Algemeen profiel Raad van Toezicht

Taken Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht houden op de organisatie en het handelen van het College van Bestuur. Het externe toezicht ligt bij de Inspectie van het Onderwijs. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf tot zeven personen, wiens aandachtsgebieden liggen op bestuurlijk-organisatorisch gebied, primair en voortgezet onderwijs, financiën en beheer, personeel & organisatie, jeugdzorg en jeugdhulpverlening en wetenschappelijk onderzoek in relatie tot de onderwijsdoelgroep van RENN4. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat de raad proactief zich richt op maatschappelijke  ontwikkelingen. 

De Raad van Toezicht heeft een maatschappelijk betrokken hart en ziet erop toe dat de Stichting vanuit het belang van het kind handelt. De raad houdt toezicht op de adequate uitvoering van taken door het College van Bestuur, bewaakt de leidende principes binnen de Stichting en bevraagt de organisatie op de realisatie daarvan. Los van het College van Bestuur laat de raad zich informeren over de gang van zaken op de werkvloer, is actief verbonden met de organisatie, stimuleert waarderend onderzoek en maakt werk van horizontaal verantwoord toezicht.

De raad keurt een aantal belangrijke beleidsbeslissingen goed en ziet erop toe dat het College van Bestuur bij belangrijke beleidsvoornemens belanghebbende partijen consulteert en adviezen terdege in de beleidsvaststelling meeweegt. De Raad van Toezicht verleent, gevraagd en ongevraagd, advies aan het College van Bestuur, kan aanvullende informatie opvragen en waar wenselijk zich door deskundigen laten bijstaan. De Raad van Toezicht is werkgever van het College van Bestuur, houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur en voert de gebruikelijke gesprekken in het kader van de gesprekkencyclus. De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in het Reglement van Toezicht en het Toezichtkader Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is lid van de Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijs en Kinderopvang (VTOI/NVTK). Eén lid is op voordracht van de GMR benoemd. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie. 

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is diversiteit en dat alle leden generalisten zijn; het streven is dat zij ieder een ‘multidisciplinair profiel’ hebben. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helicopterview. Van elk lid wordt verwacht dat hij of zij over de volgende algemene kwaliteiten beschikt: 

 • Academisch werk- en denkniveau; analytisch vermogen en denken op hoofdlijnen;
 • Affiniteit met de doelstelling en onderwijsfunctie van de Stichting RENN4;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; het vermogen en de attitude om het College van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Vermogen om strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien; op grond hiervan het functioneren van het College van Bestuur kunnen toetsen;
 • Vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het College van Bestuur aan de Raad voorgelegde aangelegenheden; 
 • Affiniteit met en eventueel expertise op het gebied van onderzoek op de domeinen van speciaal onderwijs en/of jeugdzorg en/of jeugdhulpverlening;
 • Oog hebben voor de menselijke kant van de organisatieontwikkeling;
 • Affiniteit met ontwikkelingen op het gebied van technologie en de betekenis voor het onderwijs;
 • In staat om de financiële positie en de personele bezetting van de Stichting te
  beoordelen in relatie tot de onderwijsambities; 
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen; weet daarnaast onafhankelijk en kritisch te opereren ten opzichte van de overige leden van de Raad en het College van Bestuur;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting RENN4 stellen;
 • Affiniteit en mogelijk expertise op het gebied van verwerven van (derde) geldstromen;
 • Proactieve opstelling en ervaring in bestuur of toezicht, kennis van en inzicht in bestuurlijk handelen en besluitvormingsprocessen;
 • Bereid om zich vanuit integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel persoonlijk verder te ontwikkelen;
 • Voldoende beschikbaarheid om het lidmaatschap van de Raad van Toezicht uit te kunnen voeren. 

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied waarin de Stichting actief is, dat zij zelf maatschappelijk actief zijn en over een functioneel netwerk beschikken. Van een aantal RvT-leden wordt verwacht dat zij beschikken over een relevant netwerk in Noord-Nederland.

Aanvullend profiel voor de Voorzitter Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht benoemt vanuit zijn midden een voorzitter. Van de voorzitter wordt verwacht dat hij met kennis, ervaring en een relevant netwerk in het bestuurlijk domein, beschikt over bestuurlijke sensitiviteit, gevoel heeft voor verhoudingen en in staat is om adequaat en indien gewenst snel te schakelen.

Overige specifieke profielkenmerken van de voorzitter zijn:

 • Beschikken over bestuurlijke ervaring en/of met toezichthoudende functies bij nonprofit instellingen of in het bedrijfsleven;
 • In staat zijn de vergaderingen van de Raad van Toezicht professioneel, efficiënt en effectief te leiden, besluitvorming te bevorderen aangaande complexe zaken en daarbij ruimte geeft en een verbindende rol speelt;
 • In staat zijn de Raad van Toezicht zowel intern als extern te vertegenwoordigen;
 • Sparringpartner en eerste aanspreekpunt zijn voor het College van Bestuur;
 • De voorzitter RvT heeft kennis en ervaring met het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken met het College van Bestuur en met de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht;
 • Regisseur zijn van het gehele toezichthoudend- en verantwoordingsproces;
 • Beschikken over representatieve, diplomatieke en onderhandelingskwaliteiten;
 • Voldoende tijd beschikbaar hebben voor voorbereidingen vergadering,
  informatievoorziening, besluitvorming en intern overleg

Aantal vergaderingen

De Raad van Toezicht vergadert minimaal 7 keer per jaar. Veelal worden vergaderingen gecombineerd met andersoortig overleg zoals 2 keer per jaar het overleg met de GMR en minimaal 1 keer met de provinciedirecteuren.

Tot lid van de Raad van Toezicht zijn niet benoembaar:

 • Personen die zelf of wiens levenspartner in dienst is van de Stichting;
 • Personen die (on)middelijk betrokken zijn bij de levering van goederen of diensten aan de Stichting;
 • Personen die bestuurder of lid van een toezichthoudend orgaan zijn van een andere rechtspersoon die binnen het werkgebied van de Stichting werkzaam is op het gebied van primair en voortgezet onderwijs of bij die rechtspersoon in dienst zijn en daarbij belast zijn met een bestuurlijk mandaat;
 • Leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de medezeggenschapsraden van de scholen.
Onze opdrachtgevers
Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement