Bestuursadviseur college van B&W | Gemeente Amsterdam

Reageer nu!

Ben je een allround professional met ervaring in en gevoel voor adviesprocessen en politieke en bestuurlijke besluitvorming? En kun jij maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken beoordelen in een diverse stad? Dan is de gemeente Amsterdam op zoek naar jou!

De functie

Als bestuursadviseur heb je een dynamische baan. Samen met de politiek assistent, voorlichter en secretaresse vorm je de meest directe ondersteuning van de wethouder.

Je bent een ‘spin in het web’ en adviseert het bestuur en de ambtelijke organisatie. Je gaat onder andere:

 • leden van het college van B en W, stadsdeelbesturen, gemeentesecretaris, stedelijk directeuren en directies integraal en onafhankelijk adviseren over politiek-bestuurlijke aspecten.
 • vanuit bestuurlijk perspectief adviseren, waarbij je let op aspecten als: inhoud, samenhang en integraliteit; prioritering, tijdigheid en haalbaarheid; bestuurlijke kwaliteit.
 • dossiers op afstand volgen en je bent daarbij vooral nauw betrokken bij belangrijke, urgente, complexe of risicovolle dossiers.
 • in de voorbereiding van besluiten over beleid en uitvoering oplossingsgericht met directies en de ambtelijke top meedenken en adviseren.
 • nauw samenwerken met adviseurs concern control van Directie Middelen en Control en waar relevant met juridische adviseurs van Juridische Zaken en bestuursadviseurs van stadsdelen.

Het werkpakket en voor welke wethouder je gaat werken ligt niet van tevoren vast. Bij de plaatsing bij een wethouder houden we uiteraard wel rekening met jouw ervaring en interesse.

Wij vragen:

We zoeken een breed inzetbare bestuursadviseur:

 • met aca­de­misch denk- en werk­ni­veau;
 • met 3 jaar re­le­van­te werk­er­va­ring in ad­vies­pro­ces­sen bin­nen de (semi)-pu­blie­ke sec­tor, liefst di­rect aan be­stuur­ders, en met name er­va­ring in een po­li­tie­ke, be­stuur­lij­ke en/ of groot­ste­de­lij­ke om­ge­ving en die kan om­gaan met de bij­be­ho­ren­de hec­tiek en druk;
 • die een team­buil­der en een net­wer­ker is met ster­ke so­ci­a­le en com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den in het con­tact met de wet­hou­der(s) en amb­te­lij­ke or­ga­ni­sa­tie;
 • met ge­voel voor po­li­tie­ke, be­stuur­lij­ke en groot­ste­de­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen en ver­hou­din­gen;
 • die goed is in re­la­ties op­bou­wen en sa­men­wer­kin­gen aan­gaan (met sta­ke­hol­ders) in een di­ver­se om­ge­ving (zo­wel bin­nen de or­ga­ni­sa­tie als in de Am­ster­dam­se sa­men­le­ving);
 • met het ver­mo­gen om met te­gen­ge­stel­de be­lan­gen om te gaan en om maat­schap­pe­lij­ke vraag­stuk­ken van­uit ver­schil­len­de in­vals­hoe­ken te be­oor­de­len.

Competenties

 • Sterk ont­wik­keld om­ge­vings­be­wust­zijn en in­le­vings­ver­mo­gen;
 • Ana­ly­tisch ver­mo­gen;
 • Over­tui­gings­kracht;
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid en pro­bleem­op­los­send ver­mo­gen;
 • Sa­men­wer­kings­ge­richt;
 • Stress­be­sten­dig­heid.

Wij bieden

 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract.
 • Een 36-uri­ge werk­week met mo­ge­lijk­he­den tot op­bouw spaar­uren.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 4.279,- en maxi­maal € 5.872,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 12) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.

De organisatie

Amsterdam is volop in beweging en heeft een bijzondere aantrekkingskracht. Die aantrekkingskracht heeft de hoofdstad de afgelopen jaren vele nieuwe Amsterdammers, een ongekende dynamiek en economische en culturele voorspoed gebracht. De organisatie van de gemeente Amsterdam bestaat uit: Bestuur en Organisatie (B en O), de clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Gebiedsgericht werken en Stadsbeheer. Bestuur en Organisatie (bestaande uit 6 directies en staf) is een strategisch, flexibel en resultaatgericht onderdeel dat zich in de advisering en ondersteuning primair richt op het college, de burgemeester, de raad, de gemeentesecretaris en het Gemeentelijk Management Team (GMT).

Het organisatieonderdeel Bestuursadvisering en Strategie (BA&S, circa 72 fte) is een directie onder B en O en bestaat uit de afdelingen Bestuursadvisering, Public Affairs en Bestuurlijke Projecten, Kabinet Burgemeester en Strategie. Daarnaast valt de CSO (Chief Science Officer) onder de directe verantwoordelijkheid van de directie. Bestuursadvisering en Strategie adviseert het college integraal op strategische dossiers. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met directies en stadsdeelorganisaties. De directie legt verbinding tussen de inhoudelijke vraagstukken van de stad, de bestuurlijke advisering en besluitvorming van wethouders en burgemeester en de strategie waarmee we de ambities weten te realiseren met onze partners.

De afdeling Bestuursadvisering richt zich op het inhoudelijk en onafhankelijk adviseren van het college als geheel en bestuurders afzonderlijk, de gemeentesecretaris en het GMT over de verschillende beleidsterreinen van de gemeente en bestuurlijk complexe dossiers.

Sollicatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 22 november 2020 via deze link.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Vragen

Vragen over de vacature kun je stellen aan Menno Roest, bereikbaar op 06-52066640 of m.roest@amsterdam.nl.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

11 Nov 2020

Opdrachtgever:

Gemeente Amsterdam

Contactpersoon

Fatima Bouhriani
Vragen over deze vacature?
Contact Fatima Bouhriani
mobiel (06) 5050 0747
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures derden

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People