Profiel Lid Raad van Toezicht ROC van Twente

Algemeen 

ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2.000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen, trainingen en cursussen voor ca. 20.500 studenten en cursisten. Op vijf hoofdlocaties in Almelo, Hengelo en Enschede, 'in-company' bij bedrijven en instellingen en op talloze kleinere onderwijslocaties in heel Twente. Verdeeld over 11 MBO Colleges en een aantal ondersteunende diensten. 

Verbonden met de regio 

De naam van het Twentse ROC (Regionaal Opleidingen Centrum) ligt niet alleen voor de hand, maar geeft ook precies aan wat we willen zijn: het ROC van Twente. Met deze naam tonen we onze verbondenheid met de regio. Immers: meer dan de helft van de werknemers in Twente heeft zijn opleiding op mbo-niveau gevolgd bij ROC van Twente. 

Leven lang leren 

ROC van Twente wil de onderwijsdienstverlener zijn in de regio. Vooral ook voor al die volwassenen, die zich verder willen ontwikkelen, die 'een leven lang willen leren'. Dat kan via bedrijfs- en beroepsgerichte trainingen, (vrijetijds)cursussen en andere scholingstrajecten. 

De Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het (tweehoofdige) College van Bestuur en is tevens de werkgever van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf tot zeven leden en biedt voor het College van Bestuur ook een klankbord in de rol van sparring partner (‘met raad en daad terzijde staan’). De Raad van Toezicht kent een drietal commissies, te weten: een Auditcommissie, een Onderwijscommissie en een Remuneratiecommissie. De Raad van Toezicht vergadert circa vijf maal per jaar. Daarnaast vindt minimaal twee maal per jaar een gesprek plaats met de Ondernemingsraad en twee maal per jaar een gesprek met de Centrale Studentenraad . Ook wordt jaarlijks een werkbezoek afgelegd bij een van de MBO Colleges van ROC van Twente. De Commissies vergaderen twee tot vier maal per jaar. Tenslotte komen de leden van de Raad van Toezicht een maal per jaar bijeen voor een interne vergadering (waarin onder meer het eigen functioneren en het functioneren van het College van Bestuur aan de orde komt). 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vaste vergoeding. De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting voor een tijdvak van vier jaar. Aftreden geschiedt volgens een door de Raad van Toezicht vastgesteld rooster, bij de opstelling waarvan van de zittingsduur van vier jaar kan worden afgeweken, opdat niet alle leden gelijktijdig aftreden. Aftredende leden zijn herbenoembaar met dien verstande dat een persoon niet langer dan twaalf jaar deel kan uitmaken van de Raad van Toezicht. 

Samenstelling 

De Raad van Toezicht kent een brede samenstelling, waardoor deskundigheid op het gebied van onderwijs, juridisch, financiën, huisvesting, personeelsbeleid, organisatie en bedrijfsvoering in voldoende mate aanwezig en geborgd is. Verder streeft de Raad van Toezicht naar evenwichtige verhoudingen / evenwichtige vertegenwoordigingen vanuit de diverse branches en sectoren. 

Profiel 

Een lid van de Raad van Toezicht wordt gevraagd de branchecode met betrekking tot goed bestuur in het MBO en de statutaire en strategische doelstelling van ROC van Twente te onderschrijven. Leden van de Raad van Toezicht van ROC van Twente dienen grotendeels aan het volgende profiel te voldoen. 

Deskundigheid en ervaring: 

 • Bestuurlijke ervaring (eindverantwoordelijke positie), danwel strategisch bestuurlijke inzichten met betrekking tot grote organisaties 
 • Brede maatschappelijke ervaring, inzicht in maatschappelijke en sociaal-economische processen, verhoudingen en ontwikkelingen 
 • Branchekennis 
 • Brede kennis van de ontwikkelingen in de onderwijssector en de daarbij relevante wet- en regelgeving 
 • Kennis van arbeidsmarktvraagstukken 
 • Financiële / bedrijfseconomische kennis: een lid van de Raad van Toezicht heeft affiniteit met hetgeen met betrekking tot ‘good governance’ van een organisatie mag worden verwacht en is in staat om scherp toezicht te houden op zowel financiën als de kwaliteit van het onderwijs, onraad tijdig te zien en het College van Bestuur proactief te adviseren. 

Vaardigheden/persoonlijkheid: 

 • Academisch werk- en denkniveau 
 • Analytisch vermogen 
 • Affiniteit met de relatie onderwijs – arbeidsmarkt - bedrijfsleven 
 • Affiniteit met middelbaar beroepsonderwijs waarin goede professionele docenten jonge mensen een ambacht leren 
 • Vermogen om op basis van een heldere scheiding van taken en verantwoordelijkheden tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur rolvast als toezichthouder te kunnen opereren 
 • Verankering in de regio of inbreng van buiten de regio (bij voorkeur actief in bestuurlijk netwerk regio) 
 • Een collegiale instelling (adviestaak en toezicht in teamverband vorm kunnen geven), een onafhankelijke positie en een transparante/integere handelwijze 
 • Handen op de rug, maar doortastend beslissen/besluiten waar nodig
 • Kritisch durven en kunnen zijn; tegenstellingen niet uit de weg gaan (op constructieve wijze) 
 • Snel overzicht en inzicht kunnen verwerven 
 • Complexe situaties vanuit verschillende invalshoeken kunnen beoordelen 
 • Goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten, gevoel voor maatschappelijke issues 
 • Strategisch en op hoofdlijnen denken. 

Achtergrond: 

 • Onderhoudt goede contacten met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in Twente 
 • Voldoende tijd willen en kunnen maken (beschikbaarheid); niet alleen voor reguliere vergaderingen maar ook voor andere noodzakelijke activiteiten en het zich eigen maken van de relevante informatie 
 • In staat tot kritische zelfreflectie 
 • Onafhankelijkheid en onbevangenheid. 

Honorering van leden van de Raad van Toezicht vindt plaats conform de vigerende regelgeving.

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement