Directeur Marketing & Communicatie | Fontys Hogescholen

Fontys Hogescholen is een grote hogeschool in Zuid-Nederland en vervult haar maatschappelijke opdracht zowel in Noord-Brabant als in Limburg. Haar motto luidt: iedereen die over de juiste vooropleiding beschikt en bij Fontys zijn/haar talent wil ontplooien, is welkom. Fontys Hogescholen zoekt een directeur voor de Dienst Marketing en Communicatie

Over Fontys Hogescholen

Fontys Hogescholen wil inspirerend, uitdagend en hoogwaardig hoger beroepsonderwijs bieden en praktijkgericht onderzoek doen dat écht iets betekent voor de samenleving. Het onderwijs en onderzoek sluit direct aan bij actuele en toekomstige vragen en behoeften van haar studenten, het werkveld en de (regionale) samenleving. Samen met haar partners wil Fontys de vragen van de toekomst formuleren, agenderen, onderzoeken en waar dat kan oplossen.

Fontys stelt studenten in staat hun talenten te ontdekken en zich optimaal en op eigen wijze te ontwikkelen tot startbekwame professionals. Professionals die maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, bijdragen aan innovaties in hun werkveld en zich blijvend ontwikkelen. Innovaties in het werkveld op thema’s die ertoe doen, in samenwerking met overheid, instellingen en bedrijven. Om in te spelen én van invloed te zijn op de ingrijpende en razendsnelle maatschappelijke ontwikkelingen moet Fontys vol inzetten op innovatie en wendbaarheid. Wendbaar én strategisch stabiel.

De organisatie

Fontys heeft de organisatiestructuur opgebouwd rond drie processen:

 • Bestuurlijk proces:

Het toezicht berust bij de Raad van Toezicht, het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag en fungeert als eindverantwoordelijke eenheid onder de Raad van Toezicht.

 • Primaire processen (Onderwijs en Onderzoek en Contractactiviteiten):

Fontys kent 25 instituten die, ieder in hun eigen marktsegment, de kernactiviteiten (onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten) van Fontys uitvoeren. Fontys onderscheidt daarbij de volgende marktsegmenten: Economie, Educatie, Mens & Maatschappij en Techniek. De directeuren van de instituten zijn integraal verantwoordelijk voor het aansturen van hun instituut, het primaire proces en voor de behaalde resultaten.

 • Ondersteunende processen:

Het College van Bestuur en de instituten maken gebruik van zeven diensten die werkzaamheden verrichten ten behoeve van het CvB, onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten. Een van deze zeven diensten betreft de dienst Marketing en Communicatie. De directeuren van de diensten rapporteren rechtstreeks aan het College van Bestuur.

Meer informatie over Fontys Hogescholen vind je op de website

De dienst Marketing en Communicatie

Bij de dienst werken zo’n zeventig professionals met passie en met brede expertise op het gebied van marketing & communicatie. De dienst heeft een activiteitenbegroting van zo’n 2 miljoen euro. De dienst is het centrale deel van de M&C organisatie van Fontys. Naast het centrale deel werken er decentraal, binnen de instituten, nog verschillende M&C-medewerkers. Deze decentrale medewerkers rapporteren niet aan de directeur M&C, maar aan de instituutsdirecteur.

Een van de belangrijkste opdrachten voor de dienst is om toekomstige studenten te ondersteunen bij het maken van de juiste studiekeuze. 'De juiste student op de juiste plaats', met als doel maximaal 'rendement' voor zowel de student zelf, het werkveld (voldoende en goede, vakbekwame professionals) als de maatschappij (verminderen uitval en studievertraging).

De dienst Marketing en Communicatie richt haar ondersteuning en expertise op de volgende thema’s:

 • Het ontwikkelen van een corporate brand en een krachtige marketingstrategie voor de instituten en voor de hogeschool;
 • Externe profilering en communicatie naar scholen, studenten en andere stakeholders ter ondersteuning van de werving van- en voorlichting aan nieuwe studenten;
 • Het faciliteren en beheren van de studiekeuze website ‘De Studiekiezer’ en het ondersteunen daarvan met een breed palet aan voorlichtingsactiviteiten, inspelend op persoonlijke behoeften van de scholier en met kennis van de bewezen effectiviteit (rendement).
 • Het bouwen en onderhouden van contacten met organisaties en relaties in het kader van Leven Lang Leren en het Alumnibeleid;
 • De ondersteuning van de instituten in hun communicatie rond het thema studiesucces;
 • Het functioneel beheer van de website en van de verschillende communicatieapplicaties;
 • Het verzorgen van de eerstelijnscommunicatie via de frontoffice, portalen, websites en social media, zowel intern als extern;
 • De dienstdirecteur is tevens woordvoerder naar pers en media namens Fontys Hogescholen.

De opgaven

Hogeschool brede samenwerking

De dienst Marketing en Communicatie ondersteunt de instituten en de hogeschool in het algemeen in hun marketing- & communicatiestrategie. Dit vraagt intensieve samenwerking met- en aansluiting op de behoeften van de verschillende instituten en de hogeschool. En dat vraagt om een adequate samenwerking met de decentrale M&C medewerkers. Een van de opgaven ligt in het aanscherpen van de rolverdeling en verwachtingen tussen de centrale M&C-organisatie en de instituten. Dat begint met een heldere visie op de koers en rol van de dienst M&C zelf. Vandaar uit zal de samenwerking met de instituten versterkt worden, zowel op tactisch-operationeel als op strategisch niveau.

Fontys strategie: Fontys for Society

Recent is de vernieuwde Fontys-strategie gelanceerd: ‘Fontys for Society’. Kern van deze strategie is de verdere ontwikkeling tot kennisinstelling die midden in de maatschappij staat met een grotere aandacht voor praktijkonderzoek, leven lang ontwikkelen en zakelijke dienstverlening. Onder leiding van de nieuwe directeur Marketing en Communicatie wordt deze strategie vertaald in de positionering van het Fontys-merk en in de bijbehorende interne en externe uitingen.

Interne organisatie

Een aantal jaar geleden is er besloten om te gaan werken met zelfsturende teams. Deze verandering is echter niet volledig afgerond en heeft dus ook niet geheel opgeleverd wat werd beoogd. Dat leidt tot onduidelijkheid over besluitvormingsprocessen en verantwoordelijkheden van medewerkers. Ook is niet helder waar de HR-taken, die bij Fontys bij de rol van leidinggevende horen, zijn belegd. Samengevat is er op dit moment behoefte aan meer duidelijkheid omtrent verwachtingen, bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden en om transparantie bij besluitvorming. Op dit moment lopen er verschillende verbeterprogramma’s voor zowel cultuur, structuur en samenwerking. De nieuwe directeur zal daar met gevoel voor mensen, organisatie en processen verder invulling aan geven.

Wie zoeken wij?

 • Wij zoeken een strategisch leider die ruime ervaring heeft met organisatieontwikkeling in complexere organisaties en die procesmatig sterk is. Je hebt daarbij niet alleen oog voor structuur maar ook zeker voor cultuur en de ontwikkeling van mensen.
 • Je bent besluitvaardig en daadkrachtig, op basis van betrokkenheid van mensen. Je weet mensen mee te nemen en bent transparant in zowel het besluitvormingsproces als in de afwegingen die daarbij een rol spelen.
 • Je weet mensen te inspireren en uit te dagen en je hebt ruime ervaring met het aansturen van- en samenwerken met professionals.
 • Je bent vakinhoudelijk sterk. Je hebt visie op de ontwikkelingen in het vakgebied in relatie tot de opgaven van de dienst en van de hogeschool en je weet het proces van vernieuwing en innovatie vorm te geven en te borgen.
 • Je weet de verbinding te maken met de collega’s binnen en buiten de dienst, zowel inhoudelijk als interpersoonlijk. Vanuit verbindend leiderschap ben je in staat de dienst opnieuw stevig te positioneren binnen de organisatie. Je acteert zichtbaar en benaderbaar en je beschikt over overtuigingskracht.
 • Je maakt op een natuurlijke wijze verbinding met zowel het College van Bestuur en zoekt de samenwerking met collega-directeuren op om te komen tot nieuwe initiatieven vanuit de door Fontys gekozen koers voor de komende jaren. Je kunt bestaande patronen doorbreken, anders denken en organiseren.
 • Je bent communicatief vaardig en hebt ervaring met woordvoering.
 • Je hebt ervaring met dienstverlening en dienstverleningsconcepten en weet daarin op een zakelijke en verbindende wijze te acteren.
 • Je beschikt over humor en relativeringsvermogen.
 • Je wordt gedreven door de motivatie een belangrijke bijdrage te willen leveren aan missie en motto van Fontys Hogescholen.

Wat bieden wij?

Naast leuke en deskundige collega’s en de mogelijkheid om vanuit een sleutelpositie je bijdrage te leveren aan de profilering van Fontys Hogescholen, bieden wij een salaris in loonschaal 14 conform de cao-hbo. De maandelijkse bezoldiging bedraagt maximaal € 6,814,59 exclusief 8% vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een prestatietoelage van maximaal € 337,21 per maand. De cao kent circa 53 verlofdagen bij een fulltime aanstelling, inclusief de verplichte vrije dagen en nationale feestdagen. De maximale jaarlijkse bezoldiging is daarmee circa € 100.000,- bruto per jaar.

Procedure

Fontys Hogescholen laat zich in de search naar een nieuwe Directeur Marketing & Communicatie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor vragen omtrent de functie, Fontys Hogescholen of de procedure kunt u contact opnemen met Fatima Bouhriani, partner bij Colourful People (06 50 50 07 47) of via f.bouhriani@colourfulpeople.nl. U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV via de 'Solliciteer' knop op deze pagina te uploaden.

De gesprekken met de selectiecommissie van Fontys Hogescholen zullen in week 11 plaats vinden. Voor deze procedure heeft Fontys Hogescholen een selectiecommissie (breed samengesteld vanuit de diverse geledingen van Fontys) ingesteld. Deze selectiecommissie voert de eerste gespreksronde op 17 maart. De tweede gespreksronde gaan de voorkeurskandida(a)t(en) een gesprek hebben met het CvB (op 24 maart). Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van deze procedure en een VOG is voor de aanstelling vereist. De procedure is gelijktijdig intern en extern opengesteld.

Locatie

Eindhoven

Publicatie datum:

19 Jan 2021

Opdrachtgever:

FONTYS HOGESCHOLEN

Contactpersoon

F. Bouhriani
M: (06) 5050 0747

Fatima Bouhriani
Vragen over deze vacature?
Contact Fatima Bouhriani
mobiel (06) 5050 0747
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People