Directeur Nederlands Migratie Instituut

Vervuld

Het NMI geeft sinds 1991 op basis van de remigratiewet als onafhankelijke stichting voorlichting, advies en begeleiding over remigratie, de remigratiewet en aanverwante regelingen. Op grond van de remigratiewet kunnen de in de wet genoemde groepen bij remigratie voorlichting en een passende financiële uitkering krijgen. Deze Remigratiewet is tot 2025 van kracht is. Het Nederlands Migratie Instituut (NMI) is belast met de remigratievoorlichting. De uitvoering van de remigratiewet ligt bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Remigratiewet

Een integrale weergave van de Remigratiewet is te vinden op:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0010424/2014-07-01

Toekomst NMI

Huidige uitvoering Remigratiewet

De dienstverleningsovereenkomst tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het NMI vormt het kader voor de dienstverlening. Het NMI is gespecialiseerd in vragen rond vrijwillige - hetzij definitieve, hetzij tijdelijke - terugkeer naar het herkomstland. De organisatie bestaat, naast de directeur en een kleine staf, uit consulenten die op verschillende locaties verspreid over het hele land informatie geven over de remigratieregeling en aanverwante zaken zoals verblijfsdocumenten, uitkeringen, pensioenen, verzekeringen, voogdij, schulden, zorgverzekering, het zorgaanbod en onderwijsmogelijkheden voor mee remigrerende kinderen in het land van herkomst. Indien de migrant kiest voor definitief vertrek helpt het NMI bij het voorbereiden en afwikkelen van de benodigde procedures. Ook na vertrek naar het herkomstland kan hij/zij voor vragen en advies rond de remigratie bij het NMI terecht. Om hun diensten dichtbij de doelgroepen aan te bieden, houden de consulenten van het NMI op meerdere vestigingen in het land spreekuur.

Uitfasering Remigratiewet

Het Ministerie heeft in 2016 een nieuwe opdracht aan het NMI verleend voor vijf jaar, met een optie voor verlenging van twee maal twee jaar. Met het NMI zijn afspraken gemaakt over een afbouwscenario dat gekoppeld is aan de uitfasering van de wet. De dienstverleningsovereenkomst tussen het Ministerie en het NMI wordt daarmee in 2025 beëindigd. Momenteel is het budget bijna 1,5 miljoen. Het NMI werkt reeds met andere organisaties en gemeenten samen in het kader van informatie-uitwisseling en borging van kennis over de Remigratiewet. Daarnaast is de kennis over de Remigratiewet ook geborgd bij de Sociale Verzekeringsbank.

De organisatie

Het bestuur

Het NMI hanteert een bestuursmodel met een bestuur en een directeur. Het bestuur is beleidsverantwoordelijk, de directeur doet daartoe beleidsvoorstellen en de directeur handelt met mandaat van het bestuur. Het bestuur houdt integraal toezicht op het functioneren het NMI. Dit wil zeggen dat het bestuur toeziet op het beleid van de directeur, op de realisatie van de doelstellingen en activiteiten van het NMI en op de algemene gang van zaken bij het instituut. Het bestuur vergadert gemiddeld vijf keer per jaar en in principe in aanwezigheid van de directeur. Hiervan wordt afgeweken als het functioneren van de directeur besproken wordt of als teruggekoppeld wordt over een gesprek over het functioneren met de directeur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de benoeming van de directeur. Het bestuurwordt, conform artikel 4 van de Statuten van het NMI, gevormd door:

 • Vertegenwoordigers van relevante maatschappelijke organisaties, en/of
 • Leden die de doelgroepen van het remigratie- en integratiebeleid vertegenwoordigen, en/of
 • Leden die zijn benoemd op grond van hun bestuurlijke kennis en ervaring.

Het bureau

Momenteel werken er bij het NMI 14 vaste medewerkers. De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van het NMI berust bij de directeur die wordt bijgestaan door een staf van 3 personen.

De directeur is naar buiten toe het boegbeeld van het NMI en vertegenwoordigt het NMI daar. Naar binnen toe is de directeur een betrokken en benaderbare leider die in staat is het personeel in deze moeilijke jaren te begeleiden naar een nieuwe toekomst buiten het NMI en die er tegelijkertijd in slaagt de continuïteit van de dienstverlening tot het laatst toe te waarborgen. U geeft direct leiding aan de consulenten en staf. U bent verantwoordelijk voor de jaarlijkse begroting, het opstellen van een werkplan en het jaarverslag. U zet verdere stappen in het borgen en overdragen van de activiteiten van het NMI. U organiseert activiteiten en projecten teneinde de doelgroepen, die onderdeel uitmaken van de Remigratiewet, bekend te maken met de dienstverlening van het NMI.

Functieprofiel

Persoonlijkheid

U bent een stevige persoonlijkheid die zich goed verhoudt tot de geringe omvang van de organisatie en de daarmee samenhangende breedte van de functie en zorgt voor een goede verbinding met de werkvloer. U neemt medewerkers mee in de veranderingen en zorgt ervoor dat iedereen zich, ondanks alle onzekerheden, veilig voelt en als team positief de uitdagingen aangaat die er liggen. U bent een warme, verbindende persoonlijkheid. Betrokken en toegankelijk voor uw medewerkers. U weet in deze roerige tijden voor het personeel rust en overzicht te houden.

Opleiding

U heeft aantoonbaar ervaring opgedaan in een strategische positie waarbij u zelfstandig (in- en extern) eindverantwoordelijk was voor de organisatie, bij voorkeur als directeur die gewend is te werken binnen een bestuursmodel. U hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau en een academisch werk- en denkniveau.

Werkervaring

U beschikt over ervaring op het vlak van HR en organisatieverandering en bij voorkeur ook met het opstellen en uitvoeren van een sociaal plan. U bent gewend te schakelen tussen de dagelijkse aansturing van de medewerkers, het operationele en strategische management, het onderhouden van contacten met overheden, gemeentes en organisaties binnen het maatschappelijke werkveld. Vanzelfsprekend heeft u affiniteit met het brede werkveld van het NMI en aan migratie gerelateerde onderwerpen. U bent een goede netwerker en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit. We zoeken iemand die zich prettig voelt in deze veranderende dynamische omgeving en die zich wil committeren voor de komende jaren.

U herkent zich in onderstaande competenties:

 • Empathisch leiderschap;
 • Verbindend;
 • HR-ervaring;
 • Organisatie- en bestuurlijk kundig;
 • Analytisch sterk en gestructureerd;
 • Veranderkundige sterk;
 • Flexibel en pragmatisch.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het NMI biedt een gezichtsbepalende functie met enthousiaste en deskundige medewerkers;
 • Het bruto jaarsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, conform inschaling in schaal 13, NMI-salarisschalen maximaal € 81.937,- per jaar op basis van een 36-urige werkweek;
 • Het betreft een aanstelling voor 32 uur per week;
 • Er wordt in eerste instantie een jaarcontract geboden met de mogelijkheid van verlenging tot aan de beëindiging van het NMI (in de loop van 2025);
 • De pensioenopbouw vindt plaats via pensioenfonds ABP, waarbij het NMI 2/3 van de premie voor zijn rekening neemt;
 • De eindejaarsuitkering bedraagt 8,3%.

Procedure

Het NMI laat zich bij deze procedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over de functie of het NMI kunt u bellen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 267 067 57). Bent u enthousiast om als directeur bij het NMI aan de slag te gaan? Solliciteer dan voor 7 februari 2020 via de website van Colourful People. Na de sluitingsdatum laten we zo snel mogelijk weten of wij u uitnodigen voor een kennismaking. De eerste ronde selectiegesprekken bij het NMI vinden plaats op donderdag 12 maart, vanaf 14.00 uur. Een eventuele tweede ronde staat gepland op maandag 16 maart.

Locatie

Utrecht

Publicatie datum:

22 Jan 2020

Opdrachtgever:

Nederlands Migratie Instituut

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement