Directeur-Beheerder Stichting Beheer Sophiahof

Vervuld

De Stichting Beheer Sophiahof heeft ten doel het in stand houden, onderhouden en beheren van de Sophiahof, een “Pleisterplaats voor de Indische en Molukse gemeenschap, die voorziet in een ontmoetingsfunctie, scholing en educatie en een museale en kennisfunctie, te ’s-Gravenhage.

Over de Stichting Beheer Sophiahof

Achtergrond

De oprichting van de Stichting Beheer Sophiahof komt voort uit de wens om te komen tot een zelfstandige Nederlands-Indische pleisterplaats, als plek om te ontmoeten, voorlichting te geven en als kloppend hart van waaruit activiteiten in het gehele land kunnen worden ondersteund. Deze pleisterplaats gaat een verbindende rol vervullen door een groot publiek en nieuwe generaties er kennis te laten maken met de Japanse bezetting, de Bersiap-periode en de dekolonisatie-oorlog in Nederlands-Indië. Met ruime aandacht voor de voorgeschiedenis en de latere gevolgen ervan.

De Sophiahof moet een meer dan symbolische brugfunctie vervullen tussen de Nederlands-Indische gemeenschap en de Nederlandse samenleving, maar ook tussen Nederlands-Indische groeperingen. Het is een Nederlands-Indische krachtenbundeling op een centrale, zichtbare en toegankelijke plaats (Den Haag), met faciliteiten en programmering voor de hele gemeenschap. Met de Sophiahof wordt een fysieke plek gecreëerd met een publieksruimte en kantoor- en ontmoetingsfaciliteiten. Zo worden in de pleisterplaats de ontmoetingsfunctie, de scholings- en educatieve functie, de museale en kennis-functie, en het faciliteren van locatie-gebonden culturele activiteiten bijeengebracht. Een bundeling van krachten vanuit verschillende Indische organisaties met behoud van en respect voor ieders onafhankelijkheid en verscheidenheid.

De missie van de Sophiahof wordt gedragen en uitgedragen door de vijf deelnemende Nederlands-Indische organisaties/stakeholders, die samen ‘De Ronde Tafel’ vormen.

 • Indisch Herinneringscentrum (IHC)
 • Indisch Platform
 • Moluks Historisch Museum
 • Stichting Pelita.
 • Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945

Een deel van deze organisaties is tevens huurder/gebruiker van de ruimten die de Sophiahof biedt, onder meer voor het verzorgen van de museale functie.

De Stichting Beheer Sophiahof

Voor het beheer van de Sophiahof is een nieuwe stichting opgericht, de Stichting Beheer Sophiahof. De stichting tracht haar doel te bereiken door, onder andere:

 • Het al dan niet tegen vergoeding ter beschikking stellen van ruimten in het gebouw waarin de Sophiahof is gevestigd;
 • Het al dan niet tegen vergoeding (doen) organiseren van activiteiten in de Sophiahof;
 • Het facilitair management van het gebouw waarin de Sophiahof is gevestigd, alsmede al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Stichting heeft een Raad van Toezicht en een driehoofdig bestuur. De dagelijkse leiding wordt gevoerd door een Directeur-Beheerder. De organisaties van de Ronde Tafel zijn vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht.

Voor de Stichting Beheer Sophiahof in Den Haag zoeken wij een Directeur-Beheerder.

De functie

De Directeur-Beheerder van de stichting draagt de verantwoordelijkheid voor het algehele beheer en de exploitatie van het gebouw. Naast de dagelijkse leiding aan een team van vooralsnog vrijwilligers en de huismeester, draagt hij/zij zorg voor de voorbereiding en coördinatie van de uitvoering van alle activiteiten binnen het door het bestuur gestelde kaders.

Primair gaat het immers over een gebouw dat door verschillende partijen gebruikt gaat worden. Vanuit de collectieve verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de pleisterplaats voor de Indische en Molukse gemeenschap vraagt dit dus om continuïteit van beheer en exploitatie van het ‘vastgoed’. Een deel van de ruimten in de Sophiahof wordt langjarig en exclusief aan gebruikers (een aantal van de Stakeholders) verhuurd. Anders dan de verplichtingen uit de huurovereenkomsten en beheer van gezamenlijke ruimten vraagt dat weinig beheerinspanningen.

Naast deze vast verhuurde ruimten resteert dan een aantal ruimten zonder vaste gebruiker. Dit ziet enerzijds op collectieve voorzieningen zoals receptie, horeca en anderzijds op vergaderconferentiefaciliteiten en de tuin. Deels kunnen die ter beschikking gesteld worden aan de ‘vaste huurders’, maar deels dienen die ook ingezet te worden om van de Sophiahof daadwerkelijk een pleisterplaats te maken. Dit vraagt wel een veel inhoudelijker inspanning met betrekking tot het beheer. De verhuur van de vaste ruimten en de overige ruimten en het uitbaten van de overige voorzieningen, vormt de kern van het beheer/exploitatie van de Sophiahof als vastgoedobject. In het verlengde daarvan ligt dat bij die exploitatie aangesloten kan worden danwel gebruik gemaakt kan worden van:

 • De publieksfunctie die de museale/ educatieve activiteiten van IHC en MHM in de door hen gehuurde ruimten hebben;
 • Het organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten op de Sophiahof door de andere Stakeholders;
 • Het aanspreken van de Indische en Molukse gemeenschap en organisaties daarin actief te benaderen om op de Sophiahof zoveel mogelijk hun activiteiten te organiseren, wat weer (betalende) bezoekers kan trekken voor het museum en overige voorzieningen.

Deze aanvulling op de vastgoedexploitatie maakt dat daadwerkelijk de rol van pleisterplaats waargemaakt kan worden.

Taken Directeur-Beheerder

 • Intern en extern het aanspreekpunt voor de Sophiahof;
 • Hoofdhuurder van het gebouw en op basis daarvan aanspreekpunt naar de eigenaar (VNG),
 • Juridisch primair verantwoordelijk voor de betaling van de hoofdhuur aan de VNG;
 • Onderverhuurder van de vaste ruimten en verantwoordelijk voor exploitatie van de andere ruimten;
 • Verantwoordelijk voor genereren inkomsten uit exploitatie ter dekking van de beheerkosten (loonkosten staf, bureaukosten);
 • Verantwoordelijk voor huishouding in gebouw;
 • Verantwoordelijk voor voorzien in openstelling, centrale/algemene faciliteiten als entree/receptie, huismeester, horeca, boekingen, contractbeheer, schoonmaak et cetera;
 • Eindverantwoordelijk voor de coördinatie en planning van activiteiten (met bijvoorbeeld een adviesfunctie van de Programmaraad), waarbij nauw wordt samengewerkt met de inhoudelijk verantwoordelijke stakeholders.

Competenties van de nieuwe Directeur-Beheerder

De Stichting Beheer Sophiahof is een nieuwe stichting die moet gaan groeien. Een succesvolle Stichting Beheer Sophiahof levert een belangrijke bijdrage aan het creëren van een pleisterplaats voor de Indische en Molukse gemeenschap. Dit vraagt om een ondernemend persoon, die samen met de stakeholders en het bestuur een bijdrage levert om de stichting op efficiënte en effectieve wijze vorm te geven en uit te bouwen.

Wij zijn op zoek naar kandidaten die:

 • Ervaring hebben met alle aspecten van gebouwbeheer en facilitair management. Je weet op strategisch niveau beleid te ontwikkelen, maar je bent ook verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering, waarbij je regelmatig in samenspraak met de stakeholders zelf hands-on een deel van de uitvoering ter hand zal nemen;
 • Je bent praktisch, pragmatisch en oplossingsgericht. Zeker in deze beginfase van de stichting zal je veel initiatief moeten nemen om de beheerorganisatie in te richten, op te bouwen en te onderhouden.
 • Je beschikt over organisatiesensitiviteit en weet je te verplaatsen in de belangen van je stakeholders;
 • Je bent een verbindende persoonlijkheid en kan goed samenwerken;
 • Je bent communicatief vaardig en bent in staat de stichting ook naar buiten te vertegenwoordigen;
 • Je bent goed in netwerken en relatiebeheer, zowel met de interne stakeholders als met externe partijen;
 • Je hebt ‘hospitality’ hoog in je vaandel staan en weet dat te vertalen naar de cultuur en de werkwijze van de organisatie;
 • Je bent bedrijfskundig sterk en in staat een exploitatie voor de stichting op te zetten, te begroten en voeren en daarover te rapporteren aan het bestuur van de stichting;
 • Je bent ondernemend. Je ziet kansen voor aanvullende verdienmodellen binnen de opgaven en de kaders van de stichting;
 • Je hebt gevoel voor- en bij voorkeur ervaring met bestuurlijke verhoudingen en
 • Je beschikt over HBO/WO werk en denkniveau.

Natuurlijk beschikt de Directeur-Beheerder over meer dan stevige affiniteit en inlevingsvermogen over de gevoelens binnen de Indische en Molukse gemeenschap.

Aanbod

Je komt in dienst van de Stichting Beheer Sophiahof. Je valt daarmee onder de Museum-cao. De functie kent afhankelijk van kennis en ervaring een inschaling op maximaal functieniveau 13.

Procedure

De Stichting Beheer Sophiahof laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Voor vragen over deze functie kunt u contact opnemen met Rene Burgler, partner bij Colourful People (06 28 57 54 36) of Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 26 70 67 57). U kunt uw brief en CV uiterlijk 5 november 2019 naar ons sturen via onze website: www.colourfulpeople.nl/vacatures.

De preselectiegesprekken bij Colourful People zijn gepland op 13, 14 en 15 november.

De gesprekken met de Selectiecommissie zijn gepland op 26 en 28 november.

Locatie

Den Haag

Publicatie datum:

18 Oct 2019

Opdrachtgever:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

Rene Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact Rene Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement