure bijstaan door Tom Geerdink van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door uiterlijk 24 mei 2020 een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan amsterdam@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Tom Geerdink of Mariella Engels op 020-7267272. U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u telefonisch contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat. Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

11 May 2020

Opdrachtgever:

Gemeente Amsterdam

Contactpersoon

Fatima Bouhriani
Vragen over deze vacature?
Contact Fatima Bouhriani
mobiel (06) 5050 0747
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures derden

 

Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement