Directeur-bestuurder

Vervuld

Over Haarlem Effect

Haarlem Effect is een welzijnsorganisatie, actief in wijk en buurt, met een breed scala aan diensten, activiteiten en doelgroepen. Met zo’n 100 medewerkers en 230 vrijwilligers vormt Haarlem Effect een wezenlijk onderdeel van het sociaal domein binnen de gemeente Haarlem. Haarlem Effect heeft veel om trots op te zijn als betrouwbare partner van de gemeente waarbij zij bijdraagt aan betrokkenheid en participatie van bewoners, ongeacht achtergrond en sociale positie. Dit doet Haarlem Effect vanzelfsprekend in samenwerking met anderen.

Haarlem Effect realiseert sociaal werk waar burgers baat bij hebben. De organisatie is werkzaam in wijkcentra, peuterspeelzalen, speeltuinen, jongerencentra, neemt deel aan sociale wijkteams en ondersteunt burgers bij het nemen van initiatief. Via Ecosol Effect biedt zij de opstap naar arbeidsmatig werken. Haarlem Effect is daarmee een breed georiënteerde welzijnsorganisatie, die met name vanuit de collectieve basisvoorzieningen van toegevoegde waarde wil zijn voor burgers. Dit doet zij in samenwerking met organisaties in het sociaal domein, met burgerinitiatieven en met sociaal ondernemers.

Haarlem Effect is op zoek naar een nieuwe Directeur-Bestuurder

De opgaven

De kracht van Haarlem Effect ligt in het aanvoelen van de hartenklop van de mensen in de wijken en in het aanbieden van passende activiteiten al dan niet met andere partners. De organisatie staat voor een aantal belangrijke strategische opgaven die de komende tijd op de agenda van de directeur-bestuurder en de RvT staan. Die opgaven betreffen:

Versterken bedrijfsvoering

Haarlem Effect staat er goed voor. Er wordt gewerkt op basis van prestatieafspraken en de afgelopen jaren is hard gewerkt om de slag naar vraaggestuurd werken te maken. Er wordt samengewerkt met andere organisaties binnen het sociaal domein en Haarlem Effect scoort goed in termen van tevredenheid van haar klanten en opdrachtgevers. Door de relatief beperkte schaalgrootte van de organisatie blijft de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering een aandachtspunt. Haarlem Effect wil de komende periode verkennen hoe de bedrijfsvoering verder versterkt kan worden.

Externe communicatie

Binnen het welzijnsdomein wordt steeds meer gekeken naar de effectiviteit van de inzet en de activiteiten in relatie tot de maatschappelijke doelen. Haarlem Effect heeft daarin de afgelopen tijd veel voortgang geboekt. De communicatie naar haar stakeholders daarover vraagt continue aandacht.

Maatschappelijk ondernemerschap en nieuwe verdienmodellen

Binnen het werkveld van Haarlem Effect dienen zich nieuwe beleidsthema’s aan en ontstaan er nieuwe behoeften bij de doelgroepen. Veel van het werk van Haarlem Effect ligt in het verlengde van andere organisaties, zoals (jeugd)zorg, gemeente en woningcorporaties. Haarlem Effect wil zich sterker profileren op haar onderscheidend vermogen en naar haar omgeving. Zij wil daarin ondernemend, actief en innovatief in het belang van burgers acteren. Nieuwe producten ontwikkelen en nieuwe diensten aanbieden die nog beter aansluiten op het gewenste maatschappelijk effect. Daarbij wil Haarlem Effect de grenzen van haar eigen ondernemerschap verkennen en op zoek gaan naar nieuwe verdienmodellen.

Strategische samenwerking

Er zijn binnen de regio Haarlem meerdere organisaties actief binnen het welzijnswerkveld. Haarlem Effect heeft het in haar DNA zitten om intensieve samenwerking te zoeken met partners en informele netwerken en onderzoekt continu hoe dat verder uitgebouwd kan worden. Dit om de impact van haar manier van werken en haar slagkracht verder te vergroten. Die samenwerking kan inhoudelijk zijn, via projecten en programma’s of bijvoorbeeld op het vlak van bedrijfsvoering, maar kan ook meer structureel vorm krijgen. Hiertoe is Haarlem Effect voortdurend in gesprek met medespelers in het veld en met haar grootste opdrachtgever, de gemeente Haarlem.

Profielschets Directeur-Bestuurder

Ondernemend en Verbindend

Boegbeeld

Haarlem Effect zoekt een directeur-bestuurder die haar boegbeeld is. Zowel extern - naar gemeente, burgers, deelnemers en andere stakeholders - als intern, naar de medewerkers en de vrijwilligers. Dat betekent dat de gewenste kandidaat beschikt over:

 • Organisatiesensitiviteit;
 • Een relevant netwerk, dan wel beschikt over ervaring en aantoonbare kwaliteiten in het aangaan en onderhouden van netwerken. Daarin ook de aanvullende kracht van MT-leden weet te benutten;
 • Ervaring met gemeentelijke overheden en de politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • Sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden en goed gevoel voor marketing en branding.

Strategisch vermogen

De samenleving verandert en daarmee ook de vraag naar producten en diensten binnen het welzijnswerkveld. Haarlem Effect zoekt een directeur-bestuurder die in staat is om op strategisch niveau de ontwikkelingen binnen het welzijnswerkveld te overzien, die te duiden en die te vertalen naar de strategie van Haarlem Effect. Ook heeft de directeur-bestuurder het strategisch vermogen om mogelijkheden te zien voor het versterken van bestaande allianties en het aangaan van nieuwe allianties.

Dat betekent dat de nieuwe directeur-bestuurder beschikt over:

 • Ervaring in een leidinggevende functie op strategisch niveau;
 • Ervaring met besluitvormingsprocessen in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Sterk ontwikkeld strategisch en analytisch vermogen;
 • Zicht op de ontwikkelingen binnen de welzijnsketen, zowel informeel als formeel, zowel inhoudelijk als budgettair;
 • Zicht op technische en maatschappelijke ontwikkelingen en die kunnen vertalen naar het werkveld en de werkwijze van Haarlem Effect;
 • Bij voorkeur kennis van of zicht op diverse verwerving strategieën (in kader van aanbesteding), inclusief wijkbudgetten,
 • Ervaring met organisatieontwikkeling, ook op het vlak van strategische allianties;
 • Bij voorkeur ervaring met governance vraagstukken en het werken met een Raad van Toezicht model.

Leiderschap

De nieuwe directeur-bestuurder geeft direct leiding aan een MT en het bedrijfsbureau en indirect leiding aan gedreven en gemotiveerde professionals en vrijwilligers. Het werk dat zij doen is mensenwerk. Haarlem Effect zoekt daarom een leider die:

 • Empathisch- en verbindend vermogen heeft, naar onze deelnemers, naar de eigen medewerkers, maar ook naar de vele enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers;
 • Het vermogen heeft om mensen te faciliteren in hun persoonlijke ontwikkeling;
 • Over ruime leidinggevende ervaring beschikt in een omgeving met professionals en die het overzicht heeft om - wanneer nodig - rust te kunnen brengen in de dagelijkse hectiek;
 • Klankbord is voor MT-leden;
 • Toegankelijk en zichtbaar is;
 • Het vermogen heeft om te delegeren en om professionals in hun kracht te zetten;
 • Het vermogen heeft om de vertaalslag te maken van strategische ontwikkelingen naar de inrichting van organisatie, processen en bedrijfsvoering;
 • Kennis en ervaring heeft op het vlak van bedrijfsvoering en financiële sturing
 • Zakelijk is op het vlak van professionaliteit en kwaliteit;
 • Het vermogen heeft om goed te kunnen samenwerken (teamspeler);
 • Over humor en relativeringsvermogen beschikt.

Ondernemerschap en innovatievermogen

Haarlem Effect heeft de ambitie om haar impact binnen het welzijnsdomein binnen de regio Haarlem verder te vergroten en te versterken. Dat betekent dat de nieuwe directeur-bestuurder beschikt over:

 • Ondernemerschap; kansen zien en weten te vertalen naar nieuwe diensten, producten, werkvormen en samenwerkingsvormen;
 • De capaciteit om verbindingen aan te gaan met maatschappelijk ondernemers;
 • De capaciteit om nieuwe verdienmodellen en nieuwe manieren van opdrachtverwerving te ontwikkelen en te implementeren.

Procedure

De Raad van Toezicht van Haarlem Effect laat zich bij de werving van haar nieuwe directeur-bestuurder ondersteunen door Colourful People. Voor inhoudelijk informatie omtrent de vacature kunt u bellen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People, op nummer 06 267 067 57. U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV te uploaden via de 'Solliciteer' knop onderaan deze pagina.

De uiterste reactiedatum is 30 augustus 2019. De gesprekken met de selectiecommissie van de RvT van Haarlem Effect vinden plaats op maandag 7 oktober (vanaf 18.30 uur) en woensdag 9 oktober (vanaf 18.30 uur). Wij streven ernaar om de procedure voor eind oktober 2019 af te ronden.

Locatie

Haarlem

Publicatie datum:

19 Jul 2019

Opdrachtgever:

Haarlem Effect

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People