Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

Reactietermijn gesloten

Functie omschrijving

Over Almere

Almere is qua grootte de 8e gemeente van Nederland met bijna 210.000 inwoners. Almere ligt centraal en is met openbaar vervoer en auto goed te bereiken. Naast de vele inwoners weten ook bedrijven Almere te vinden en voelen ook ondernemers zich thuis.

Almere is volop in ontwikkeling. Slechts 43 jaar geleden, in 1976, werden de eerste huizen opgeleverd. Almere is nog steeds een ‘groeimachine’ en met een verwachte groei tot 300 - 350.000 inwoners ontwikkelt Almere zich steeds verder. Er is in Almere ook volop ruimte voor nieuwe initiatieven. Op dit moment wordt er bijvoorbeeld hard gewerkt om de Floriade in 2022 in Almere voor te bereiden. Of neem de ontwikkellocatie Oosterwold, een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Het is de ultieme vorm van doe-het-zelfgebiedsontwikkeling. Naast het groeien kent Almere sinds een aantal jaren ook het beheren; een logisch gevolg van het volwassen worden als gemeente, wat een bijzondere dynamiek geeft.

De organisatie

De ambtelijke organisatie bestaat uit zo’n 2.000 ambtenaren. Almere kent een directiemodel bestaande uit een vijfkoppige directie en 19 afdelingen. Samen sturen wij op verbeelding, verbinding en ontwikkeling om zo samen “met de stad” dromen en initiatieven van anderen mogelijk te maken. Als afdelingsmanager vervul je hierin een essentiële rol.

De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

De afdeling VTH is betrokken bij het bouwen en wonen in Almere en levert hiermee een bijdrage aan een veilige en leefbare stad. Kort samengevat omvat het takenpakket van de afdeling VTH de informatieverstrekking over alle op de gebouwde en openbare ruimte gerichte activiteiten, maar ook de vergunningverlening, het toezicht en handhaving daarop. Binnen de afdeling VTH werken ca. 200 gedreven en vakkundige mensen, verdeeld over 6 teams; team APV & Markten, team Stadstoezicht, team Handhaving, team Dienstverlening & Ondersteuning, team Wabo & Realisatie en team Beleid.

De afdeling VTH staat dagelijks midden in de samenleving. Wij hebben de taak om er in de fysieke leefomgeving op toe te zien dat de regels die Almere en andere overheden hebben opgesteld worden uitgevoerd en nageleefd. We staan in ons werk continu in verbinding met degenen die de regels bedenken met het oog op algemene belangen en degenen die de regels geacht worden na te leven in het algemeen belang. We zijn dienstverlenend voor mensen die een initiatief hebben om in Almere te gaan wonen, werken of een andere bijdrage willen leveren aan de stad in ontwikkeling. We zijn duidelijk naar mensen die regels niet naleven. We helpen mensen op weg die in onwenselijk gedrag terecht zijn geraakt (denk bijvoorbeeld aan iemand die vanuit een persoonlijke problematiek zorgt voor overlast doordat zijn/haar woning sterk vervuild is). Maar we strijden bijvoorbeeld ook tegen ondermijning (bijvoorbeeld aan het bestrijden van hennepplantages of ondermijnende activiteiten in de prostitutie). We zorgen ook voor een goed verloop van weekmarkten.

De opgaven

Een stad in ontwikkeling vraagt om een organisatie die zichzelf blijft ontwikkelen. Deels ook omdat er nieuwe wetgeving komt (Omgevingswet), of omdat de relatie en rolverdeling tussen burger en gemeente bij vergunningverlening verandert, maar ook omdat onze taken steeds meer integraal benaderd worden, waarbij de gemeentelijke organisatie strategisch in de beleidsontwikkeling met elkaar moet samenwerken. Ook bieden nieuwe technieken nieuwe mogelijkheden voor toezicht en handhaving. Binnen dit spectrum zijn er veel opgaven te benoemen die onze aandacht hebben. Hierna is een niet limitatieve opsomming gegeven van opgaven die op ons afkomen.

Floriade:

Het slagen van de Floriade is mede afhankelijk van een soepele vergunningverlening en ook van de kwaliteit van bouwwerken en openbare ruimte die daar ontstaat. Veel initiatieven die in het kader van de Floriade worden ontwikkeld zijn vergunningplichtig en worden dus door de afdeling VTH getoetst aan de geldende kaders. Er zijn ingewikkelde vergunningsprocessen en veiligheidsvraagstukken te verwachten, bijvoorbeeld vanwege de experimenteerruimte in het Floriadeproject Ook toezicht en handhaving speelt een belangrijke rol als het gaat om veiligheid en leefbaarheid op en rond de Floriade.

Oosterwold:

De Gemeente ontwikkelt samen met diverse partners (Initiatiefnemers, Provincie, waterschap, RVB en Zeewolde) het gebied Oosterwold. De afdeling VTH ontwikkelt een beleidskader voor toezicht en handhaving in de bijzondere publiek-private situatie in Oosterwold. Het beleidskader moet duidelijkheid geven over de opgaven in Oosterwold, zowel voor wat betreft bouwwerken als de openbare ruimte

Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB):

De afdeling VTH wil voldoende voorbereid zijn op de transitie die vanaf 2021 begint met het inwerking treden van de omgevingswet. Voldoende voorbereiding is niet alleen dat we als gemeente weten hoe te handelen, maar ook dat we in staat zijn om initiatiefnemers goed te begeleiden. We willen verder bereiken dat we zoveel mogelijk vanuit (vernieuwing van) bestaande processen leren voor de toekomst. Zo worden we “omgevingswetproof” van onderuit de organisatie. Ook wil de afdeling VTH tijdig voorbereid zijn op de consequenties van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). Omdat de keuzes van het Rijk nog onzeker zijn is het nodig om vanuit verschillende scenario’s te bepalen hoe onze rol er in de toekomst uit kan zien en wat dit betekent voor de organisatie van VTH.

Doorontwikkeling afdeling VTH:

In 2018 is de afdeling VTH gestart met een organisatieontwikkelingsprogramma. Dit zal de komende periode verder worden geïmplementeerd. Belangrijke speerpunten daarin zijn:

 • Strategische positionering van de afdeling VTH; Het verder versterken van de visie, koers en strategie van de afdeling in relatie tot politiek-bestuurlijke ambities, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Daarbij staan kwaliteit en tijdigheid van politiek relevante dossiers centraal;
 • Het creëren van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en uitvoering van (werk-)processen binnen de afdeling en het optimaliseren van workflow management, zowel in werkprocessen als in systemen en het stimuleren van het continu verbeteren van het functioneren van de afdeling.
 • Samenwerken, het versterken en sturen op verbinding en samenwerking binnen de afdeling en in relatie tot andere afdelingen en partners in de stad.

Wie ben je?

De nieuwe afdelingsmanager weet met inspiratie en met kennis van zaken het ingezette ontwikkelingsproces voor de afdeling VTH verder vorm te geven. Dat betekent dat wij op zoek zijn naar een leidinggevende met de volgende kwaliteiten:

Boegbeeld

Veel van het goede werk van de afdeling VTH gebeurt zonder dat de omgeving daar veel van merkt. Toch is het van belang om de afdeling steviger te profileren, als inhoudelijk sparringpartner van bestuur en directie, maar ook om strategisch haar rol in gemeentelijke processen beter te kunnen realiseren. Om samen met je collega’s de balans te bewaken tussen dat wat wenselijk is en dat wat haalbaar is (verwachtingenmanagement). Wij zoeken een afdelingsmanager die in verbinding staat met de organisatie, het bestuur en met andere stakeholders.

Strategisch vermogen

Je beschikt over een goed ontwikkeld strategisch vermogen. Als strateeg onderscheid je je door visie, strategisch inzicht, overzicht en doorzicht. Je kunt verbanden leggen met ontwikkelingen binnen de gemeente en in de samenleving en weet die te vertalen naar het werkveld van VTH. Je weet dat zowel op inhoud als op proces en in relaties effectief te maken. Je bent een verbinder en in staat om “buiten” naar “binnen” te halen en de integraliteit met andere taak- en beleidsvelden te versterken. Je bent omgevingsbewust en politiek-bestuurlijk sensitief en weet om te gaan met politiek-bestuurlijke complexiteit en tegenstrijdige belangen. Voor de wethouder ben je strategisch sparringpartner op de meer complexe en politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers. Hiervoor weet je de benodigde expertise en stakeholders binnen en buiten de afdeling te betrekken om zo effectief te kunnen adviseren.

Leiderschap

Als manager heb je goed gevoel voor verhoudingen en voor organisatie- en politiek-bestuurlijke processen. Je bent een inspirator voor jouw afdeling en jouw managementteam. Je wordt gezien als drager van het proces van organisatieontwikkeling en je bent in houding en gedrag een voorbeeld voor de gewenste manier van (samen)werken, ook met betrekking tot de kernwaarden. Je geeft vanuit vertrouwen ruimte voor het realiseren van opgaven en ontwikkelingen, stuurt alleen bij waar nodig en draagt bij aan het continu leren en reflectief handelen. Je durft hierin ook jezelf kwetsbaar op te stellen en te leren van ervaringen en zelfreflectie. Je bent een mensen-mens, die oog heeft voor persoonlijke ontwikkeling en oog heeft voor mensen. Je beschikt over humor en relativeringsvermogen.

Verbinder

Je stimuleert de samenwerking om op basis van gemeenschappelijk belang en ambitie te handelen voor de organisatie en de stad. Je weet de samenwerking te versterken, zowel binnen teams, tussen teams als tussen VTH en de gemeente en haar externe stakeholders.

Veranderkundig

Je gaat voorop in de gewenste ontwikkeling van de organisatie. Veranderen zie je als een uitdaging en als permanent proces. Je zet de gemeenschappelijke koers uit, geeft richting en betekenis aan de ontwikkeling en neemt hierin de gehele afdeling mee. Hierbij geef je ook continu impulsen aan het verbeteren van de prestaties van de afdeling. Je kent hierin de gebaande paden, maar durft hier ook vanaf te wijken.

Innovatief

Je hebt een goed beeld van nieuwe wetgeving, nieuwe werkwijzen, maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe technische mogelijkheden. Je weet dit samen met je MT-leden te vertalen naar vernieuwing van de werkwijze en de professionaliteit van de medewerkers bij VTH.

Onderscheidende competenties voor de functie van afdelingsmanager VTH:

 • Visie en conceptuele kwaliteiten;
 • Omgevings- en politiek, bestuurlijke sensitiviteit;
 • Resultaatgericht handelen;
 • Vernieuwer;
 • Communicatieve vaardigheden;
 • Coachen en stimuleren van reflectief handelen;
 • Verbinder in de samenwerking met interne en externe stakeholders;
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Voldoende kennis en expertise op het vakgebied van de afdeling VTH;
 • Brede leidinggevende ervaring in vergelijkbare functies;
 • Ervaring met het aansturen van verandertrajecten binnen organisaties.

Wat bieden wij?

Het betreft hier een vaste formatieplaats. Aanstelling voor 36 uur per week, op basis van een proefaanstelling die bij goed functioneren van rechtswege een vaste aanstelling wordt. Salarisschaal 15 (maximaal bruto maandsalaris € 7.215,-), exclusief je maandelijks individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. Per 1 oktober 2019 zal er in het kader van de nieuwe cao nog een salarisverhoging van 3,25% doorgevoerd worden. De gemeente Almere heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden en ouderschapsverlof (50% doorbetaald) en een reiskostenregeling. Meer informatie over Almere en de arbeidsvoorwaarden kan je vinden op https://www.werkenbijalmere.nl/vacatures/arbeidsvoorwaarden-2

De kracht van het verschil

Gemeente Almere streeft naar een inclusieve cultuur waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks maar dankzij de verschillen. Talent als basis en diversiteit als kracht. Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit én de diversiteit van onze mensen. Daarom zoeken wij actief naar verscheidenheid in afkomst en achtergrond. Wij roepen nieuwe collega’s die zich hierin herkennen en ons kunnen versterken vooral op te reageren.

Procedure

De gemeente Almere laat zich bij de werving van haar nieuwe afdelingsmanager VTH ondersteunen door Colourful People. Voor inhoudelijk informatie omtrent de vacature kunt u bellen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People, op nummer 06 267 067 57. U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV via de 'Solliciteer' knop op deze pagina naar ons te sturen.

Locatie

Almere

Publicatie datum:

26 Jul 2019

Opdrachtgever:

Gemeente Almere

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People