Directeur Economische Zaken - Gemeente Amsterdam

Reageer nu!

De directeur Economische Zaken geeft leiding aan een managementteam van vier afdelingshoofden, te weten: Ondernemersklimaat, Amsterdam International Business, Strategie & Ontwikkeling en Staf, Secretariaat & Projecten.

De functie

De directeur Economische Zaken rapporteert aan de stedelijk directeur Ruimte en Economie en maakt onderdeel uit van het managementteam van het cluster Ruimte & Economie.

De directeur Economische Zaken:

 • is het eerste aanspreekpunt voor de wethouder Economische Zaken, maar legt ook de verbinding naar de overige leden van het college van B&W;
 • is verantwoordelijk voor en stuurt op de resultaten van de directie Economische Zaken. Resultaten worden binnen bestuurlijke, inhoudelijke en financiële kaders gerealiseerd;
 • adviseert het Gemeentelijk Managementteam op het terrein van Economische Zaken;
 • stuurt op de ontwikkelopgave van Economische Zaken en maakt daarbij de verbinding met andere domeinen;
 • vertegenwoordigt de organisatie in contacten met het Rijk, andere gemeenten, bedrijfsleven en uitvoeringsorganisaties;
 • levert een actieve bijdrage aan het MT van het cluster Ruimte en Economie en de clusterbrede opgaven.

De belangrijkste opgave in de komende periode is het (verder) verstevigen van economische ontwikkeling binnen de MRA en het leveren van een bijdrage vanuit de directie Economische Zaken.

Wij vragen

De directeur Economische Zaken:

 • heeft een vi­sie op de groei van de stad en de re­gio, de ge­vol­gen van het hui­di­ge hoge ont­wik­ke­lings­tem­po en het aan­pas­sings­pro­ces dat hier­mee ge­paard gaat;
 • heeft een eco­no­mi­sche ach­ter­grond en/​of in­hou­de­lij­ke er­va­ring in het eco­no­mi­sche do­mein en bij voor­keur zo­wel in het pu­blie­ke do­mein als in het be­drijfs­le­ven ge­werkt;
 • heeft re­le­van­te er­va­ring met de po­li­tie­ke en amb­te­lij­ke pro­ces­sen - ook in cri­sis­tijd - bin­nen een gro­te­re ge­meen­te en met an­de­re over­he­den (ge­meen­ten, pro­vin­cies, Rijk);
 • heeft lei­ding­ge­ven­de er­va­ring in een com­plexe (po­li­tiek-be­stuur­lij­ke) or­ga­ni­sa­tie, in het bij­zon­der is zij/​hij sterk in de be­drijfs­voe­ring;
 • heeft een groot hart voor de pu­blie­ke zaak en het be­lang van de eco­no­mie daar­in. Met een po­li­tiek-be­stuur­lij­ke an­ten­ne die in staat is de ver­ant­woor­de­lijk wet­hou­der en de bur­ge­mees­ter goed te be­die­nen en de nood­za­ke­lij­ke ver­bin­ding met an­de­re be­stuur­ders en amb­te­na­ren te bor­gen. Die werkt van­uit 1 stad, 1 op­ga­ve. Die de be­lan­gen van Eco­no­mi­sche Za­ken in de bre­de­re con­text plaatst, ze be­har­tigt en in­te­greert in het gro­te­re ge­heel;
 • be­schikt over de re­le­van­te net­wer­ken om in te zet­ten bij het uit­voe­ren van deze func­tie (rijk-re­gio-pro­vin­cie en ge­meen­te, en pu­bliek/​pri­vaat);
 • hecht waar­de aan het in­stru­ment van me­de­zeg­gen­schap.

Competenties

De ideale kandidaat beschikt over de volgende persoonskenmerken/competenties:

Leidinggeven

 • Is een in­clu­sief lei­der en be­na­der­baar; heeft een vi­sie, is in­voe­lend en staat voor zijn/​haar me­de­wer­kers;
 • Kan een cul­tuur creëren die me­de­wer­kers in­spi­reert en mo­ti­veert om klant­ge­richt te ope­re­ren naar alle part­ners bin­nen- en bui­ten de ge­meen­te;
 • Geeft ruim­te aan pro­fes­si­o­nals en re­kent op ken­nis en kun­de van me­de­wer­kers (coa­chend lei­der­schap);
 • Be­schikt over uit­ste­ken­de com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den en in­le­vings­ver­mo­gen.

