Directeur/manager Werkgeverservicepunt bij de Gemeenste Amsterdam

Reageer nu!

Wij zoeken een ambitieuze en betrokken Directeur Werkgeverservicepunt Amsterdam. Ben jij ervaren op het terrein van werkgeversdienstverlening, heb je een visie op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Ben jij een uitstekende verbinder die ook op betrokken wijze kan leiding geven aan grote afdeling medewerkers van zowel het UWV als de gemeente Amsterdam? Dan zijn wij op zoek naar jou.

De functie

Als manager/directeur WSP geef je leiding aan het WSP maar heb je ook een rol in de arbeidsmarktregio en in het brede samenwerkingsverband van werkgeverservicepunten. Werkgelegenheid en het oplossen van fricties op de arbeidsmarkt zijn bestuurlijke prioriteiten. Gevoel hebben voor de positie en belangen van bestuurders zijn evenzeer doorslaggevend voor succes als een goed draaiende organisatie en excellente dienstverlening aan werkgevers.

Je zorgt dat binnen de organisatie wordt samengewerkt om een optimaal resultaat te halen. De verbinding naar de moederorganisaties (gemeenten en UWV) is hierbij van groot belang zodat de visies van deze organisaties worden geborgd in de strategie. Je hebt als manager/ directeur een open houding en stuurt op collectief resultaat.

Werkzaamheden

 • Geeft uitvoering aan een planmatige marktbenadering met als doel plaatsingen van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt bij werkgevers met een warm hart. Er wordt aansluiting gezocht bij andere arbeidsmarktregio’s en Werkgeverservicepunten;
 • Is eindverantwoordelijk voor de resultaten, de ontwikkeling en de bedrijfsvoering van WSP en doet dat door verbindend en coachend leiderschap. Managers van het WSP worden door de directeur in staat gesteld om met de teams de resultaten binnen de bestuurlijke, inhoudelijke en financiële kaders te realiseren;
 • Heeft een duidelijke visie op de verdere ontwikkeling van WSP, en toepassing van innovatie en digitalisering, waardoor WSP steeds op haar taak is berekend;
 • Signaleert en anticipeert op landelijke en regionale ontwikkelingen binnen het aandachtsgebied en bepaalt in hoeverre dit zou moeten leiden tot aanpassing van de organisatiestrategie;
 • Draagt vanuit het eigen proces bij aan de strategische doelstellingen van de partnerorganisaties en grijpt in wanneer activiteiten niet tot het gewenste resultaat leiden;
 • Stuurt op verbindende en enthousiasmerende wijze de (ontwikkel)opgave van WSP. Het WSP vernieuwt onder de naam WSP Op Koers en zet een nieuwe innovatieve werkwijze in om zo snel mogelijk nieuwe kansen en mogelijkheden te benutten;
 • Is een uitmuntende communicator intern en extern. Hij of zij kent de organisatie en kan dit uitdragen naar partners in de arbeidsmarktregio;
 • Zorgt ervoor dat het managementteam in staat is de dagelijks aansturing te doen en de personele zorg en de ontwikkeling van medewerkers en managers van zowel de gemeenten als het UWV uit te voeren;
 • Zorgt voor een integrale samenwerking met het regionaal werkcentrum in de regio;
 • Levert een actieve bijdrage aan het MT Werk van gemeente Amsterdam evenals het domein werkgeversdienstverlening van het UWV Werkbedrijf.

Wij vragen

 • Wo werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare kennis en ervaring met het werkveld (werkgevers), de doelgroep (werkzoekenden) en de (regionale) arbeidsmarkt in de breedste zin en arbeidsbemiddeling;
 • Ervaring met het onderhandelen en afsluiten van grootschalige, complexe overkoepelende afspraken, zoals raamovereenkomsten en convenanten;
 • Commerciële instelling en ervaring waaronder enige jaren in het bedrijfsleven;
 • Een netwerker die WSP op krachtige wijze kan vertegenwoordigen, zowel in- als extern en actief een relatienetwerk opbouwt en onderhoudt;
 • Een inclusief leider, die invoelend is, benaderbaar en staat voor de medewerkers. Die ruimte geeft aan professionals en rekent op kennis en kunde van medewerkers (coachend leiderschap);
 • Een sterk ontwikkelde bestuurlijke en politieke sensitiviteit en uitstekend kunnen communiceren op verschillende niveaus in- en extern;
 • Beschikt over de houding en motivatie om bij veranderingen in het werk goed te kunnen (blijven) functioneren.

Competenties

 • Visie
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • (Aan)sturen
 • Resultaatgerichtheid
 • Inspirerend vermogen

Wij bieden

 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid op een vast contract.
 • Je salaris is minimaal € 5.457,- en maximaal € 7.675,- bruto per maand (salarisschaal 15) op basis van 36 uren per week.
 • Werken in een diverse stad met goede bereikbare locaties in Amsterdam en de kans je te blijven ontwikkelen.
 • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en een Individueel Keuzebudget van 17,05% van jouw jaarsalaris. Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen. Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, klik hier.

De organisatie

Het Werkgeverservicepunt (WSP) Het WSP is een samenwerkingsverband in Groot-Amsterdam van regiogemeenten, het UWV en bedrijven voor de sociale werkvoorziening. Het voorziet werkgevers van personeel door matching van werkzoekenden, werk- participatiearrangementen, informatie, advies en ondersteuning. Door middel van intensieve samenwerking kunnen werkgevers in de regio Groot-Amsterdam met hun arbeidsmarktvragen terecht bij één centraal punt. Uitgangspunt is een snelle, servicegerichte en constante dienstverlening, met als resultaat een langdurige samenwerking en optimaal resultaat voor alle betrokkenen. Het WSP is de verbinder tussen de werkgevers, het UWV, alle betrokken regiogemeenten en alle relevante afdelingen daarbinnen (bijvoorbeeld Economische Zaken). Het WSP richt zich op werkgevers die open staan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (werkgevers met een warm hart). De besturing en uitvoering in het samenwerkingsverband vindt plaats vanuit drie satellieten: Amstel-Venen, Amsterdam en Haarlemmermeer. De vacature van directeur/manager gaat specifiek over de aansturing van de satelliet Amsterdam (bestaande uit UWV, Diemen, Ouder-Amstel en Amsterdam). De overige 2 satellieten kennen een eigen management, waarbij er wel zoveel mogelijk gestreefd wordt om regionaal te sturen, en lokaal uit te voeren.

De Organisatie van de gemeente Amsterdam: Directie Werk

Het WSP is bij de gemeente Amsterdam onderdeel van de directie Werk. Werken is goed voor mens en samenleving en de gemeente Amsterdam wil iedere bijstandsgerechtigde zo dicht mogelijk binnen het bereik van werk brengen. Vanuit deze overtuiging werken de afdelingen binnen de directie Werk aan de re-integratie van Amsterdammers. Doelstelling:

 • Ondersteuning van werk en participatie
 • Uitstroom Amsterdammers naar regulier werk zonder inkomensondersteuning
 • Begeleiding van specifieke doelgroepen
 • Effectief inzetten van re-integratie.

De directie Werk is opgebouwd uit verschillende afdelingen, waaronder WSP. De directie Werk is onderdeel van een samenhangend geheel van de directies Werk, Participatie en Inkomen. Op dit moment wordt een organisatieplan voorbereid om de werkzaamheden van deze drie directies meer in samenhang uit te voeren en vanuit de klantketen de burger optimaal te bedienen. De dagelijkse aansturing van de manager/ directeur vindt plaats door de directeur Werk van de gemeente Amsterdam en de Rayonmanager Groot Amsterdam van het UWV WERKbedrijf.

De organisatie gemeente Amsterdam en cluster sociaal

De gemeente Amsterdam heeft grote verantwoordelijkheden in het sociaal domein op het terrein van onder andere zorg, jeugd en werk. Zoals onderwijs, gezondheid, diversiteit, anti-discriminatie, jeugdwerkloosheid, sport, het Amsterdamse Bos, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en nog veel meer. De gemeente streeft naar een excellente en eenduidige dienstverlening aan alle Amsterdammers, waaronder ook de kwetsbare Amsterdammers, in verschillende fasen en facetten van hun leven. Het cluster Sociaal is een complex domein met een grote diversiteit aan onderwerpen en aan maatschappelijke partners. Om succesvol te kunnen zijn in haar taakuitvoering en haar maatschappelijke opgave, is nauwkeurige samenwerking en betrokkenheid noodzakelijk. Het cluster Sociaal bestaat uit de directies Werk, Inkomen, Participatie, Onderwijs Jeugd, Zorg en Diversiteit, Sport en Bos, Subsidies en Inkoop Sociaal, GGD en Informatievoorziening waarvan de directeuren en gezamenlijk sturing geven op de strategische onderwerpen.

De organisatie van het UWV: divisie WERKbedrijf

De divisie WERKbedrijf van het UWV houdt zich bezig met arbeidsbemiddeling en re-integratie. Dit doet UWV door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Het managementteam van UWV rayon Groot Amsterdam bestaat o.a. uit managers werknemers- en werkgeversdienstverlening. UWV Werkgeversdienstverlening heeft de kennis, toegang tot werkzoekenden en een zakelijk netwerk om werkgevers de weg te wijzen op de complexe arbeidsmarkt middels kennis van de regelingen, mechanismen en de arbeidsmarktsituatie. Er wordt meegedacht met de werkgever over HRM vraagstukken (op strategisch, tactisch en operationeel niveau) waarbij UWV gelooft in de kracht van een divers personeelsbestand. UWV zoekt daarbij actief samenwerking met arbeidsmarktpartners als gemeenten, werkgevers en uitzendbureaus en wil deze samenwerking steeds verder intensiveren.

De opgave

De komende periode staat het WSP voor de opgave om in te kunnen spelen op een aantal maatschappelijke ontwikkelingen en de effecten hiervan op de arbeidsmarkt. De economie en werkgelegenheid is in Groot Amsterdam hard geraakt door de coronacrisis. Verwachte ontwikkelingen zijn:

 • Samen met werkgevers de komende jaren meer arbeidskansen realiseren voor alle doelgroepen;
 • Betere aansluiting ontwikkelingen stedelijke, regionale en landelijke arbeidsmarkt;
 • Bijdragen aan de landelijke ontwikkeling van de inzet van UWV en gemeenten op het vlak van werk-naar-werk begeleiding en aansluiting met het Regionaal Werkcentrum;
 • Vergroten van de effectiviteit en efficiency op de terreinen van digitalisering, arbeidsmarktonderzoek en-advies, voorlichting en informatie, matching van vacatures;
 • Meer investeren in regionaal strategisch arbeidsmarktbeleid: gezamenlijke aanpak op tekortsectoren en sectoren met (toekomstige) personeelsoverschotten;
 • Landelijke wijzigingen SUWI-regelgeving in de arbeidsmarktregio uitvoeren, dat als doel heeft de werkgeversdienstverlening en het matchen te versterken;
 • Doorontwikkeling van de organisatie in deze veranderende context.

Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 10 juni 2021 via deze link.

Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Vragen over deze vacature

Vragen over de vacature kun je stellen aan Judith Duveen, Directeur Werk, te bereiken via 06 – 10261395 via secretaresse Sara Lavèn of Anita Oonk, rayonmanager UWV te bereiken via 06 - 11405314.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

03 Jun 2021

Opdrachtgever:

Gemeente Amsterdam

Contactpersoon

Winfred Voordendag
Vragen over deze vacature?
Contact Winfred Voordendag
mobiel (06) 2828 4706
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures derden

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People