Afdelingshoofd Handhaving Werk en Inkomen

Nieuw

Gemeente Amsterdam wil dat iedereen werk heeft of op een andere manier meedoet aan de Amsterdamse samenleving. Mensen die dit niet op eigen kracht kunnen krijgen ondersteuning van de gemeente. Zo helpen wij bijvoorbeeld mensen uit de bijstand om weer op eigen benen te staan, financieel en sociaal. Ook dragen wij bij aan de bescherming van (kwetsbare) burgers tegen het maken van bewuste en onbewuste fouten en daarmee tegen onrechtmatige inzet van middelen en voorzieningen. Hierbij hoort ook de aanpak van fraude. In Amsterdam mag fraude met bijstand niet lonen.

De functie
Als afdelingshoofd geef je leiding aan het managementteam Handhaving Werk & Inkomen. Samen met de 8 teammanagers creëer je de voorwaarden voor de 170 vakspecialisten om hun professionaliteit optimaal in te zetten ten behoeve van het bevorderen van de naleving van de participatiewet. Dit doen wij door in te zetten op preventie, controle en opsporing. Je maakt deel uit van het Managementteam Inkomen en van jou en de andere afdelingshoofden wordt een actieve bijdrage verwacht aan de doorontwikkeling van de dienstverlening in het Sociaal Domein van Gemeente Amsterdam.

Binnen het Sociaal Domein nemen de leden van jouw managementteam deel aan diverse (landelijke) projecten en initiatieven gericht op het optimaliseren van de samenwerking in de keten van Werk, Participatie en Inkomen. Dit gebeurt onder andere door de implementatie van moderne (opsporings-) mogelijkheden zoals informatie-gestuurd werken. Wij stellen heldere en haalbare gezamenlijke doelen die wij realiseren door het verbinden van individuele kennis en ervaring.

In deze veelzijdige functie oefen je direct invloed uit op de vernieuwing en professionalisering van onze dienstverlening.

Wij vragen
Je bent een teambuilder en een netwerker met sterke communicatieve vaardigheden. Je hebt de ambitie om bij te dragen aan het telkens verder verbeteren van de dienstverlening binnen het Sociaal Domein in het algemeen en het versterken van de samenwerking in de keten WPI in het bijzonder. Je hebt eerder succesvol bijgedragen aan de digitalisering en automatisering van werkprocessen.

Verder neem je mee

 • Wo werk- en denkniveau;
 • Minimaal vijf jaar recente ervaring in een leidinggevende functie waarin toepassing van kennis van bestuurlijke processen van belang was;
 • Aantoonbare ervaring met integraal management, organisatieontwikkeling en het leiding geven aan veranderingsprocessen waarbij gebruik gemaakt is van methodieken zoals LEAN en de implementatie en uitvoering van continu verbeterprocessen;
 • Ervaring met het leiden van (grotere) projecten gericht op het afstemmen en/of verbeteren van de dienstverlening waarbij de projectleden uit verschillende afdelingen of zelfs organisaties kwamen;
 • Algemene kennis van het werkterrein en inzicht in de relevante wet- en regelgeving;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel, inventiviteit en samenwerkingsgerichtheid zijn essentieel in het kader van de uitdagingen die wij ons voor de komende jaren hebben gesteld op het gebied van de samenwerking in de keten WPI en voor de afdeling Handhaving Werk en Inkomen.

Competenties

 • Visie: je ziet kansen en mogelijkheden voor de eigen organisatie die anderen (nog) niet zien en draagt deze uit. Je bent in staat om de ingezette ontwikkelingen in verschillende domeinen met elkaar te verbinden in een verbeterd concept;
 • Omgevingsbewustzijn: je toont je bewust van de plaats van WPI binnen de gemeentelijke organisatie en van de relatie tot andere belanghebbende partijen in de keten
 • Samenwerken: je stelt het groepsbelang voorop en toont je een leidinggevende met goed inzicht in de sterkten en zwakten van de organisatie. In samenwerking benadruk je hoe onderdelen elkaar kunnen aanvullen op zwakke punten en versterken op de sterke punten;
 • Aansturen: je hebt een natuurlijk overwicht op anderen en geeft richting en sturing wanneer tegengestelde belangen een rol spelen;
 • Resultaatgerichtheid: je formuleert uitdagende doelstellingen die een impact hebben op de werking van anderen of van de afdeling en ontwikkelt een doelgericht en concreet actieplan met doelen, mensen, middelen en timing;
 • Inspirerend vermogen: je straalt zelfvertrouwen en deskundigheid uit en wisselt soepel van een complex niveau naar een eenvoudiger niveau;
 • Ontwikkelingsgerichtheid: je weet de ontwikkelingsbehoeften van medewerkers in overeenstemming te brengen met de strategie van de organisatie.

Wij bieden

 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid op een vast contract.
 • Je salaris is minimaal € 4.975,- (salarisschaal 14) en maximaal € 7.524,- (salarisschaal 15) bruto per maand op basis van 36 uren per week. Inschaling in aanloopschaal is mogelijk, afhankelijk van opleiding en ervaring.
 • Werken in een diverse stad met goede bereikbare locaties in Amsterdam en de kans je te blijven ontwikkelen via de Amsterdamse School.
 • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en een Individueel Keuzebudget van 17,05% van jouw jaarsalaris. Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen. Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, klik hier.


De organisatie
Beeld van de omgeving
Het cluster Sociaal is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het Sociaal Domein. Daarbinnen werken de hoofdafdelingen Werk, Participatie en Inkomen (WPI) nauw samen vanuit een vloeiende keten. Binnen de keten is een ontwikkeling gaande naar een meer integrale dienstverlening. De collega’s van WPI zijn professionals die hun expertise inzetten waar die het meeste nodig is. Dit betekent dat we niet meer denken in kolommen, teams of afdelingen maar gericht zijn op een vloeiende keten van dienstverlening. Waar nodig is die keten breder (het gehele cluster Sociaal, wonen, politie, landelijke spelers als SVB, UWV, belastingdienst, enzovoorts). Voor burgers betekent dit hoogwaardige dienstverlening, een helder aanspreekpunt en dienstverlening in de gebieden door professionals die kennis hebben van de (sociale) infrastructuur in de buurt.

Over de afdeling Handhaving W&I
Binnen de directies Werk, Participatie en Inkomen bestaat de directie Inkomen uit 5 afdelingen: Inkomensvoorziening, Armoedebestrijding, Ondersteuning Ondernemers, Handhaving Werk en Inkomen en Budget-en Inkomensbeheer Bijzondere Doelgroepen (BIBD). Bij de afdeling Handhaving werken 170 vakspecialisten verdeeld over 8 teams actief aan het bevorderen van de naleving van de participatiewet. Onze ambitie is om een bijdrage te leveren aan een rechtmatige en rechtvaardige verstrekking van uitkeringen. Bij twijfel doen we gedegen onderzoek. We maken het gemakkelijk voor burgers om de wet na te leven en proberen zo fraude en onrechtmatigheid te voorkómen of te beperken. Bewuste fraude pakken we aan via goed onderbouwd onderzoek met zware sancties. Daar waar burgers ten onrechte uitkeringsgeld hebben ontvangen, vorderen we dit terug met oog voor de verwijtbaarheid van de schuld en de draagkracht van de burger. Deze principes passen we ook toe bij het verhalen van bijstand op ex-partners. We gebruiken onze data effectief en zetten onze mensen daar in waar het risico op fraude het hoogst is. We ondersteunen onze collega's van het primair proces met adviezen over preventie, maar doen ook onafhankelijk onderzoek.

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 12 januari 2020 via deze sollicitatiebutton.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure. De eerste gesprekken worden gepland in week 3 of uiterlijk week 4 van 2020. Wanneer er in die weken dagen zijn dat je verhinderd bent, geef dit dan aan in je motivatiebrief. Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. Onze vacatures staan open voor iedereen. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Het is voor ons een belangrijke ambitie om ook op tactisch/strategisch niveau de gewenste diversiteit een stap dichterbij te brengen. Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Vragen over deze vacature
Neem voor meer informatie over de inhoud van functie contact op met Renger Visser, directeur Inkomen, r.visser@amsterdam.nl of via telefoonnummer: 06-18308805.
Neem voor vragen over de procedure contact op met Willemien Westerman Holstijn, personeelsadviseur, w.westermanholstijn@amsterdam.nl. Op verzoek stuurt zij je ook graag de posters die wij het afgelopen jaar hebben gemaakt over het werk bij WPI voor de collega’s uit de andere werkvelden.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

27 Dec 2019

Opdrachtgever:

Gemeente Amsterdam

Contactpersoon

Naima Azough
Vragen over deze vacature?
Contact Naima Azough
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4344 9717
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures derden

 

Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement