Bestuurder | Avicenna College Rotterdam

Nieuw

Wij zoeken een ervaren onderwijsbestuurder die samen met de directeur en het managementteam sturing geeft aan de versterking van de kwaliteit van het onderwijs en die zorg draagt voor verbinding en vertrouwen, zowel binnen het Avicenna College als naar de externe stakeholders. De nieuwe bestuurder herkent zich in- en onderschrijft het islamitisch karakter van het Avicenna College. De aanstelling is vooralsnog voor een periode van twee jaar vanaf 1 mei a.s. en gaat uit van een inzet van zo’n twintig uur per week.

Over het Avicenna College

Het Avicenna College is een school voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) op islamitische grondslag en valt onder de Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Rotterdam (SIVOR). Inmiddels heeft de school circa 1050 leerlingen. In 2018 betrok men een nieuw gebouw aan de Montessoriweg in Rotterdam-Zuid. Er bestaan plannen om op termijn een locatie in Rotterdam Noord te openen.

Het Avicenna College verzorgt islamitisch voortgezet onderwijs waarin kinderen optimaal worden toegerust om een succesvol deelnemer te worden van de Nederlandse samenleving, maar ook hun geloof kunnen beleven. Het onderwijs is zoveel als mogelijk onderwijs op maat. Het beste wordt uit het kind gehaald door aan te sluiten bij het niveau en het tempo van het kind. De school zorgt ervoor dat het kind goed op niveau geplaatst kan worden en vervolgens op zijn/haar behoefte afgestemd onderwijs krijgt. Onderwijs dus waar hij/zij het meest van leert.

In het onderwijs wordt - naast de schoolse vakken - veel aandacht besteed aan vaardigheden als zelfstandig werken, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en dragen voor de eigen ontwikkeling en reflecteren op het eigen gedrag. Het gaat hier om vaardigheden die, naast inhoudelijke kennis van zaken, in grote mate het succes in het latere (werkzame) leven bepalen.

Identiteit

Het Avicenna College is op dit moment de enige onderwijsinstelling in de regio Rotterdam die voortgezet onderwijs op Islamitische grondslag verzorgt. De doelstelling is kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden en de leerlingen te ondersteunen bij de integratie en emancipatie in de Nederlandse samenleving met behoud van de eigen islamitische identiteit. Het lerarenteam van de school bestaat voor 80% uit moslims. Zij zijn als rolmodel herkenbaar voor de leerlingen in het geloof en in normen en waarden. De islamitische levensovertuiging brengt de school tot uitdrukking in het onderwijs en de manier waarop in de school wordt samengeleefd. De identiteit wordt op verschillende manieren in de dagelijkse gang van zaken op school zichtbaar.

De governance

Het Avicenna College kent een besturingsmodel, waarbij sprake is van een eenhoofdig bestuur en een Raad van Toezicht die toezicht houdt op de uitvoering van het beleid en de werkgeversrol vervult naar de bestuurder. De dagelijkse leiding ligt in handen van de(deeltijd) bestuurder, die daarbij nauw samenwerkt met een (fulltime) directeur. Bij alle belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op het beleid binnen het Avicenna College worden de medezeggenschapsraad (MR), de medewerkers, de ouderraad en de leerlingenraad betrokken. De MR heeft daarbij ook een formele rol.

De opgaven

Avicenna College heeft in 2020 een moeilijke periode doorlopen met als gevolg daarvan negatieve publiciteit. Een onderzoek van de Inspectie leidde tot een omvangrijke verbeteroperatie die in het najaar 2020 is ingezet. Dit verbeterplan richt zich onder meer op de governance, de onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg, HRM en de bedrijfsvoering. Dit uitvoering van dit plan wordt intensief door de inspectie gemonitord. De gebeurtenissen hebben er ook toe geleid dat er een bestuurder a.i. is benoemd tot 1 mei 2021, een directeur a.i. is benoemd, een Raad van Toezicht a.i. geformeerd is tot einde schooljaar 2021 en dat er recent verkiezingen zijn gehouden voor de vorming van een nieuwe MR. Het verbeterplan wordt op dit moment met veel energie en draagvlak uitgevoerd. Maar inmiddels is wel duidelijk dat er - mede als gevolg van Corona - meer tijd nodig is dan de gegeven periode van 1 jaar en de verbeteragenda ook in de tweede helft van 2021 nog hoog op de agenda zal staan.

Realisatie integraal verbeterplan

Een van de centrale opgaven van de nieuwe bestuurder betreft de uitvoering van het verbeterplan. De bestuurder zorgt dat - met behoud en versterking van het draagvlak voor het Avicenna College bij de ouders, de gemeente, de inspectie, overheid en politiek - op de kortst mogelijke termijn wordt voldaan aan de verbeter-opdrachten, dat de kwaliteit van het onderwijs voor alle afdelingen tenminste als voldoende wordt beoordeeld en dat een stevige basis ontstaat voor de levensvatbaarheid en het voortbestaan van het Avicenna College.

Toekomstvisie

Daarnaast zal de nieuwe bestuurder scenario’s uitwerken voor een mogelijke uitbreiding naar een nieuwe locatie in Rotterdam-Noord. De vraag naar islamitisch onderwijs in de regio groeit. De huidige beperkte schaalgrootte van het Avicenna College maakt de organisatie kwetsbaar. Door autonome groei van het aantal leerlingen van 1200 naar 1500 kan de robuustheid worden vergroot.

Gewenste achtergrond en ervaring

Interne focus: Verbinding en vertrouwen

Onze nieuwe bestuurder moet verbindend zijn en vertrouwen kunnen scheppen. Verschillen kunnen overbruggen en bijeenbrengen, transparantie borgen en ook interpersoonlijk verbinder zijn. Weten hoe je verschillende stakeholders, zoals MR, ouders en ouderraad en docenten betrekt. De bestuurder moet daarom zelf onafhankelijk zijn, niet organisatorisch verbonden met een van de religieuze stromingen of organisaties en boven de partijen kunnen staan in de eigen oordeelsvorming.

Faciliterend leiderschap

De nieuwe bestuurder moet directeur en MT-leden in staat stellen (faciliteren) om de opgave waar de school voor staat uit te voeren. Het versterken en borgen van de kwaliteit van onderwijs staat daarin centraal. Daartoe is op aanwijzing van de inspectie een verbeterplan opgesteld. De bestuurder zal sturing geven aan de voortgang van uitvoering van dit verbeterplan en daarin ook de verbinding naar de Inspectie goed managen.

Externe focus: Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Focus van de rol van de bestuurder ligt op de externe stakeholders. Zowel naar gemeente, de inspectie, het ministerie van OCW als de andere scholen in regio. De bestuurder moet de belangen van het Avicenna College naar deze stakeholders goed vertegenwoordigen. De bestuurder moet daarom gevoel hebben voor de politiek-bestuurlijk processen op gemeentelijk en departementaal niveau (inspectie) en over een goede politieke antenne beschikken.

Boegbeeld

Bestuurder is boegbeeld van het Avicenna College naar buiten. Daaruit volgt dat de bestuurder communicatief vaardig moet zijn en goed gevoel voor branding en framing moet beschikken. Ook heeft de bestuurder bij voorkeur ervaring met woordvoering.

Identiteit en procesvaardigheid

Onze nieuwe bestuurder is een ervaren onderwijsbestuurder met een aantoonbaar trackrecord op het vlak van onderwijskwaliteit, die bij voorkeur betrokken is bij het islamitisch onderwijs, maar onafhankelijk van stroming of groepering. Het Avicenna College staat voor Islamitisch onderwijs. De concrete vertaling daarvan naar het onderwijs en naar de school is een dynamisch en zich ontwikkelend proces, wat nog niet ‘af’ is. De bestuurder zal dit proces moeten kunnen leiden en begeleiden, vanuit het streven om eenheid in verscheidenheid te borgen. Dat vraagt inzicht, empathisch vermogen, procesvaardigheid en senioriteit.

Bedrijfsvoering

De bestuurder moet gevoel hebben voor de bedrijfsvoering en de begroting en verantwoording kunnen doorgronden en sturing kunnen geven aan de processen. Ook op HR-processen toezien dat processen goed lopen en dossiervorming op orde is.

Governance

De komende maanden (voor de aanvang van het nieuwe schooljaar 2021) zal de interim RvT plaats maken voor een reguliere RvT. De samenwerking tussen bestuurder en RvT op basis van de code Goed Bestuur is daarbij van groot belang. De nieuwe bestuurder moet ervaring hebben met governance om deze rol naar RvT goed te kunnen borgen. Dit geldt ook voor de MR: de bestuurder zal het vertrouwen van de nieuw verkozen MR moeten krijgen en behouden en zal de MR in staat moeten stellen om zijn rol in de governance op een serieuze manier te kunnen spelen.

Aanstelling

De aanstelling zal vooralsnog voor een periode van twee jaar op basis van 20 uur per week zijn. Daarmee sluit de aanstellingstermijn aan op de uitvoeringsagenda van het verbeterplan en de vorming van een nieuwe reguliere Raad van Toezicht.

De procedure

De Raad van Toezicht laat zich in de werving van de nieuwe bestuurder ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Voor informatie over het Avicenna College of de functie kunt u contact opnemen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 267 067 57). U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV uiterlijk 23 april in te sturen via de 'Solliciteer' knop op deze pagina.

De procedure is als volgt:

  1. Het eerste gesprek met de selectiecommissie van de RvT zal in week 18 plaats vinden
  2. Deze selectiecommissie draagt kandidaten voor aan de benoemingsadviescommissie (BAC) van het Avicenna College. De gesprekken met de BAC staan eveneens in week 18 gepland.
  3. Op basis van het advies van de BAC zal een tweede gesprek met de selectiecommissie in week 19 plaats vinden
  4. Van de geselecteerde kandidaat wordt een referentieonderzoek gedaan. Afhankelijk van de gesprekken kan een assessment onderdeel uitmaken van de procedure.
  5. Daarna zal de selectiecommissie de kandidaat zal voordragen voor een voorgenomen besluit tot benoeming in de RvT
  6. Op basis van deze voordracht wordt de MR om advies gevraagd;
  7. Daarna vindt de definitieve benoeming plaats. Deze benoeming is onder voorbehoud van een VOG.
  8. De aanstellingsdatum is zo spoedig mogelijk en in overleg.

Locatie

Rotterdam

Publicatie datum:

19 Mar 2021

Opdrachtgever:

Avicenna College

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People