Innovatie

 • Ziet kan­sen en weet deze om te zet­ten in re­sul­ta­ten voor de or­ga­ni­sa­tie en de stad Am­ster­dam.
 • Is in­no­va­tief, staat open voor nieu­we ont­wik­ke­lin­gen en is ge­dre­ven om deze uit te dra­gen bin­nen en bui­ten de or­ga­ni­sa­tie.

Samenwerken/verbinden

 • Is in staat sa­men­wer­king tot stand te bren­gen met an­de­re on­der­de­len bin­nen de ge­meen­te­lij­ke or­ga­ni­sa­tie en het bre­de ;
 • Is be­trouw­baar en weet een cul­tuur van ver­trou­wen te creëren;
 • Een net­wer­ker die de ge­meen­te op krach­ti­ge wij­ze kan ver­te­gen­woor­di­gen, bin­nen en bui­ten de ge­meen­te (re­gi­o­naal, na­ti­o­naal en in­ter­na­ti­o­naal).

Strategisch denken/analyseren

 • Be­schikt over een uit­ste­kend stra­te­gisch ver­mo­gen, kan ef­fec­tief ac­te­ren op de ver­schil­len­de ni­veaus en ver­bin­ding leg­gen tus­sen stra­te­gie en de da­ge­lijk­se eco­no­mi­sche prak­tijk in de stad en re­gio.

Wij bieden

De aanstelling van de directeur geschiedt volgens het beleid van de gemeente Amsterdam voor topfunctionarissen. De functie is ingeschaald in salarisgroep 17 (max. € 9.160,- bij een 36-urige week).

De organisatie

De gemeente Amsterdam heeft 15.000 medewerkers en bestaat uit de clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening, Gebiedsgericht Werken en Stadsbeheer, en Bestuur en Organisatie. Voor meer informatie over de gemeentelijke organisatie verwijzen wij u graag naar de website: www.amsterdam.nl en het sociaal jaarverslag.

Het cluster Ruimte & Economie

Het cluster Ruimte & Economie schept de kaders voor een toekomstbestendig Amsterdam: de stad is goed bereikbaar, is duurzaam en biedt alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie. Het cluster Ruimte & Economie staat onder leiding van de stedelijk directeur en bestaat uit de volgende onderdelen: Economische zaken, Ruimte & Duurzaamheid, Zuidas, Verkeer en Openbare Ruimte, Metro en Tram, Wonen, Kunst en Cultuur, Parkeren, Ingenieursbureau, Grond en Ontwikkeling, Gemeentelijk Vastgoed, Projectmanagementbureau en Informatievoorziening.

De directie Economische Zaken

Economische Zaken (EZ) werkt aan een sterke economie die internationaal concurrerend is en die welvaart en werkgelegenheid creëert voor de hele Metropoolregio Amsterdam (MRA). EZ doet dit onder andere door de voorwaarden te scheppen voor een sterk (inter)nationaal vestigingsklimaat, door de kenniseconomie in de MRA te stimuleren en door de groei van de stad in goede banen te leiden. Vijf thema’s staan centraal: talent ontwikkelen en aantrekken, het versterken van het ondernemersklimaat, de groei van de stad in goede banen leiden, het stimuleren van kennis en innovatie en het verbeteren van de internationale positie van de MRA. Economische Zaken bestaat uit ca. 170 medewerkers. De directie kenmerkt zich door een oplossingsgerichte, zakelijke, transparante, samenwerkende - niet hiërarchische, positieve cultuur. De kennis en ervaring bij EZ is groot. De medewerkers werken er graag. Het team is hecht. EZ innoveert constant, vertaalt wat er in de wereld en stad gebeurt naar beleid en uitvoering. Medewerkers zijn trots op EZ en voelen zich zeer verbonden met de stad en regio. Meer informatie over de directie vindt u hier.

Sollicitatieprocedure

Schriftelijke sollicitaties met CV kunnen tot en met 23 augustus aanstaande gericht worden aan: top.vacatures@amsterdam.nl.

De gemeente streeft er naar dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Daarom voert de gemeente een voorkeursbeleid bij management functies vanaf schaal 15 (PGA). Dit betekent dat bij gelijke geschiktheid de voorkeur wordt gegeven aan kandidaten met een niet-westerse achtergrond. Economische Zaken heeft diversiteit hoog in het vaandel staan en gelooft dat teams beter kunnen presteren als zij zijn samengesteld uit mensen met een verschillende achtergrond.

Een assessment is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Meer weten over hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Vragen over deze vacature

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kan contact worden opgenomen met Wouter Widlund, MD-adviseur via w.widlund@amsterdam.nl.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

29 Jul 2020

Opdrachtgever:

Gemeente Amsterdam

Contactpersoon

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures derden

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement