Bestuurders Stichting Beheer Sophiahof

Vervuld

De Stichting Beheer Sophiahof heeft ten doel het in stand houden, onderhouden en beheren van de Sophiahof, een “Pleisterplaats voor de Indische en Molukse gemeenschap, die voorziet in een ontmoetingsfunctie, scholing en educatie en een museale en kennisfunctie, te ’s-Gravenhage.

Over de Stichting Beheer Sophiahof

Achtergrond

De oprichting van de Stichting Beheer Sophiahof komt voort uit de wens om te komen tot een zelfstandige Nederlands-Indische pleisterplaats, als plek om te ontmoeten, voorlichting te geven en als kloppend hart van waaruit activiteiten in het gehele land kunnen worden ondersteund. Deze pleisterplaats gaat een verbindende rol vervullen door een groot publiek en nieuwe generaties er kennis te laten maken met de Japanse bezetting, de Bersiap-periode en de dekolonisatie-oorlog in Nederlands-Indië. Met ruime aandacht voor de voorgeschiedenis en de latere gevolgen ervan.

De Sophiahof moet een meer dan symbolische brugfunctie vervullen tussen de Nederlands-Indische gemeenschap en de Nederlandse samenleving, maar ook tussen Nederlands-Indische groeperingen. Het is een Nederlands-Indische krachtenbundeling op een centrale, zichtbare en toegankelijke plaats (Den Haag), met faciliteiten en programmering voor de hele gemeenschap. Met de Sophiahof wordt een fysieke plek gecreëerd met een publieksruimte en kantoor- en ontmoetingsfaciliteiten. Zo worden in de pleisterplaats de ontmoetingsfunctie, de scholings- en educatieve functie, de museale en kennis-functie, en het faciliteren van locatie-gebonden culturele activiteiten bijeengebracht. Een bundeling van krachten vanuit verschillende Indische organisaties met behoud van en respect voor ieders onafhankelijkheid en verscheidenheid.

De missie van de Sophiahof wordt gedragen en uitgedragen door de vijf deelnemende Nederlands-Indische organisaties/stakeholders, die samen ‘De Ronde Tafel’ vormen.

 • Indisch Herinneringscentrum (IHC)
 • Indisch Platform
 • Moluks Historisch Museum
 • Stichting Pelita.
 • Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945

Een deel van deze organisaties is tevens huurder/gebruiker van de ruimten die de Sophiahof biedt, onder meer voor het verzorgen van de museale functie.

De Stichting Beheer Sophiahof

Voor het beheer van de Sophiahof is een nieuwe stichting opgericht, de Stichting Beheer Sophiahof. De stichting tracht haar doel te bereiken door, onder andere:

 • Het al dan niet tegen vergoeding ter beschikking stellen van ruimten in het gebouw waarin de Sophiahof is gevestigd;
 • Het al dan niet tegen vergoeding (doen) organiseren van activiteiten in de Sophiahof;
 • Het facilitair management van het gebouw waarin de Sophiahof is gevestigd, alsmede al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Stichting heeft een Raad van Toezicht en een driehoofdig bestuur. De dagelijkse leiding wordt gevoerd door een Directeur-Beheerder. De organisaties van de Ronde Tafel zijn vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht.

Voor de Stichting Beheer Sophiahof in Den Haag zoeken wij drie bestuurders

De functie

Het Bestuur van de Stichting wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De Stichting kent drie bestuurders. Deze bestuurders zijn belast met het besturen van de Stichting. Het bestuur is tevens bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten en is namens de Stichting de werkgever van de directeur-beheerder.

Taken bestuur

 • Beheerfunctie

Vanuit de collectieve verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de pleisterplaats voor de Indische en Molukse gemeenschap is het bestuur verantwoordelijk voor de continuïteit van beheer en exploitatie van het ‘vastgoed’. Een deel van de ruimten in de Sophiahof wordt langjarig en exclusief aan gebruikers (een aantal van de Stakeholders) verhuurd. Het bestuur stelt het beleid, de exploitatie en de begroting vast en rapporteert daarover aan de RvT. Ook wendt het bestuur haar netwerk aan voor het verkennen van aanvullende verdienmodellen binnen de opdracht en kaders van de Stichting. Naast deze vast verhuurde ruimten resteert een aantal ruimten zonder vaste gebruiker. Dit betreft enerzijds de collectieve voorzieningen zoals receptie, horeca en anderzijds de vergaderconferentiefaciliteiten en de tuin. Deels kunnen die ter beschikking gesteld worden aan de ‘vaste huurders’, maar deels dienen die ook ingezet te worden om van de Sophiahof daadwerkelijk een pleisterplaats te maken. Het Bestuur heeft een verantwoordelijkheid in het vergoten van de betrokkenheid van de Indische en Molukse gemeenschap en organisaties om op de Sophiahof zoveel mogelijk hun activiteiten te organiseren, wat weer (betalende) bezoekers kan trekken voor het museum en overige voorzieningen.

 • Netwerk-functie

Het bestuur heeft affiniteit met- en kennis van de Indisch-Molukse gemeenschap en draagt zorg voor de verbinding tussen de Sophiahof als pleisterplaats en deze gemeenschap. Daarnaast onderhoudt en bewaakt het bestuur meer specifiek de relaties tussen de Stichting en de directe stakeholders van de Ronde Tafel;

 • Werkgever

Het bestuur is werkgever van de directeur-beheerder. Het bestuur stelt de directeur-beheerder aan en voert de functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Expertise van bestuurders

Van de drie bestuurders wordt verwacht dat zij:

 • Beschikken over bestuurlijke ervaring en/of ervaring in een functie op strategisch niveau;
 • Goede kennis hebben van de Indische en Molukse gemeenschap en bij voorkeur beschikken over een actief en relevant netwerk in deze gemeenschappen;
 • Onafhankelijk kunnen zijn in hun afweging en besluitvorming
 • Beschikken over organisatiesensitiviteit en het vermogen tot verbinden

Van de drie bestuurders wordt verwacht dat minimaal een van de drie bestuurders beschikt over:

 • Kennis van: bedrijfsvoering & financiën
 • Kennis van een dienstverlenende organisatie
 • Kennis van organisatievraagstukken & HR
 • Governance kennis
 • Daarnaast heeft minimaal een van de drie bestuurders ervaring als voorzitter.

Aanbod

Het betreft een onbezoldigde functie. Er is een onkostenvergoeding.

Procedure

De Stichting Beheer Sophiahof laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Voor vragen over deze functie kunt u contact opnemen met Rene Burgler, partner bij Colourful People (06 28 57 54 36) of Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 26 70 67 57). U kunt uw brief en CV uiterlijk 5 november 2019 naar ons sturen via onze website: www.colourfulpeople.nl/vacatures.

De preselectiegesprekken bij Colourful People zijn gepland op 13, 14 en 15 november.

De gesprekken met de Selectiecommissie zijn gepland op 26 en 28 november.

Locatie

Den Haag

Publicatie datum:

18 Oct 2019

Opdrachtgever:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

Rene Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact Rene Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People